Helsingfors stad

Protokoll

12/2019

1 (19)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/12

 

19.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 213

Helsingfors välfärdsplan 2019–2021

HEL 2019-005597 T 01 04 05

Beslut

Stadsfullmäktige godkände Helsingfors välfärdsplans tyngdpunkter och målsättningar för åren 2019–2021 samt de åtgärder som årligen ses över i samband med budgetberedningen.

Samtidigt uppmanade stadsfullmäktige alla sektorer och stadskansliet att i samarbete främja genomförandet av Helsingfors välfärdsplans målsättningar och åtgärder.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande sex hemställningsklämmar:

1

Då välfärdsplanen godkänns, förutsätter stadsfullmäktige att man utreder

 

- möjligheten att ta hänsyn till ensamförsörjare och föräldrars sjukdom då man främjar likvärdigheten, stöder barnfamiljer och använder anslaget för positiv särbehandling, eftersom dessa bakgrundsfaktorer enligt forskningen hör till de största orsakerna till barnfamiljernas fattigdom och risk för utslagning

 

- möjligheten till riskanalys i enlighet med vårdrekommendationerna och till preventiva åtgärder då man förebygger fallolyckor hos den äldre befolkningen i riskgrupperna. (Mari Rantanen)

 

 

2

I samband med godkännandet av välfärdsplanen, förutsätter stadsfullmäktige att man utreder möjligheterna för hur en handlingsplan kan utarbetas, i samarbete med HUS och tredje sektorn, för att stärka mentalvårdstjänsterna och elevvårdens tjänster för barn och unga vuxna, så att varje barn och ung vuxen inom skälig tid och så snabbt som möjligt, på sitt modersmål såsom lagen förutsätter, får det stöd och den vård hen behöver. (Eva Biaudet)

 

 

3

Då välfärdsplanen godkänns, förutsätter stadsfullmäktige att man utreder möjligheterna för att hitta nya lösningar t.ex. genom ny praxis för att bevilja kompletterande och förebyggande utkomststöd på så sätt att priset för en kollektivtrafikbiljett framöver inte ska  hindra helsingforsare med låga inkomster att delta i verksamhet som främjar välmåendet. (Petra Malin)

 

 

4

Då välfärdsplanen godkänns, förutsätter stadsfullmäktige att man utreder möjligheten att erbjuda stadens lokaler till de äldres klubbar och föreningar för möten. (Sirpa Asko-Seljavaara)

 

 

5

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av välfärdsplanen att det utreds hur hemvårdsresurserna räcker till och behovet av dygnetruntvård tillgodoses och vilka möjligheter ålderstigna helsingforsare med funktionsnedsättning har att ta sig till tjänster avsedda för äldre. (Sinikka Vepsä)

 

 

6

Då välfärdsplanen godkänns, förutsätter stadsfullmäktige att man reder ut möjligheterna att i daghem och skolor förstärka barns och ungas mentala färdigheter. (Reetta Vanhanen)

 

Behandling

Under diskussionen framställdes följande sex förslag till hemställningsklämmar:

Ledamoten Mari Rantanen understödd av ledamoten Veronika Honkasalo föreslog följande hemställningskläm:

 

Då välfärdsplanen godkänns, förutsätter stadsfullmäktige att man utreder

 

- möjligheten att ta hänsyn till ensamförsörjare och föräldrars sjukdom då man främjar likvärdigheten, stöder barnfamiljer och använder anslaget för positiv särbehandling, eftersom dessa bakgrundsfaktorer enligt forskningen hör till de största orsakerna till barnfamiljernas fattigdom och risk för utslagning

 

- möjligheten till riskanalys i enlighet med vårdrekommendationerna och till preventiva åtgärder då man förebygger fallolyckor hos den äldre befolkningen i riskgrupperna.

