Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2019

1 (6)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/10

 

19.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 211

Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen

HEL 2019-002278 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa luottamushenkilöiden taloudellisia etuuksia seuraavasti:

Ansionmenetyksen ja lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen

Luvun ensimmäisen kappaleen viimeiseksi kohdaksi lisätään:

Ansionmenetyksen korvausta tai lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia maksetaan
[…]

        valtuustoryhmän puheenjohtajalle osallistumisesta kaupunginhallituksen kokousta edeltävään ryhmäkokoukseen

Kaupungin toimielinten palkkiot

Hallintosäännössä määrättyjä muita toimielimiä koskeva kappale korvataan seuraavilla kappaleilla:

Toimialalautakuntien jaostot

        Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

        Vuosipalkkio: 4 480 euroa (puheenjohtaja), 2 240 euroa (varapuheenjohtaja)

Pelastuslautakunta

        Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

        Vuosipalkkio: 4 480 euroa (puheenjohtaja), 2 240 euroa (varapuheenjohtaja)

Liikelaitosten johtokunnat

        Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

        Vuosipalkkio: 4 480 euroa (puheenjohtaja), 2 240 euroa (varapuheenjohtaja)

Koulujen ja lukioiden johtokunnat

        Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

Kaupunginhallituksen asettamia toimielimiä koskeva kappale muutetaan seuraavasti:

Toimivaltaisen toimielimen asettamat toimielimet

        Toimivaltaisen toimielimen asettaman toimikunnan, neuvottelukunnan, vaikuttamistoimielimen tai muun vastaavan kokouspalkkio, jos asettamispäätöksessä todetaan tätä päätöstä sovellettavan: 150 euroa (puheenjohtaja), 130 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

Vaaleihin liittyvät palkkiot

Luvun ensimmäiseen kappaleeseen lisätään maininta siitä, että vaaleihin liittyvät kokonaispalkkiot kattavat korvauksen vaalimateriaalien kuljettamisesta ja muusta valmistelutyöstä seuraavasti:

Vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenelle ja vaalitoimitsijalle maksetaan toimituspäivältä seuraavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä, vaalimateriaalin kuljetuksesta kaupungin alueella, vaaleihin liittyvästä valmistelutyöstä ja vähäisestä oman matkapuhelimen käytöstä:

Lisäksi lukuun lisätään seuraavat kappaleet:

Vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenelle ja vaalitoimitsijalle maksetaan ansionmenetyksen korvausta tai lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia sekä matkakustannusten korvausta vaalimateriaalin kuljettamiseen ja äänestyksen suorittamiseen liittyvien tehtävien hoitamisesta.

Keskusvaalilautakunnan kokouksista maksetaan luottamushenkilöille seuraavat palkkiot:

        Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ansionmenetyksen ja lastenhoidon järjestämisestä korvaaminen

Luottamushenkilöiden taloudellisissa etuuksissa on mahdollistettu ansionmenetyksen ja lastenhoidon kustannusten korvaaminen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouksia edeltävien ryhmäkokousten osalta kyseisen toimielimen kokoukseen osallistuville jäsenille.

Valtuustoryhmän puheenjohtajat eivät kaikissa tilanteissa ole oikeutettuja korvaukseen. Valtuustoryhmän puheenjohtajalle esitetään lisättäväksi oikeus saada korvausta ryhmäkokouksen ajalta riippumatta siitä osallistuuko hän ryhmäkokousta seuraavaan toimielimen kokoukseen.

Kokous- ja vuosipalkkiot

Luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista on virheellisesti jäänyt edellisen muutoksen yhteydessä puuttumaan maininnat eräiden toimielinten kokous- ja vuosipalkkiosta. Luottamushenkilöiden taloudellisiin etuuksiin on tarkoitus lisätä määräykset toimialalautakuntien jaostojen ja pelastuslautakunnan vuosipalkkioista sekä selkeyttää taloudellisten etuuksien luettavuutta kokous- ja vuosipalkkioiden osalta.

