Helsingfors stad

Protokoll

15/2019

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/8

 

25.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 257

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden

HEL 2019-009198 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

        beviljade Matias Pajula avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

        valde Veli-Pekka Dufva till ny ersättare (personlig ersättare för Arja Karhuvaara) i kultur- och fritidsnämnden för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt omedelbart denna paragraf i protokollet.

Behandling

Stadsfullmäktige valde enhälligt Veli-Pekka Dufva till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden på förslag av ledamoten Wille Rydman.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroilmoitus 30.8.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige

        beviljar Matias Pajula avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

        väljer ____________ till ny ersättare (personlig ersättare för Arja Karhuvaara) i kultur- och fritidsnämnden för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerar samtidigt omedelbart denna paragraf i protokollet.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 27.3.2019 (§ 110) Matias Pajula (Saml.) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden för den mandattid som slutar år 2021. Matias Pajula anhåller (30.8.2019) om avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden på grund av andra förtroendeuppdrag.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 74 § i kommunallagen.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroendevald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroilmoitus 30.8.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kultur- och fritidsnämnden

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.09.2019 § 605

HEL 2019-009198 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Matias Pajulalle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee _________ varajäseneksi (Arja Karhuvaaran henkilökohtainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566