Helsingfors stad

Protokoll

14/2019

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/6

 

11.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 242

Val av ledamot och ersättare i stadsmiljönämnden

HEL 2019-008642 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

        beviljade Mai Kivelä avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i stadsmiljönämnden

        valde den nuvarande ersättaren Mia Haglund till ledamot och Heta Tuura till personlig ersättare för Noora Laak i stadsmiljönämnden för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Behandling

Stadsfullmäktige valde enhälligt Heta Tuura till ny ersättare i stadsmiljönämnden på förslag av ledamoten Anna Vuorjoki.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroanomus 15.8.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige

        beviljar Mai Kivelä avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i stadsmiljönämnden

        väljer den nuvarande ersättaren Mia Haglund till ledamot och __________ till personlig ersättare för Noora Laak i stadsmiljönämnden för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerar dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 267) Mai Kivelä (VF) till ledamot i stadsmiljönämnden för den mandattid som börjar år 2017. Mai Kivelä anhåller 15.8.2019 om avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i stadsmiljönämnden på grund av andra förtroendeuppdrag.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 74 § i kommunallagen.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroendevald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroanomus 15.8.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämnden

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Revisionskontoret

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.08.2019 § 522

HEL 2019-008642 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Mai Kivelälle eron kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee Mia Haglundin jäseneksi ja __________ Noora Laakin henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunkiympäristölautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566