Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2019

1 (3)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/10

 

25.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 259

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta

HEL 2019-009094 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

        myönsi Matias Pajulalle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja

        valitsi nykyisen varajäsenen Maritta Hyvärisen jäseneksi ja Veli-Pekka Sinervuon hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen sosiaali- ja terveyslautakuntaan

        sekä valitsi nykyisen varajäsenen Pia Hytösen Sami Heistaron henkilökohtaiseksi varajäseneksi sosiaali- ja terveyslautakunnassa vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti valtuutettu Wille Rydmanin ehdotuksesta nykyisen varajäsenen Maritta Hyvärisen jäseneksi ja Veli-Pekka Sinervuon hänen varajäsenekseen sosiaali- ja terveyslautakuntaan, jolloin nykyinen varajäsen Pia Hytönen siirtyy Sami Heistaron varajäseneksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 30.8.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Matias Pajulalle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee nykyisen varajäsenen Maritta Hyvärisen jäseneksi ja _______________ varajäseneksi (Sami Heistaron henkilökohtainen varajäsen) sosiaali- ja terveyslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Matias Pajulan (Kok.) 13.6.2018 § 173 jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi. Matias Pajula pyytää 30.8.2019 eroa sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen luottamustoimesta muiden luottamustehtävien vuoksi.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 30.8.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.09.2019 § 606

HEL 2019-009094 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Matias Pajulalle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee nykyisen varajäsenen Maritta Hyvärisen jäseneksi ja __________ varajäseneksi (Sami Heistaron henkilökohtainen varajäsen) sosiaali- ja terveyslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

16.09.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus esitti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta, että nykyinen varajäsen Maritta Hyvärinen valitaan jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566