 

Ledamoten Eva Biaudet understödd av ledamoten Björn Månsson föreslog följande hemställningskläm:

 

I samband med godkännandet av välfärdsplanen, förutsätter stadsfullmäktige att man utreder möjligheterna för hur en handlingsplan kan utarbetas, i samarbete med HUS och tredje sektorn, för att stärka mentalvårdstjänsterna och elevvårdens tjänster för barn och unga vuxna, så att varje barn och ung vuxen inom skälig tid och så snabbt som möjligt, på sitt modersmål såsom lagen förutsätter, får det stöd och den vård hen behöver.

 

Ledamoten Petra Malin understödd av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara föreslog följande hemställningskläm:

 

Då välfärdsplanen godkänns, förutsätter stadsfullmäktige att man utreder möjligheterna för att hitta nya lösningar t.ex. genom ny praxis för att bevilja kompletterande och förebyggande utkomststöd på så sätt att priset för en kollektivtrafikbiljett framöver inte ska  hindra helsingforsare med låga inkomster att delta i verksamhet som främjar välmåendet.

 

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara understödd av ledamoten Sinikka Vepsä föreslog följande hemställningskläm:

 

Då välfärdsplanen godkänns, förutsätter stadsfullmäktige att man utreder möjligheten att erbjuda stadens lokaler till de äldres klubbar och föreningar för möten.

 

Ledamoten Sinikka Vepsä understödd av ledamoten Mauri Venemies föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av välfärdsplanen att det utreds hur hemvårdsresurserna räcker till och behovet av dygnetruntvård tillgodoses och vilka möjligheter ålderstigna helsingforsare med funktionsnedsättning har att ta sig till tjänster avsedda för äldre.

 

Ledamoten Reetta Vanhanen understödd av ledamoten Kaisa Hernberg föreslog följande hemställningskläm:

 

Då välfärdsplanen godkänns, förutsätter stadsfullmäktige att man reder ut möjligheterna att i daghem och skolor förstärka barns och ungas mentala färdigheter.

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.

4 omröstningen

Ledamoten Mari Rantanens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Då välfärdsplanen godkänns, förutsätter stadsfullmäktige att man utreder
- möjligheten att ta hänsyn till ensamförsörjare och föräldrars sjukdom då man främjar likvärdigheten, stöder barnfamiljer och använder anslaget för positiv särbehandling, eftersom dessa bakgrundsfaktorer enligt forskningen hör till de största orsakerna till barnfamiljernas fattigdom och risk för utslagning
- möjligheten till riskanalys i enlighet med vårdrekommendationerna och till preventiva åtgärder då man förebygger fallolyckor hos den äldre befolkningen i riskgrupperna.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 52
Zahra Abdulla, Linda Ahlblad, Amos Ahola, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Silvia Modig, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Aleksi Niskanen, Johanna Nuorteva, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Leo Stranius, Lilja Tamminen, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 29
Heidi Ahola, Ted Apter, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Atte Harjanne, Kaisa Hernberg, Abdirahim Husu Hussein, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Terhi Koulumies, Anna Laine, Elina Moisio, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Sameli Sivonen, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Ozan Yanar

Frånvarande: 3
Tuula Haatainen, Sami Muttilainen, Wille Rydman

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Mari Rantanens förslag till hemställningskläm.

5 omröstningen

Ledamoten Eva Biaudets förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: I samband med godkännandet av välfärdsplanen, förutsätter stadsfullmäktige att man utreder möjligheterna för hur en handlingsplan kan utarbetas, i samarbete med HUS och tredje sektorn, för att stärka mentalvårdstjänsterna och elevvårdens tjänster för barn och unga vuxna, så att varje barn och ung vuxen inom skälig tid och så snabbt som möjligt, på sitt modersmål såsom lagen förutsätter, får det stöd och den vård hen behöver.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 62
Zahra Abdulla, Linda Ahlblad, Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Atte Harjanne, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Anna Laine, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Sameli Sivonen, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 2
Amos Ahola, Dani Niskanen

Blanka: 17
Fatim Diarra, Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Mikko Kiesiläinen, Pia Kopra, Terhi Koulumies, Seija Muurinen, Jussi Niinistö, Aleksi Niskanen, Mia Nygård, Hannu Oskala, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Daniel Sazonov, Ilkka Taipale, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen

Frånvarande: 4
Tuula Haatainen, Otto Meri, Sami Muttilainen, Wille Rydman

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Eva Biaudets förslag till hemställningskläm.

