Helsingfors stad

Protokoll

15/2019

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/4

 

25.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 253

Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning

HEL 2019-009145 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

        beviljade Eero Heinäluoma avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i stadsfullmäktige

        konstaterade att Johanna Laisaari, efter att hon blivit kallad därtill av stadsfullmäktiges ordförande, i enlighet med 17 § 2 mom. i kommunallagen (410/2015) träder in som ny ledamot i stadsfullmäktige för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021

        konstaterade att centralvalnämnden ska förordna en tolfte ersättare i Socialdemokratiska fullmäktigegruppen för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroamisanomus 28.8.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att Eero Heinäluoma (SDP) 28.8.2019 har anhållit om avsked från förtroendeuppdraget som stadsfullmäktigeledamot efter att han blivit vald till ledamot i Europaparlamentet. Socialdemokratiska fullmäktigegruppens första ersättare Johanna Laisaari träder in som ny fullmäktigeledamot på basis av inträdesordningen efter att stadsfullmäktiges ordförande har kallat henne därtill.

Enligt 93 § i vallagen ska den kommunala centralvalnämnden på begäran av fullmäktiges ordförande förordna nya ersättare om antalet ersättare blir ofullständigt under tiden för fullmäktiges mandatperiod. Efter att stadsfullmäktige har beviljat Eero Heinäluoma avsked från förtroendeuppdraget som stadsfullmäktigeledamot ber stadsfullmäktiges ordförande centralvalnämnden förordna en tolfte ersättare i Socialdemokratiska fullmäktigegruppen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroamisanomus 28.8.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.09.2019 § 604

HEL 2019-009145 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Eero Heinäluomalle eron kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta

        toteaa, että kuntalain (410/2015) 17 §:n 2 momentin mukaisesti kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi kaupunginvaltuutetuksi tulee Johanna Laisaari vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi

        toteaa, että keskusvaalilautakunta nimeää Sosialidemokraattiselle valtuustoryhmälle 12. varavaltuutetun vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566