Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2019

1 (3)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/4

 

25.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 253

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

HEL 2019-009145 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

        myönsi Eero Heinäluomalle eron kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta

        totesi, että kuntalain (410/2015) 17 §:n 2 momentin mukaisesti kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi kaupunginvaltuutetuksi tulee Johanna Laisaari vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi

        totesi, että keskusvaalilautakunta nimeää Sosialidemokraattiselle valtuustoryhmälle 12. varavaltuutetun vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroamisanomus 28.8.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että Eero Heinäluoma (SDP) on 28.8.2019 pyytänyt eroa kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta tultuaan valituksi Euroopan parlamentin jäsenen tehtävään. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi valtuutetuksi tulee sijaantulojärjestyksen mukaisesti Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Johanna Laisaari.

Vaalilain 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja, jos varavaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana vajaaksi. Kaupunginvaltuuston myönnettyä Eero Heinäluomalle eron kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa nimeämään Sosialidemokraattiselle valtuustoryhmälle 12. varavaltuutetun.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroamisanomus 28.8.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.09.2019 § 604

HEL 2019-009145 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Eero Heinäluomalle eron kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta

        toteaa, että kuntalain (410/2015) 17 §:n 2 momentin mukaisesti kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi kaupunginvaltuutetuksi tulee Johanna Laisaari vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi

        toteaa, että keskusvaalilautakunta nimeää Sosialidemokraattiselle valtuustoryhmälle 12. varavaltuutetun vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566