Helsingfors stad

Protokoll

15/2019

1 (6)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/14

 

25.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 263

Den av ledamoten Fatim Diarra väckta motionen om främjande av integrationsutbildningen för invandrarföräldrar i samråd med skolor

HEL 2019-002604 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Fatim Diarra väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ilkka Haahtela, chef för immigrations- och sysselsättningstjänster, telefon: 310 25565

ilkka.haahtela(a)hel.fi

Laura Kyntölä, specialplanerare, telefon: 310 36666

laura.kyntola(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutetun aloite 27022019 Diarra Fatim, Maahanmuuttajavanhempien kotoutumiskoulutuksen nopeuttaminen yhteistyössä koulujen kanssa

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Fatim Diarra och 22 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors ska utreda möjligheterna att gå med i ett projekt som främjar integrationsutbildningen för invandrarföräldrar, såsom pilotprojektet Vanhemmat mukaan kouluun som genomförs i Vanda, eller utreda möjligheterna att på egen hand genomföra motsvarande verksamhet.

Stadsstyrelsen hänvisar till fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande och konstaterar att integration och integrationsfrämjande verksamhet för invandrarföräldrar är i enlighet med Helsingfors stadsstrategi 2017–2021. Enligt stadsstrategin arbetar helsingforsarna med uppgifter som motsvarar deras kunskaper, utbildning och förmåga och stadens tjänster som främjar sysselsättningen riktas särskilt till de grupper i vilka deltagandet på arbetsmarknaden är det minsta. Det ska vara möjligt att känna igen och erkänna examina som avlagts i ursprungslandet flexibelt och utnyttja invandrarnas kunskaper så väl som möjligt på arbetsmarknaden. Företagsamhet stöds som ett alternativ för att finna sysselsättning. Utifrån utvecklingsplanen för fostran och utbildning för invandrare 2017–2021 genomförs verksamhet i enlighet med dessa mål.

I Helsingfors ordnas för tillfället olika integrerande utbildningstjänster för föräldrar som flyttat till Finland. Yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto tillhandahåller språkutbildning för hemmaföräldrar och karriärplanering (KOTIVA-verksamhet), under vilken det ordnas instruerad verksamhet inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen för föräldrarnas barn. Verksamheten syftar till att föräldrarna lär sig språket och hänvisas till fortsatta studier. Det går att delta i kursen antingen på finska eller på svenska. I kursen ingår även verksamhet med jämlika som handledare. Där får hemmaföräldrar på sitt eget modersmål information och kunskaper som bidrar till att de kan integreras, utbilda sig och få sysselsättning.

Som en del av Stadin ammattiopisto fungerar också kompetenscentret Stadin osaamiskeskus som kopplar ihop integrationsfrämjande karriärhandledning, utbildning, sysselsättning och rehabiliterande element i utbildningstjänster för vuxna invandrare i Helsingfors som blir hänvisade till tjänsten av arbets- och näringsservicen eller stadens social- och hälsovårdstjänster. På basis av en kompetenskartläggning som genomförs på kompetenscentret hänvisas kunden vidare till ändamålsenliga tjänster.

Förutom Stadin ammattiopistos integrationsfrämjande tjänster är Kotoklubi Kaneli verksam i stadens lekparker. Där lär barnen och föräldrarna sig vardagsfinska på ett funktionellt sätt tillsammans, och finska och svenska arbetarinstitutet ordnar avgiftsfri utbildning i läskunnighet.

Samarbetet mellan hemmet och skolan har utvecklats med hjälp av handledare bl.a. inom den finska småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen och i gymnasiet. Sedan hösten 2019 arbetar sammanlagt 18 flerspråkiga handledare på verksamhetsställena för stadens fostrans- och utbildningstjänster.

I projektet Vanhemmat mukaan kouluun i Vanda avlägger föräldrarna integrationsfrämjande studier på yrkesinstitutet och läser finska och matematik i en klass inom den grundläggande utbildningen tillsammans med andra elever. Som en fortsättning på studiehelheten skräddarsys en karriär- och utbildningsväg för studerandena. Motsvarande verksamhet skulle komplettera stadens befintliga integrationsfrämjande tjänster så att studieverksamheten för föräldrar ordnas som en del av samarbetet mellan hemmet och skolan. Samtidigt förbättrar inlärningen av språk och matematiska ämnen föräldrarnas möjligheter att fortskrida på sina utbildningsvägar och effektivisera deras möjligheter att övergå till arbetslivet i Finland. Stadsstyrelsen konstaterar att fostrans- och utbildningssektorn under 2019–2020 ska utreda möjligheten att utveckla motsvarande verksamhet i Helsingfors. Utredningen ska omfatta en kostnadskalkyl för verksamheten och ett förslag till hur verksamheten ska finansieras.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Ett utlåtande från fostrans- och utbildningsnämnden har inhämtats i ärendet. Svaret har beretts av stadskansliets näringslivsavdelning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ilkka Haahtela, chef för immigrations- och sysselsättningstjänster, telefon: 310 25565

ilkka.haahtela(a)hel.fi

Laura Kyntölä, specialplanerare, telefon: 310 36666

laura.kyntola(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutetun aloite 27022019 Diarra Fatim, Maahanmuuttajavanhempien kotoutumiskoulutuksen nopeuttaminen yhteistyössä koulujen kanssa

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.09.2019 § 563

HEL 2019-002604 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Fatim Diarran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Ilkka Haahtela, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 310 25565

ilkka.haahtela(a)hel.fi

Laura Kyntölä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36666

laura.kyntola(a)hel.fi

 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.06.2019 § 207

HEL 2019-002604 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Maahanmuuttajavanhempien kotouttaminen ja kotouttamista tukeva toiminta ovat Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 mukaista toimintaa. Kaupunkistrategian mukaisesti helsinkiläiset ovat osaamistaan, koulutustaan ja kykyjään vastaavissa töissä, ja kaupungin työllisyyttä edistäviä palveluita suunnataan erityisesti niihin ryhmiin, joissa osallistuminen työmarkkinoille on vähäisintä. Lisäksi lähtömaiden tutkintojen tunnistaminen ja tunnustaminen tulee olla joustavaa ja maahanmuuttajien osaamisen olla mahdollisimman hyvin työmarkkinoiden käytössä. Yrittäjyyttä tuetaan yhtenä vaihtoehtona työllistymiseen. Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kehittämissuunnitelma 2017–2121 toteuttaa näiden tavoitteiden mukaista toimintaa. 

