Helsingfors stad

Protokoll

18/2019

1 (4)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/4

 

06.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 319

Initiativ från kommuninvånare 1.1–30.6.2019

HEL 2019-000372 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade initiativen från kommuninvånare och de åtgärder som har vidtagits med anledning av dem.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrelsens svar att Helsingfors stad utreder möjligheterna att inrätta ett kvarterhus för köns- och sexualminoriteter tillsammans med regnbågsgemenskaperna. Huset kan erbjuda exempelvis rådgivning och stödtjänster för regnbågsfamiljer och -människor, hobbyverksamhet, en testningsplats för könssjukdomar, öppna lokaler och andra tjänster med låg tröskel. Det finns goda erfarenheter av liknande hus internationellt. (Alviina Alametsä)

 

Behandling

Ledamoten Alviina Alametsä understödd av ledamoten Mari Holopainen föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrelsens svar att Helsingfors stad utreder möjligheterna att inrätta ett kvarterhus för köns- och sexualminoriteter tillsammans med regnbågsgemenskaperna. Huset kan erbjuda exempelvis rådgivning och stödtjänster för regnbågsfamiljer och -människor, hobbyverksamhet, en testningsplats för könssjukdomar, öppna lokaler och andra tjänster med låg tröskel. Det finns goda erfarenheter av liknande hus internationellt.

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

4 omröstningen

Ledamoten Alviina Alametsäs förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrelsens svar att Helsingfors stad utreder möjligheterna att inrätta ett kvarterhus för köns- och sexualminoriteter tillsammans med regnbågsgemenskaperna. Huset kan erbjuda exempelvis rådgivning och stödtjänster för regnbågsfamiljer och -människor, hobbyverksamhet, en testningsplats för könssjukdomar, öppna lokaler och andra tjänster med låg tröskel. Det finns goda erfarenheter av liknande hus internationellt.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 50
Alviina Alametsä, Outi Alanen, Paavo Arhinmäki, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Sandra Hagman, Atte Harjanne, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Joonas Kolehmainen, Johanna Laisaari, Jape Lovén, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Jaana Pelkonen, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 5
Mika Ebeling, Heimo Laaksonen, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Mauri Venemies

Blanka: 23
Ted Apter, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Perttu Hillman, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Aleksi Niskanen, Mia Nygård, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Daniel Sazonov, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Juhana Vartiainen

Frånvarande: 7
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Katju Aro, Pia Kopra, Otto Meri, Mari Rantanen, Sampo Terho

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Alviina Alametsäs förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Bilagor

1

Kunnan asukkaan aloitteet 1.1.-30.6. 2019

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Under perioden 1.1–30.6.2019 antecknades tre initiativ inlämnade av kommuninvånare. De initiativ som kommit in och svaren med anledning av dem utgör bilaga.

Av initiativen gäller två stadsmiljösektorn och de har besvarats i form av brev från biträdande borgmästaren. I ett av initiativen föreslås ett HLBTQ-kvartershus för köns- och sexualminoriteter till Helsingfors och initiativet har besvarats i form av ett brev från chefen för enheten delaktighet och rådgivning.

Enligt 23 § i kommunallagen har kommuninvånarna samt sammanslutningar och stiftelser som har verksamhet i kommunen rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. Dessutom har de som utnyttjar kommunens tjänster rätt att komma med initiativ i frågor som gäller tjänsterna i fråga. Initiativtagaren ska informeras om de åtgärder som vidtagits med anledning av initiativet.

Utöver de initiativ som hör till stadsfullmäktiges befogenheter, så kommer det till registratorskontoret och stadens responssystem också andra initiativ och annan respons, som hänskjuts till sektorerna för svar.

Enligt 26 kap. 1 § i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen två gånger om året underrätta fullmäktige om de initiativ som kommuninvånare eller servicetagare har tagit i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen.

Vid behandlingen av kommuninvånarnas initiativ ovan tillåts diskussion. Beslut om enskilda initiativ tillåts inte utom i fråga om bordläggning eller hemställningsklämmar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Bilagor

1

Kunnan asukkaan aloitteet 1.1.-30.6. 2019

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 21.10.2019 § 693

HEL 2019-000372 T 00 00 03

HEL 2019-003759, HEL 2019-004289, HEL 2019-005685

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee kunnan asukkaan aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet tiedoksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566