Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2019

1 (4)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/7

 

19.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 208

Vuoden 2018 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely sekä vastuuvapaus vuodelta 2018

HEL 2018-004974 T 00 03 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto

1

merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2018 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten lautakuntien lausunnot

2

kehotti kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2019 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta

3

merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen 2018

4 

hyväksyi tilintarkastuskertomuksessa esitetyn perusteella tilinpäätöksen

5

myönsi tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2018 kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille.

 

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi menettelyn, että esityslistan asioiden 7 ja 8 kohdalla keskustelu käydään yhdessä. Keskustelun kuluessa on tehtävä molempia asioita koskevat ehdotukset.

Esittelijä

Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: 310 36545

minna.tiili(a)hel.fi

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: 310 36580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

Liitteet

1

Arviointikertomus 2018

2

Kaupunginhallituksen lausunto 20.5.2019

3

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto 7.5.2019

4

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 14.5.2019

5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto 21.5.2019

6

Tilintarkastuskertomus 2018

7

Tilintarkastajan yhteenvetoraportti vuoden 2018 tilintarkastuksesta

Muutoksenhaku

Kohdat 1 - 3

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Kohdat 4 - 5

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lautakunnan tulee antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomus, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus tulee käsitellä valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Helsingin kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös on valtuuston käsittelyssä 19.6.2019. Samassa kokouksessa käsiteltävänä ovat kaupungin tilintarkastajan laatima tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus sekä arviointikertomuksesta hankitut kaupunginhallituksen ja lautakuntien lausunnot. Lisäksi valtuusto päättää kokouksessa tarkastuslautakunnan ehdotuksen perusteella vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 2018.

Arviointikertomus

Tarkastuslautakunnan kaksi toimikuntaa ovat valmistelleet yhteistyössä tarkastusviraston kanssa vuoden 2018 arviointisuunnitelmaan sisältyneistä arviointiaiheista arviointikertomuksen, jonka lautakunta hyväksyi 9.4.2019. Arviointikertomus on esityslistan liitteenä.

Tarkastuslautakunta on Helsingin kaupungin hallintosäännön 21 luvun 2 §:n mukaisesti pyytänyt arviointikertomuksesta 22.5.2019 mennessä lausunnot kaupunginhallitukselta ja asianomaisilta lauta- ja johtokunnilta. Lausunnot ovat esityslistan liitteenä.

Lisäksi tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginvaltuusto kehottaa kaupunginhallitusta antamaan valtuustolle joulukuun loppuun mennessä selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta. Menettely vastaa kuntalain 121 §:n säädöstä, jonka mukaan kaupunginhallituksen tulee antaa valtuustolle lausunto toimenpiteistä, joihin arviointikertomus on antanut aihetta.

Tilintarkastuskertomus

Kuntalain mukaan tilintarkastajan on tarkastettava, onko kaupungin hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti, antavatko tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta sekä ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita. Lisäksi tilintarkastajan on tarkastettava, onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Helsingin kaupungin tilintarkastaja, KPMG Oy Ab, on antanut tarkastuslautakunnalle kaupunginvaltuustolle osoitetun, vastuullisen tilintarkastajan, JHT, KHT Jorma Nurkkalan 26.4.2019 allekirjoittaman tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2018. Tilintarkastuskertomus on esityslistan liitteenä.

Tilintarkastaja on selostanut kertomusta tarkastuslautakunnalle kokouksessa 7.5.2019 ja esittää kertomuksessaan tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta. Kuntalain 125 §:n mukaan tilivelvollisia ovat toimielinten jäsenet ja toimielinten tehtäväalueen johtavat viranhaltijat.

Tilintarkastaja on antanut kertomuksensa lisäksi 26.4.2019 päivätyn yhteenvetoraportin vuoden 2018 tilintarkastuksesta, joka on lähetetty tarkastusvirastosta tilintarkastajan pyynnöstä muun muassa kaupungin johdolle, toimialojen johdolle sekä hallinto- ja talouspäälliköille. Tilintarkastaja on selostanut yhteenvetoraporttiaan tarkastuslautakunnalle kokouksessa 7.5.2019. Yhteenvetoraportti on esityslistan liitteenä.

Esittelijä

Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: 310 36545

minna.tiili(a)hel.fi

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: 310 36580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

Liitteet

1

Arviointikertomus 2018

2

Kaupunginhallituksen lausunto 20.5.2019

3

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto 7.5.2019

4

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 14.5.2019

5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto 21.5.2019

6

Tilintarkastuskertomus 2018

7

Tilintarkastajan yhteenvetoraportti vuoden 2018 tilintarkastuksesta

Muutoksenhaku

Kohdat 1 - 3

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Kohdat 4 - 5

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 28.05.2019 § 50

HEL 2018-004974 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä
päättäisi

merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2018 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten lautakuntien lausunnot

kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2019 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta

merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen 2018

hyväksyä tilintarkastuskertomuksessa esitetyn perusteella tilinpäätöksen

myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2018 kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille.

 

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Lisätiedot

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +310931036545

minna.tiili(a)hel.fi

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566