Vaaleihin liittyvät palkkiot

Vaaleista maksettavia palkkiota esitetään selkeytettävän lisäämällä maininnat siitä, että kokonaispalkkio sisältää korvauksen vaalimateriaalin kuljetuksesta kaupungin alueella ja vaaleihin liittyvästä valmistelutyöstä. Lukuun lisättäisiin myös nykyistä käytäntöä selkeyttävät maininnat ansionmenetyksen ja lastenhoidon järjestämisen korvauksesta, vaalimateriaalin kuljettamiseen ja äänestyksen suorittamiseen liittyvien kustannusten korvaamisesta sekä keskusvaalilautakunnan kokouspalkkioista.

Ehdotetut uudet taloudelliset etuudet ovat liitteenä 1.

Toimivalta

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Hallintosäännön 31 luvussa määrätään kuntalain edellyttämistä luottamushenkilöille maksettavista taloudellisista etuuksista ja korvauksista. Hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto päättää perusteiden lisäksi myös palkkioista ja korvausten suuruudesta ja rajoituksista.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Toimialat, liikelaitokset ja virastot

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.06.2019 § 412

HEL 2019-002278 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa luottamushenkilöiden taloudellisia etuuksia seuraavasti:

Ansionmenetyksen ja lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen

Luvun ensimmäisen kappaleen viimeiseksi kohdaksi lisätään:

Ansionmenetyksen korvausta tai lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia maksetaan
[…]

        valtuustoryhmän puheenjohtajalle osallistumisesta kaupunginhallituksen kokousta edeltävään ryhmäkokoukseen

Kaupungin toimielinten palkkiot

Hallintosäännössä määrättyjä muita toimielimiä koskeva kappale korvataan seuraavilla kappaleilla:

Toimialalautakuntien jaostot

        Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

        Vuosipalkkio: 4 480 euroa (puheenjohtaja), 2 240 euroa (varapuheenjohtaja)

Pelastuslautakunta

        Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

        Vuosipalkkio: 4 480 euroa (puheenjohtaja), 2 240 euroa (varapuheenjohtaja)

Liikelaitosten johtokunnat

        Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

        Vuosipalkkio: 4 480 euroa (puheenjohtaja), 2 240 euroa (varapuheenjohtaja)

Koulujen ja lukioiden johtokunnat

        Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

Kaupunginhallituksen asettamia toimielimiä koskeva kappale muutetaan seuraavasti:

Toimivaltaisen toimielimen asettamat toimielimet

        Toimivaltaisen toimielimen asettaman toimikunnan, neuvottelukunnan, vaikuttamistoimielimen tai muun vastaavan kokouspalkkio, jos asettamispäätöksessä todetaan tätä päätöstä sovellettavan: 150 euroa (puheenjohtaja), 130 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

Vaaleihin liittyvät palkkiot

Luvun ensimmäiseen kappaleeseen lisätään maininta siitä, että vaaleihin liittyvät kokonaispalkkiot kattavat korvauksen vaalimateriaalien kuljettamisesta ja muusta valmistelutyöstä seuraavasti:

Vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenelle ja vaalitoimitsijalle maksetaan toimituspäivältä seuraavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä, vaalimateriaalin kuljetuksesta kaupungin alueella, vaaleihin liittyvästä valmistelutyöstä ja vähäisestä oman matkapuhelimen käytöstä:

Lisäksi lukuun lisätään seuraavat kappaleet:

Vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenelle ja vaalitoimitsijalle maksetaan ansionmenetyksen korvausta tai lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia sekä matkakustannusten korvausta vaalimateriaalin kuljettamiseen ja äänestyksen suorittamiseen liittyvien tehtävien hoitamisesta.

Keskusvaalilautakunnan kokouksista maksetaan luottamushenkilöille seuraavat palkkiot:

        Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Kaupunginvaltuusto 24.04.2019 § 132

HEL 2019-002278 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista liitteen 1 mukaisesti 1.5.2019 lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto kumosi päätöksellä 17.5.2017, 238 § hyväksytyt luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566