6 omröstningen

Ledamoten Petra Malins förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Då välfärdsplanen godkänns, förutsätter stadsfullmäktige att man utreder möjligheterna för att hitta nya lösningar t.ex. genom ny praxis för att bevilja kompletterande och förebyggande utkomststöd på så sätt att priset för en kollektivtrafikbiljett framöver inte ska  hindra helsingforsare med låga inkomster att delta i verksamhet som främjar välmåendet.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 45
Zahra Abdulla, Linda Ahlblad, Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Kauko Koskinen, Anna Laine, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Sameli Sivonen, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 4
Amos Ahola, Otto Meri, Dani Niskanen, Wille Rydman

Blanka: 34
Ted Apter, Pentti Arajärvi, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Juha Hakola, Atte Harjanne, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Mikko Kiesiläinen, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Jussi Niinistö, Aleksi Niskanen, Mia Nygård, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Ilkka Taipale, Lilja Tamminen, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen

Frånvarande: 2
Tuula Haatainen, Sami Muttilainen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Petra Malins förslag till hemställningskläm.

7 omröstningen

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Då välfärdsplanen godkänns, förutsätter stadsfullmäktige att man utreder möjligheten att erbjuda stadens lokaler till de äldres klubbar och föreningar för möten.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 69
Zahra Abdulla, Linda Ahlblad, Amos Ahola, Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, Silvia Modig, Elina Moisio, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Blanka: 14
Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Atte Harjanne, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Anna Laine, Hannu Oskala, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Sameli Sivonen, Ilkka Taipale, Jan Vapaavuori

Frånvarande: 2
Tuula Haatainen, Sami Muttilainen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag till hemställningskläm.

8 omröstningen

Ledamoten Sinikka Vepsäs förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av välfärdsplanen att det utreds hur hemvårdsresurserna räcker till och behovet av dygnetruntvård tillgodoses och vilka möjligheter ålderstigna helsingforsare med funktionsnedsättning har att ta sig till tjänster avsedda för äldre.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 58
Zahra Abdulla, Linda Ahlblad, Amos Ahola, Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Anna Laine, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Sameli Sivonen, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 23
Ted Apter, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Juha Hakola, Atte Harjanne, Arja Karhuvaara, Mikko Kiesiläinen, Tapio Klemetti, Terhi Koulumies, Seija Muurinen, Mia Nygård, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Lilja Tamminen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen

Frånvarande: 3
Tuula Haatainen, Sami Muttilainen, Wille Rydman

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Sinikka Vepsäs förslag till hemställningskläm.

9 omröstningen

Ledamoten Reetta Vanhanens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Då välfärdsplanen godkänns, förutsätter stadsfullmäktige att man reder ut möjligheterna att i daghem och skolor förstärka barns och ungas mentala färdigheter.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 67
Zahra Abdulla, Linda Ahlblad, Amos Ahola, Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Anna Laine, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Aleksi Niskanen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Sameli Sivonen, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 2
Otto Meri, Wille Rydman

Blanka: 14
Martina Harms-Aalto, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Daniel Sazonov, Ilkka Taipale, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen

Frånvarande: 2
Tuula Haatainen, Sami Muttilainen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Reetta Vanhanens förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Stina Högnabba, specialplanerare, telefon: 310 42525

stina.hognabba(a)hel.fi

Bilagor

1

Hyvinvointia ja terveyttä kaikille hyvinvointisuunnitelma

2

Hyvinvointia ja terveyttä kaikille Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2019-2021 Toimenpidetaulukot

