Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2019

1 (3)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/13

 

25.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 262

Valtuutettu Pentti Arajärven aloite Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman sosiaalisten vaikutusten arvioimiseksi

HEL 2019-002603 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Pentti Arajärven aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Pentti Arajärven aloite, Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman sosiaalisten vaikutusten arviointi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Pentti Arajärvi ja 14 valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman sosiaaliset vaikutukset arvioidaan. Aloitteessa todetaan, että sosiaalisia vaikutuksia ja lapsivaikutuksia ei ole arvioitu elinkeinovaikutuksia vastaavasti.

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toteuttamisen olennainen osa on eri teemojen ja toimenpiteiden jatkuva arviointi, koska ilmastonmuutokseen liittyvät teknologiat ja toimenpidemahdollisuudet ovat jatkuvassa muutoksessa tiedontuotannon parantuessa. Ohjelman toimenpiteenä 146 luodaan raportoinnin seurantamalli, jossa jokaisessa toimenpiteessä seurataan toteutuksen, talouden ja päästövähenemän lisäksi muita olennaisia vaikutuksia.

Hiilineutraali Helsinki -ohjelman lapsivaikutuksia on muun muassa ilmastonmuutokseen liittyvien teemojen toimenpiteiden tiukempi integroiminen osaksi opetusta (tp 90) ja koulutusta ja ympäristökasvatuksen lisääminen varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella (tp 92). Ilmastonmuutoksen hillitsemisen teemoja käsitellään kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla myös jätteen vähentämisen (tp 103), hävikkiruuan hyödyntämisen (tp 99) ja vähentämiseen (tp 97) sekä kasvisruuan osuuden lisäämisen (tp 96) teemojen avulla. Suorien ympäristövaikutusten lisäksi kaikkiin edellä mainittuihin teemoihin liittyy myös tärkeä kasvatuksellinen aspekti. Nämä toimenpiteet rakentavat osaltaan myös aloitteessa mainittua sosiaalista hyväksyttävyyttä.

Vaikuttavuusarviointina voidaan lisäksi todeta, että ilmastonmuutoksen hillitsemisellä on erittäin positiivinen vaikutus lapsiin ja heidän tulevaisuuteensa.

Aloitteessa mainittujen lämmön ja sähkön hinnoittelun ja joukkoliikenteen maksujen osalta sosiaalista vaikuttavuutta arvioidaan eri yhteyksissä. Lämmön ja sähkön hinnan osalta Helen Oy arvioi päästövähennystoimenpiteiden vaikutuksia hintoihin, markkinoihin ja asiakkaisiin. Kokonaisuuden arviointiin liittyy Helenin kehitysohjelman arviointiin. Joukkoliikenteessä tehtävien toimenpiteiden maksuvaikutuksia asiakkaille arvioidaan kaupungin ohjauksessa Helsingin seudun liikenne kuntayhtymään. Kaupunkilaisten kulutusvalinnoissa ruokailun ja ulkomaanmatkailun osalta eivät kuulu kaupungin ohjausvaltaan.

Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman sosiaalisia arvioidaan näin osana ohjelman toteuttamista kunkin toimenpiteet osalta. Aloitteessa esitetyt näkökulmat otetaan huomioon toimenpiteiden arvioinnissa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. Aloitevastaus on valmisteltu kaupunginkanslian ja Hiilineutraali Helsinki -ohjelman yhteistyönä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Pentti Arajärven aloite, Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman sosiaalisten vaikutusten arviointi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.09.2019 § 562

HEL 2019-002603 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Pentti Arajärven aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566