Tällä hetkellä Helsingin kaupunki järjestää useita koulutuspalveluita maahanmuuttajataustaisten vanhempien kotoutumisen edistämiseksi. Stadin ammattiopisto järjestää maahanmuuttajataustaisille kotona lapsia hoitaville vanhemmille suunnattua kotouttamista tukevaa kielikoulutusta (Kotiva) ja urasuunnittelua 12 leikkipuistossa sekä muussa kaupungin toimipisteessä. Kursseja on 12 vuodessa. Yhden kurssin tuntimäärä on 160–170 tuntia. Kotiva-koulutuksen oppituntien aikana varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen leikkipuistotoiminta järjestää opiskelijoiden kotihoidossa oleville lapsille leikkipuistoissa ohjattua toimintaa. Koulutuksen tavoitteena on suomen / ruotsin kielen tavoitteellinen opiskelu sekä ohjautuminen jatko-opiskeluun. Kaikille opiskelijoille tehdään jatkosuunnitelma. Suuri osa vanhemmista ohjautuu kurssin jälkeen eteenpäin ammatilliseen koulutukseen tai kotoutumista tukevaan kielikoulutukseen. Koulutukseen osallistuu vuosittain 150 pienten lasten vanhempaa. Koulutusta järjestetään myös ruotsin kielellä.

Tämän toiminnan ohessa toimivat omakieliset vertaisryhmät, joissa pienten lasten vanhemmat saavat omalla äidinkielellään kotoutumista, kouluttautumista ja työllistymistä tukevia tietoja ja taitoja kuten digitaitoja sekä henkilökohtaista ura- ja palveluohjausta. Ryhmien ajaksi vanhempien lapsille järjestetään lastenhoito. Yli puolet vertaisryhmien osallistujista ohjautuu kotoa eteenpäin kohti opintoja ja työelämää. Kaupungin 18 leikkipuistossa toimii lisäksi Kotoklubi Kaneli, jossa opitaan arkielämän suomen kieltä toiminnallisesti yhdessä lasten ja vanhempien kanssa.

Kaupungin suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiossa toimii ja monikielisiä ohjaajia. Syksyllä 2019 heitä aloittaa lisää siten, että elokuusta alkaen toimii yhteensä 18 monikielistä ohjaajaa. Heidän tehtävänään on osaltaan kehittää kodin ja koulun yhteistyötä maahanmuuttajataustaisten perheiden kanssa.

Osana Stadin ammattiopistoa toimii Stadin osaamiskeskus, joka yhdistää kotoutumista tukevat uraohjauksen, koulutuksen, työllistymisen ja kuntouttavia elementtejä sisältävän koulutuksen palvelut helsinkiläisille aikuisille maahanmuuttajille, jotka tulevat palveluun työ- ja elinkeinopalveluiden tai kaupungin sosiaali- ja terveystoimen ohjaamana. Stadin osaamiskeskus tarjoaa asiakkailleen osaamiskartoituksen, jonka pohjalta asiakas ohjataan eteenpäin tarkoituksenmukaisiin palveluihin. Osaamiskeskuksen toiminta toteutetaan yhteistyössä kaupungin sosiaali- ja terveystoimen, kaupunginkanslian sekä Uudenmaan työ- ja elinkeinopalveluiden kanssa.

Sekä suomen- että ruotsinkielinen työväenopisto järjestävät lukutaitokoulutusta. Kurssit ovat opiskelijoille maksuttomia. Opetus on toiminnallista suomen / ruotsin kielen opetusta, johon yhdistyy myös taito- ja taideaineita. Suomenkielisessä työväenopistossa paikkoja on 60 opiskelijalle. Ruotsinkielisessä työväenopistossa on ollut viisi opiskelijaa.

Vantaalla toimivassa Opetushallituksen rahoittamassa Vanhemmat mukaan kouluun -projektissa vanhemmat opiskelevat ammattiopistossa kotouttavia opintoja sekä perusopetuksen luokassa oppilaiden kanssa suomen kieltä ja matematiikkaa. Tämän opintokokonaisuuden jatkoksi opiskelijoille räätälöidään ura- ja opiskelupolku. Vastaava toiminta täydentäisi olemassa olevia kaupungin kotouttavia palveluita siten, että koulun tiloihin tuotaisiin koululaisten vanhempien opiskelutoimintaa osana kodin ja koulun yhteistyötä.

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta näkee toiminnan tärkeänä ja esittää, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala selvittää lukuvuoden 2019–2020 aikana mahdollisuutta kehittää vastaavaan toimintaan Helsingin toimintamalli. Selvityksen osana tehdään toiminnan kustannusarvio ja esitys siitä, miten toiminta rahoitettaisiin.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Riikka Merimaa-Jovanovic, erityissuunnittelija, puhelin: 310 64636

riikka.merimaa-jovanovic(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566