3

Stadin HYTEBAROMETRI vuosikooste 2018

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt stadsstrategin bygger en välfungerande stad på jämlikhet, likvärdighet, stark social kohesion och en öppen, engagerande kultur. Att staden fungerar väl är en fördel särskilt för dem som behöver stöd och hjälp. Genom att främja välfärd och hälsa bidrar man till att stadsborna kan leva sitt liv bekvämt, att den upplevda välfärden, livskvaliteten och hälsan förbättras samt att vardagsmiljöerna är goda och utgör ett stöd för ett rörligt liv. Välfärdsskillnaderna och differentieringsutvecklingen samt de åtgärder som staden vidtar för att bemöta dessa företeelser förverkligas och följs upp som en helhet på stadsnivå. Socioekonomiska och områdesvisa hälso- och välfärdsskillnader reduceras med hjälp av kunskaps- och effektbaserade metoder som en del av stadens välfärds- och hälsofrämjande.

Stadsstyrelsen beslutade 14.5.2018 (§ 350) i enlighet med beredningsgruppens förslag ta i bruk ett ledarskaps- och koordineringssystem för främjande av välfärd och hälsa. Dessutom fattade stadsstyrelsen beslut om att det organ som svarar för de uppgifter som föreskrivs i lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet (523/2015, 5 §) är stadsstyrelsen och att det organ som sörjer för uppgifterna är styrgruppen för främjande av välfärd och hälsa. Det nya verksamhetssättet stärker välfärds- och hälsofrämjandets ledarskap och koordinering som en del av stadens ledarskapssystem och uppföljning.

Styrgruppen för främjande av välfärd och hälsa verkar som ansvarig instans för främjande av kommunens hälsa och välfärd enligt 12 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) och främjar därigenom uppgifter med anknytning till kommuninvånarnas välfärd och hållbar utveckling enligt 1 § i kommunallagen (410/2015). Styrgruppen har till uppgift att på basis av stadsstrategin fastställa de viktigaste tyngdpunkterna och målsättningarna för främjandet av välfärd och hälsa samt att styra verkställandet av de välfärds- och hälsofrämjande åtgärderna i sektorerna, på stadskansliet och inom nätverken.

Välfärdsplanen är en sammanställning av strategiska infallsvinklar, målsättningar och åtgärder med anknytning till främjandet av välfärd och hälsa

Enligt stadsstyrelsens beslut (14.5.2018, § 350) fungerar den av stadsfullmäktige godkända välfärdsplanen som ett samlande dokument om främjande av välfärd och hälsa, vilket på stadsnivå omfattar alla befolkningsgrupper. Planen ska innehålla tyngdpunkter, målsättningar, åtgärder och uppföljning med anknytning till välfärds- och hälsofrämjande.

Välfärdsplanen är ett centralt, strategiskt dokument vars innehåll leds genom samarbete som är tvärsektoriellt och där många aktörer är involverade. Med hjälp av planen utvecklar staden främjande av välfärd och hälsa för olika åldersgrupper i Helsingfors.

I planen ingår de fullmäktigeperiodvisa välfärdsplanerna både enligt 12 § i barnskyddslagen (417/2007) och 5 § i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (980/2012). Med hjälp av helheten säkerställer man att den verksamhet som har att göra med barns och ungas välfärd och förebyggande av utslagning på stadsnivå är systematisk, målinriktad, långsiktig samt att verksamheten utvecklas och att olika aktörer samarbetar. Med hjälp av den helhet som anknyter till de äldre stöder man den äldre befolkningens välfärd, hälsa, rörlighet, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand samt anordnande av service och närståendevård som äldre personer behöver. Lagstiftningen förutsätter att välfärdsplanerna för dessa åldersgrupper godkänns i stadsfullmäktige och att de ses över vart fjärde år.

