Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2019

1 (3)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/4

 

11.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 240

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta

HEL 2019-008399 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

        myönsi Elina Moisiolle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja

        valitsi nykyisen varajäsenen Johanna Sydänmaan jäseneksi ja Johanna Nuortevan Jussi Chydeniuksen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Käsittely

Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti valtuutettu Kaisa Hernbergin ehdotuksesta Johanna Sydänmaan uudeksi jäseneksi ja Johanna Nuortevan uudeksi varajäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroanomus 8.8.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Elina Moisiolle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee ________ jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Elina Moision (Vihr.) 7.6.2017 § 272 jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Elina Moisio pyytää 8.8.2019 eroa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen luottamustoimesta ajankäytöllisistä syistä.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroanomus 8.8.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.08.2019 § 523

HEL 2019-008399 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Elina Moisiolle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee _________ jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566