Helsingfors stad

Protokoll

15/2019

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/16

 

25.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 265

Den av ledamoten Abdirahim Hussein väckta motionen om förbud mot hakkors och andra nationalsocialistiska symboler i Helsingfors

HEL 2019-007182 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Abdirahim Hussein väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Matti Koskinen, chef för säkerhets- och beredskapsenheten, telefon: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Anssi Vuosalmi, säkerhetssamordnare, telefon: 310 25709

anssi.vuosalmi(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutetun aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Abdirahim Hussein och 18 andra ledamöter föreslår i sin motion att användningen av nationalsocialistiska symboler ska förbjudas vid manifestationer som ordnas i Helsingfors. Motionsställarna föreslår att man på Helsingfors gator eller i dess lokaler inte ska ordna manifestationer där det används hakkors eller andra nationalsocialistiska tecken.

Stadsstyrelsen konstaterar att staden inte har behörighet att ingripa i demonstrationer som ordnas på allmän plats eller i den mötesutrustning som används där. Staden har således inte behörighet att fatta beslut om införande av ett sådant förbud som föreslås i motionen.

Stadsstyrelsen konstaterar vidare att det föreskrivs om allmänna sammankomster i lagen om sammankomster (530/1999).

Med allmänna sammankomster avses demonstrationer eller andra tillställningar som ordnas i syfte att utöva mötesfriheten och som även andra än de som uttryckligen inbjudits kan delta i eller följa. Som allmänna sammankomster betraktas dock inte sådana demonstrationer vid vilka avsikten är att enbart framföra enskilda personers åsikter. Allmänna sammankomster får enligt lagen ordnas utomhus på allmänna torg, öppna platser, gatuområden eller andra för ändamålet lämpliga allmänna platser utan tillstånd av ägaren eller innehavaren. Ägaren eller innehavaren kan begränsa rätten att använda en sådan plats för en sammankomst, om sammankomsten väntas medföra oskälig olägenhet för ägaren, innehavaren eller miljön. Enligt lagen om sammankomster ska allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ordnas under fredliga former samt så att deltagarnas eller utomståendes säkerhet inte äventyras eller deras rättigheter inte kränks.

Enligt vad som föreskrivs i lagen om sammankomster är det vid allmänna sammankomster tillåtet att använda till exempel affischer och ljudförstärkare som mötesutrustning. Enligt regeringens proposition kan sedvanlig mötesutrustning vid sammankomster utöver den som nämns ovan vara till exempel flaggor, skyltar och banderoller.

Polisen tillämpar vid behov 21 § i lagen om sammankomster enligt vilken ordföranden för eller arrangören av en allmän sammankomst ska avbryta sammankomsten eller bestämma att den ska avslutas, om det innebär omedelbar fara för människors säkerhet, egendom eller för miljön att sammankomsten fortsätter. Dessutom har en polis som hör till befälet rätt att avbryta en allmän sammankomst eller bestämma att den ska avslutas, om andra åtgärder inte har visat sig vara tillräckliga samt när arrangemangen vid en allmän sammankomst i övrigt väsentligt strider mot lag.

I avsikt att skapa likvärdiga möjligheter säkerställer staden enligt stadsstrategin att stadens lokaler är enkla och trygga att använda för utbildnings-, medborgar- och kulturverksamhet. Tillfällig användning av allmänna områden och tomma lokaler för kultur- och medborgarverksamhet underlättas. I enlighet med stadsstrategin stöder Helsingfors invånarnas och sammanslutningarnas lokala initiativrikedom och samverkan.

De värderingar som ligger till grund för invånarbruk av stadens lokaler är invånarorientering, ekologi, rättvisa och likabehandling, ekonomi, trygghet, delaktighet och deltagande samt företagarvänlighet. När invånare använder lokaler i stadens ägo bör det ske enligt värderingarna ovan, och användningen av lokalerna främjas tydligt, öppet och i så hög grad som möjligt utifrån dessa värderingar.

Stadsstyrelsen har 20.8.2018 godkänt principerna för invånarbruk av stadens lokaler, där det konstateras att man bör följa god sed och Finlands lagar vid användning av lokalerna. Det är inte tillåtet att i lokalerna ordna allmänna sammankomster (demonstrationer) som avses i lagen om sammankomster och inte heller offentliga tillställningar som uppfyller definitionen i 16 § i räddningslagen.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Matti Koskinen, chef för säkerhets- och beredskapsenheten, telefon: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Anssi Vuosalmi, säkerhetssamordnare, telefon: 310 25709

anssi.vuosalmi(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutetun aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.08.2019 § 530

HEL 2019-007182 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Abdirahim Husseinin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Anssi Vuosalmi, valmiuspäällikkö, puhelin: 310 25709

anssi.vuosalmi(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566