Välfärdsplanen har beretts på ett branschövergripande sätt och på ett sätt som stöder samarbete och utveckling

Välfärdsplanen sammanställer på ett nytt sätt det arbete som staden gör att för att främja välfärd och hälsa. Den har beretts under ledning av styrgruppen för främjande av välfärd och hälsa i samarbete med sektorerna och stadskansliet. Dessutom har till exempel innehållet i tyngdpunkten om de äldres välfärd och delaktighet beretts vid stadskansliet under ledning av enheten för delaktighet och rådgivning i samarbete med de äldre och äldrerådet. I syfte att ta fram målsättningar och åtgärder har man för de äldres vidkommande ordnat fyra invånaraftnar och genomfört en Säg din åsikt-enkät (Kerrokantasi).

Utgångspunkten för välfärdsplanens innehållsproduktion har varit en på forskning baserad lägesbeskrivning av helsingforsarnas välfärd och service. Den finns i rapporter som har beretts för stadsfullmäktige (Helsingfors tillstånd och utveckling 2016 (fullmäktigeseminarium 2–3.2017) och omvärldsanalysen 2017 (fullmäktigeseminarium 15–16.6.2017).

Välfärdsplanen har behandlats och godkänts i styrgruppen för främjande av välfärd och hälsa 4.2.2019 och i stadens ledningsgrupp 1.4.2019.

Välfärdsplanens tyngdpunkter och målsättningar

Välfärdsplanen utgörs av sex tyngdpunkter för främjande av välfärd och hälsa och 28 primära målsättningar. Målgrupp är alla stadsbor. Välfärdsplanen innehåller stadsstrategins skrivningar med anknytning till tyngdpunkterna, lagstiftningssynvinklarna, lägesbeskrivningar av fenomen och åtgärdsbeskrivningar med koppling till främjandet av målsättningarna.

Välfärdsplanen innehåller 108 åtgärder för vilka man har fastställt effektivitetsmål, uppföljningsmätare och ansvarsinstanser. Åtgärderna ses över årligen som en del av det arbete som styrgruppen för främjande av välfärd och hälsa gör samt som en del av stadens ekonomi- och verksamhetsplaneringsprocess. Övriga åtgärder med anknytning till främjande av välfärd och hälsa genomförs förutom inom välfärdsplanen också i vid bemärkelse i anslutning till reformeringen och utvecklingen av sektorernas och stadskansliets service.

I valet av åtgärder har man betonat sådana åtgärder som leds på ett sätt som är gemensamt för staden och som har en kunskapsbaserad effekt. Enligt stadsstyrelsens beslut (14.5.2018, § 350) är udden i arbetet med att främja välfärd och hälsa riktad mot en ökning av helsingforsarnas rörlighet (Motions- och rörlighetsprogrammet) och en lösning av de ungas utslagningsproblem (programmet Mukana). Genom att främja välfärd och hälsa eftersträvar man därutöver en minskning av ojämlikheten, en ökning av hälsosamma levnadsvanor samt främjande av psykisk hälsa och stadsbornas nykterhet. En trygg och trivsam livsmiljö och möjlighet att delta i konst- och kulturevenemang är en del av främjandet av välfärd och livskraft.

1. Minskad ojämlikhet

        Man minskar ojämlikheten med hjälp av stadsstrategins spetsprojekt.

        Man reducerar välfärds- och hälsoskillnaderna mellan befolkningsgrupperna med metoder som bygger på kunskap och effektivitet.

        Man tryggar likvärdig tillgång till service för olika befolkningsgrupper oavsett inkomstnivå och bakgrund.

        Man främjar likvärdig service och förebygger segregationsutveckling med hjälp av positiv särbehandling.

        Man utvecklar samarbetsmodeller för lokalisering och identifiering av riskgrupper samt för att hänvisa dessa till lämplig service.

        Man minskar fattigdomen bland barnfamiljer.

2. En hälsosam stad i rörelse för alla

        Helsingforsarna rör på sig mera och det hälsovådliga, överdrivna sittandet fås att minska.

