Helsingfors stad

Protokoll

12/2019

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/6

 

19.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 207

Val av ledamot i social- och hälsovårdsnämnden

HEL 2019-005381 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

        beviljade Mari Rantanen avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i social- och hälsovårdsnämnden

        valde Aleksi Niskanen till ny ledamot i social- och hälsovårdsnämnden för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Eronpyyntö 3.5.2019 sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenyydestä

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 276) Mari Rantanen (Sannf.) till ledamot i social- och hälsovårdsnämnden för den mandattid som börjar år 2017. Mari Rantanen anhåller om avsked 3.5.2019 från förtroendeuppdraget som ledamot i social- och hälsovårdsnämnden efter att ha blivit vald till riksdagsledamot.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 74 § i kommunallagen.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroendevald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Eronpyyntö 3.5.2019 sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenyydestä

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Social- och hälsovårdsnämnden

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 03.06.2019 § 416

HEL 2019-005381 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Mari Rantaselle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee Aleksi Niskasen jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

27.05.2019 Pöydälle

20.05.2019 Pöydälle

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566