Helsingfors stad

Protokoll

15/2019

1 (7)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/12

 

25.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 261

Den av ledamoten Martina Harms-Aalto väckta motionen om ökning av antalet personalbostäder

HEL 2018-011974 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Martina Harms-Aalto väckta motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds vilka möjligheter det finns att smidigare än nu byta personalbostad till en lämpligare. (Petra Malin)

 

Behandling

Ledamoten Petra Malin understödd av ledamoten Martina Harms-Aalto föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds vilka möjligheter det finns att smidigare än nu byta personalbostad till en lämpligare.

 

Stadsfullmäktige gödkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

2 omröstningen

Ledamoten Petra Malins förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds vilka möjligheter det finns att smidigare än nu byta personalbostad till en lämpligare.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 81
Alviina Alametsä, Outi Alanen, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Deek Gurhan, Mia Haglund, Sandra Hagman, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Perttu Hillman, Mari Holopainen, Rene Hursti, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Anna Laine, Jape Lovén, Petra Malin, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Suldaan Said Ahmed, Tomi Sevander, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Sameli Sivonen, Osmo Soininvaara, Juhani Strandén, Leo Stranius, Mikko Särelä, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 1
Pia Kopra

Frånvarande: 2
Wille Rydman, Mirita Saxberg

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Petra Malins förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Helena Wendorf, arbetsmarknadsexpert, telefon: 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Bilagor

1

Harms-Aalto Martina Motion Stge 14112018 3

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Martina Harms-Aalto och 14 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska utreda möjligheterna att öka antalet personalbostäder. Personalbostäderna ska enligt motionen kunna utnyttjas i syfte att locka arbetskraft till branscher som lider av brist på arbetskraft, såsom dagvård, hemvård och småbarnspedagogik (lärare/pedagoger). Det konstateras i motionen att löneförhöjningarna år 2019 inte är tillräckliga för att locka arbetskraft till Helsingfors, där boendekostnaderna är högre än utanför Helsingfors.

Stadsstyrelsen behandlade motionen vid sitt sammanträde 13.5.2019 och beslutade återremittera motionen för ny beredning utgående från att följande målsättningar beaktas i beredningen:

- den andel av stadens egen bostadsproduktion som reserveras som personalbostäder höjs i syfte att fördubbla antalet personalbostäder jämfört med nuläget,

- personalbostäder erbjuds som en strategisk del av rekryteringen i branscher med personalbrist och

- maximitiden för boende förlängs från 5+2 år till 10 år.

Stadens olika sektorer har sammanlagt 2 653 personalbostäder och 6,9 % av stadens anställda bor i dessa. Största delen av personalbostäderna, ca 1 600, är i social- och hälsovårdspersonalens bruk och ca 500 bostäder i fostrans- och utbildningssektorns bruk. Resten utnyttjas av de övriga sektorerna. Antalet lediga bostäder var ca 260 i slutet av 2018. Uthyrningen av personalbostäder hör till stadsmiljösektorns enhet bostadsuthyrning som har meddelat att tillgången till lediga personalbostäder har varit bra och att det har varit möjligt att tillgodose efterfrågan på personalbostäder.

Helsingfors stad äger totalt ca 60 000 bostäder. Personalbostäderna är i huvudsak Fastighets Ab Auroraborgs fritt finansierade bostäder. Bostäderna är fördelade enligt sektorbestämda kvoter. Under de senaste åren har användningen av bostäderna minskat. Om alla bostäder inte behövs som personalbostäder, är det möjligt att hyra ut dem på den fria marknaden. Om behovet av personalbostäder ökar, är det möjligt att återta de bostäder som blir lediga i bruk som personalbostäder. Praxisen har varit mycket flexibel och bidragit till att de anställdas bostadsbehov tillgodoses. Stadens anställda kan också ansöka om en hyresbostad eller en bostadsrättsbostad hos staden på samma sätt som alla helsingforsare. Då stadens allmänna hyresbostäder beviljas, prioriteras personer som flyttat till Helsingfors och som har en anställning i Helsingfors. Således finns det inget behov av en egentlig ökning av antalet personalbostäder.

Stadsstyrelsen anser det som viktigt att personalbostäderna i fortsättningen inte är bundna till sektorer utan att det är möjligt att erbjuda bostäder ännu mer flexibelt enligt bostadsbehovet. Härigenom förbättras även bostadscirkulationen.

Enligt stadsstyrelsens beslut om principerna för personalbostäder har personalbostäderna använts och de kommer också att användas som stöd för rekryteringen och i syfte att trygga serviceverksamheten.