        Andelen personer som inte motionerar på fritiden minskar. Allt fler helsingforsare rör på sig tillräckligt med tanke på hälsan.

        Man främjar hälsosamma levnadsvanor och stöder människornas möjligheter att upprätthålla och förbättra sin välfärd och hälsa. Man skapar möjligheter genom att sörja för omständigheter som stöder välfärd och hälsosamma val.

3. Förebyggande av barns och ungas utslagning (Barns och ungas välfärdsplan)

        Man främjar barns och ungas välfärd, stöder hälsosamma och trygga livsmiljöer för barn och unga samt stärker föräldraskapet.

        Man förebygger barns och ungas utslagning.

        Man förebygger geografisk utslagning och utslagning som pågår från generation till generation.

        Man minskar mobbningen och känslan av ensamhet.

        Man ser till att inriktningen och utvecklingen av ungas tjänster allt starkare bygger på kunskap.

4. Man stärker de äldres funktionsförmåga och delaktighet (Plan för att stödja den äldre befolkningen)

        Man stärker den äldre befolkningens välfärd och funktionsförmåga.

        Man stärker den äldre befolkningens möjlighet att få information och stöder utvecklingen av dess digitala färdigheter.

        Man stöder den äldre befolkningens möjlighet att delta och påverka aktivt.

        Man stärker den äldre befolkningens boendeförhållanden och möjlighet att bo hemma samt tryggar dess möjlighet att ha en god vardag och att röra sig i sin närmiljö.

        Man förbättrar kvaliteten på den service som riktas till den äldre befolkningen och strävar efter att bättre än hittills beakta dess behov i serviceproduktionen.

        Man utvecklar stadens verksamhet och service i alltmer demensvänlig riktning.

5. Främjande av psykisk hälsa och nykterhet

        Man främjar psykisk hälsa.

        Man minskar de skador som förorsakas av alkohol, tobaksprodukter, narkotika och andra berusningsmedel samt spel om pengar.

        Man främjar rök- och nikotinfria vardagsmiljöer.

        Man minskar på självmorden i Helsingfors. 

6. Levande, särpräglade och trygga stadsdelar

        Man utvecklar centrums och stadsdelarnas livskraft.

        Man främjar smidig rörlighet med hjälp av hållbara färdmedel.

        Man främjar grönområdesnätverkets och parkernas mångsidighet samt motionering utomhus och vistelse i grön miljö.

        Man gör det möjligt för alla helsingforsare att delta i kultur- och hobbyverksamhet.

        Man främjar åtgärder som leder till ökad säkerhet i vardagsmiljön och ökad trivsamhet i alla stadsdelar.

        Man förebygger olyckshändelser samt våld i nära relationer.

Genomförande av välfärdsplanen

Styrgruppen för främjande av välfärd och hälsa har till uppgift att med hjälp av välfärdsplanen styra och koordinera genomförandet av välfärds- och hälsofrämjandet. I arbetet strävar man efter att vara målinriktad och långsiktig och att genomföra det preventiva och föregripande arbetet bättre än hittills. Man har valt att innefatta 108 åtgärder i välfärdsplanen av vilka 89 ingår i sektorernas och stadskansliets verksamhetsplaner, och 66 åtgärder som leds av flera sektorer i samarbete.

De resurser som behövs för att genomföra välfärdsplanen fastslås årligen i stadens budget. Styrgruppen för främjande av välfärd och hälsa behandlar varje år i maj och september välfärdsplanens åtgärder för nästa verksamhetsperiod. Välfärds- och hälsofrämjandets uppföljningsdata, stadsbornas expertinformation, information som tas fram av nätverken för välfärds- och hälsofrämjande samt äldre-, handikapp- och ungdomsrådets synpunkter ligger till grund för evalueringen och inriktningen av åtgärderna.

Det temabaserade nätverket för välfärds- och hälsofrämjande svarar också för egen del för genomförande och uppföljning av välfärdsprogrammet. Nätverkets åtgärder har i tillämpliga delar innefattats i välfärdsplanen. Inom nätverket verkar i detta nu ett flertal utvecklingsgrupper, bland annat Styr- och servicenätverket för ungdomar, styr- och projektgrupperna för programmet Mukana och Motions- och rörlighetsprogrammet, Sutjakka stadi, Programmet för främjande av cykling, Styr- och utbudsgrupperna Pakka, Rökfritt Helsingfors, Gruppen för förebyggande av olycksfall i hemmet och på fritiden, Gruppen för förebyggande av våld i nära relationer, Utvecklingsgruppen för Helsingfors trafiksäkerhet, Nätverket för ett tryggt Helsingfors, Nätverket för kulturaktörer, Nätverket för de rörliga och Projektgruppen för stadens seniorprogram. I dessa nätverk verkar också ett stort antal organisationer, läroanstalter och andra samarbetspartner.

Uppföljningen av stadsbornas välfärd stärks

Välfärdsplanen följs upp med stadens strategimätare och dessutom med mätare som är separata för planens målsättningar och åtgärder. Det har fastställts effektivitetsmål för målsättningarna och åtgärderna. Med hjälp av dem vill man kunna konstatera på vilken nivå åtgärderna har lyckats i relation till förändringar i befolkningens välfärd.

Välfärdsplanen fungerar som ett dokument i enlighet med 12 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) på basis av vilket staden avlägger rapport om stadsbornas hälsa och välfärd och om de omständigheter som inverkar på dessa. Staden avlägger årligen i samband med budgetberedningen rapport om hur målsättningarna och åtgärderna har avancerat, om hur man lyckats och om utmaningar samt om inverkan på befolkningens välfärd, hälsa och trygghet med hjälp av Må bra-barometern. Den första Må bra-barometern, som bygger på statistik och forskningsbaserad kunskap, har blivit färdig i maj 2019. Nästa rapport sammanställs i början av år 2020. I slutet av fullmäktigeperioden ska rapporteringen innefattas i rapporten Helsingfors tillstånd och utveckling samt i omvärldsanalysen. Dessutom ska evalueringen av välfärds- och hälsofrämjandet inkluderas i evalueringen av stadsstrategin.

När välfärdsplanen har godkänts, publiceras den som webbsidor på plattformen hel.fi.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Stina Högnabba, specialplanerare, telefon: 310 42525

stina.hognabba(a)hel.fi

Bilagor

1

Hyvinvointia ja terveyttä kaikille hyvinvointisuunnitelma

2

Hyvinvointia ja terveyttä kaikille Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2019-2021 Toimenpidetaulukot

3

Stadin HYTEBAROMETRI vuosikooste 2018

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Stadskansliet

Fostrans- och utbildningssektorn

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.06.2019 § 434

HEL 2019-005597 T 01 04 05

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin hyvinvointisuunnitelman painopisteet ja tavoitteet vuosille 2019-2021 sekä vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä tarkistettavat toimenpiteet.

Samalla kaupunginvaltuusto kehottaa kaikkia toimialoja ja kaupunginkansliaa yhteistyössä edistämään Helsingin hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista.

Käsittely

10.06.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki (1):

Lisätään hyvinvointisuunnitelmaan ja toimepidetaulukkoon kohtaan ”5. Mielen hyvinvoinnin ja päihteettömyyden edistäminen” uusi tavoite: ”Tavoite 3. Vähennetään itsemurhia Helsingissä”

Kannattaja: Veronika Honkasalo

 

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki (2):

Toimenpidetaulukossa kohdassa ”4. Ikääntyneiden toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistaminen” Muutetaan tavoitteen 4 alta neljännen toimenpiteen toinen virke muotoon: ”Lisäksi lisätään pitkäaikaista ympärivuorokautista palveluasumista vähintään 50 paikan verran.”