Personalbostad beviljas numera för en bestämd tid (5+1+1 år) för att möjliggöra bostadscirkulation. Den tidsbestämda bostadsrätten innebär en anpassningstid under vilken man kan söka en ny bostad på den fria marknaden och härigenom säkerställs bostadscirkulationen. Den i motionen angivna tiden på tio år är lång i det avseendet att den inte medför en likadan cirkulation av personalbostäderna som nuvarande praxis. De anställda med sina familjer fäster sig då kraftigare vid sina bostadsområden och tjänsterna i dessa och det kan vara utmanande att flytta efter den bestämda tiden på 10 år. Stadsstyrelsen föredrar vid förlängningen av boenderätten det alternativet att personalbostäderna kopplas ihop med anställningsförhållandets längd utan en särskild bestämd tid och uppmanar stadskansliet och sektorerna att ändra sin praxis efter detta.

Stadsstyrelsen förutsätter att personalbostäderna utnyttjas bättre vid
rekryteringar inom branscher med brist på arbetskraft och att det följs upp om slopandet av tidsfristen påverkar bostädernas tillräcklighet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Helena Wendorf, arbetsmarknadsexpert, telefon: 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Bilagor

1

Harms-Aalto Martina Motion Stge 14112018 3

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsstyrelsen 16.09.2019 § 613

HEL 2018-011974 T 00 00 03

Beslut

Stadsstyrelsen föreslog stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Martina Harms-Aalto väckta motionen som slutbehandlad.

Behandling

16.09.2019 Med avvikelse från föredragandens förslag

Motförslag:
Marcus Rantala: följande läggs till som näst sista stycke:

"Stadsstyrelsen förutsätter att personalbostäderna utnyttjas bättre vid rekryteringar inom branscher med brist på arbetskraft och att det följs upp om slopandet av tidsfristen påverkar bostädernas tillräcklighet."

Understödd av: Pia Pakarinen

Omröstning

JA-förslag: Enligt förslaget
NEJ-förslag: Enligt Marcus Rantalas motförslag

Ja-röster: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 13
Elisa Gebhard, Kaisa Hernberg, Otto Meri, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Stadsstyrelsen godkände Marcus Rantalas motförslag med rösterna 2 - 13.

09.09.2019 Bordlades

Föredragande

kanslichef

Sami Sarvilinna

Upplysningar

Helena Wendorf, arbetsmarknadsexpert, telefon: 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

 

Stadsstyrelsen 13.05.2019 § 341

HEL 2018-011974 T 00 00 03

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade återremittera ärendet för ny beredning så att

        den andel av stadens bostadsproduktion som reserveras för personalbostäder höjs med målsättningen att fördubbla det nuvarande antalet personalbostäder,

        erbjudandet av personalbostäder införs strategiskt som en del av rekryteringen inom branscher med brist på arbetskraft och

        den maximala boendetiden höjs från 5+2 år till 10 år.

Behandling

13.05.2019 Återremitterades

Förslag om återremiss:
Pia Pakarinen: Ärendet återremitteras för ny beredning så att

        den andel av stadens bostadsproduktion som reserveras för personalbostäder höjs med målsättningen att fördubbla det nuvarande antalet personalbostäder,

        erbjudandet av personalbostäder införs strategiskt som en del av rekryteringen inom branscher med brist på arbetskraft och

        den maximala boendetiden höjs från 5+2 år till 10 år.

Understödd av: Marcus Rantala

Förslag om återremiss:
Anna Vuorjoki: Ärendet återremitteras för ny beredning så att möjligheterna att öka antalet personalbostäder samt förlänga tidsfristen för personalboende utreds.

Understödd av: Suldaan Said Ahmed

Återremitteringen av ärendet togs upp till omröstning före fortsatt diskussion.

Omröstning

JA-förslag: Behandlingen av ärendet fortsätter
NEJ-förslag: Enligt Pia Pakarinens förslag om återremiss

Ja-röster: 2
Suldaan Said Ahmed, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 12
Jasmin Hamid, Kaisa Hernberg, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Jan Vapaavuori, Ozan Yanar

Blanka: 1
Hannu Oskala

Stadsstyrelsen beslutade återremittera ärendet för ny beredning med rösterna 2 - 12 (1 blank).

06.05.2019 Bordlades

Föredragande

kanslichef

Sami Sarvilinna

Upplysningar

Helena Wendorf, arbetsmarknadsexpert, telefon: 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566