Kannattaja: Veronika Honkasalo

 

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki (3):

Lisätään toimenpidetaulukon kohtaan ”3. Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy” tavoitteen 1 alle uusi toimenpide: ”Selvitetään yksinhuoltajien tilapäisen lastenhoitoavun tarve ja vuorotyössä olevien vanhempien alakouluikäisten lasten ilta-, yö- ja viikonloppuhoidon tarve sekä mahdollisuudet vastata tarpeeseen kaupungin palveluilla.”

Kannattaja: Veronika Honkasalo

 

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki (4):

Lisätään toimenpidetaulukon kohtaan ”1. Eriarvoisuuden vähentäminen” tavoitteen 6 alle uusi toimenpide: ”Pyritään vahvistamaan vähävaraisten perheiden lomanviettomahdollisuuksia koulujen loma-aikoina.”

Kannattaja: Veronika Honkasalo

 

Vastaehdotus:
Mari Rantanen: Päätösehdotuksen loppuun uusi kohta:

Kaupunginhallitus edellyttää, että liitteeseen 2 toimenpidetaulukkoon ja liitteeseen 1 hyvinvointisuunnitelma täydennetään seuraavilta osin:

- eriarvoisuuden vähentämisessä, lapsiperheiden tukemisessa ja pd-rahan käytössä huomioidaan yksinhuoltajuus ja vanhempien sairastaminen, jotka ovat tutkimusten mukaan suurimpia syitä lapsiperheköyhyyteen ja syrjäytymisriskiin.

- Lastensuojelun kehittämisessä siirrytään yhden työntekijän periaatteeseen riippumatta siitä onko lapsi tai nuori avohuollon, laitoshoidon tai jälkihuollon asiakkaana

- Ikääntyneiden kotihoidon kehittämisen lisäksi varmistetaan palveluasumista ja ympärivuorokautista hoivaa kaupunkilaisten tarpeiden mukaisesti.

- Ikääntyvän väestön kaatumisten ehkäisyssä koko terveydenhuoltojärjestelmän tulee olla tiiviisti mukana ja riskiryhmien osalta tulee toteuttaa Käypä hoito-suosituksen mukaista riskinarviota ja ehkäisytoimenpiteitä.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

 

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen:

Lisätään toimenpidetaulukon kohtaan ”3. Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy” tavoitteen 1 alle uusi toimenpide:

Selvitetään vuorotyössä olevien vanhempien alakouluikäisten lasten ilta-, yö- ja viikonloppuhoidon tarve sekä mahdollisuudet vastata tarpeeseen kaupungin palveluilla.

Kannattaja: Daniel Sazonov

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Anna Vuorjoen ensimmäisen ja neljännen vastaehdotuksen.

 

Anna Vuorjoen kolmannesta vastaehdotuksesta ja Pia Pakarisen vastaehdotuksesta äänestettiin vastakkain.

 

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen toisen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 10
Kaisa Hernberg, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 5
Veronika Honkasalo, Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hylkäsi tässä äänestyksessä Anna Vuorjoen toisen vastaehdotuksen äänin 10 - 5.

 

2 äänestys

JAA-ehdotus: Anna Vuorjoen kolmas vastaehdotus
EI-ehdotus: Pia Pakarisen vastaehdotus

Jaa-äänet: 7
Veronika Honkasalo, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 8
Kaisa Hernberg, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi tässä äänestyksessä Pia Pakarisen vastaehdotuksen äänin 7 - 8.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Pia Pakarisen vastaehdotuksen.

 

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Mari Rantasen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 10
Kaisa Hernberg, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 3
Veronika Honkasalo, Mari Rantanen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Nasima Razmyar, Tomi Sevander

Kaupunginhallitus hylkäsi tässä äänestyksessä Mari Rantasen vastaehdotuksen äänin 10 - 3 (2 tyhjää).

 

Kolmen suoritetun äänestyksen jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi Anna Vuorjoen ensimmäisen ja neljännen vastaehdotuksen sekä Pia Pakarisen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

27.05.2019 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525

stina.hognabba(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566