Helsingfors stad

Protokoll

10/2019

1 (5)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/17

 

22.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 161

Den av ledamoten Jukka Järvinen väckta motionen om nedläggning av Ölflytet

HEL 2019-000647 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Jukka Järvinen väckta motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 

Staden utreder möjligheterna att öka medvetenheten om olägenheterna för miljön och fåglarna av Ölflytet och försöker aktivt minska nedskräpningen vid evenemanget och fästa avseende vid farliga situationer som beror på bruket av rusmedel. (Jukka Järvinen)

 

Behandling

Ledamoten Jukka Järvinen understödd av ledamoten Zahra Abdulla föreslog följande hemställningskläm:

 

Staden utreder möjligheterna att öka medvetenheten om olägenheterna för miljön och fåglarna av Ölflytet och försöker aktivt minska nedskräpningen vid evenemanget och fästa avseende vid farliga situationer som beror på bruket av rusmedel.

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

6 omröstningen

Ledamoten Jukka Järvinens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Staden utreder möjligheterna att öka medvetenheten om olägenheterna för miljön och fåglarna av Ölflytet och försöker aktivt minska nedskräpningen vid evenemanget och fästa avseende vid farliga situationer som beror på bruket av rusmedel.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 67
Zahra Abdulla, Toni Ahva, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Sandra Hagman, Martina Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, Laura Nordström, Jenni Pajunen, Dennis Pasterstein, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Tomi Sevander, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Juhani Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen

Nej-röster: 2
Otto Meri, Riikka Suominen

Blanka: 13
Fatim Diarra, Matti Enroth, Joona Haavisto, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Matti Parpala, Risto Rautava, Daniel Sazonov, Sameli Sivonen, Ulla-Marja Urho, Ozan Yanar

Frånvarande: 3
Sara Paavolainen, Tuomas Rantanen, Wille Rydman

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Jukka Järvinens förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Matti Koskinen, chef för säkerhets- och beredskapsenheten, telefon: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Jukka Järvisen aloite

2

Helsingin poliisilaitoksen lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Jukka Järvinen och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion att evenemanget Ölflytet ska upphöra på Helsingfors område.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Ölflytet är ett evenemang som årligen ordnas via sociala medier. Ölflytet har ingen officiell arrangör, alltså är det ett evenemang utan värd. Eftersom evenemanget inte har någon ansvarig arrangör, har Helsingfors och Vanda stad samt strandområdets fastigheter blivit tvungna att sköta om och bekosta rengöringen efter evenemanget.

I praktiken tillåter allemansrätten privatpersoner att använda vattenområden. Bestämmelser om att använda vattendragen ingår bland annat i vattenlagen (587/2011). Det är möjligt att ingripa i nedskräpning och störande beteende under tillställningen eller efteråt. Stadsstyrelsen i Vanda ansåg i sitt svar 7.3.2016 till en motion som lämnats in 24.8.2015 att det inte är möjligt att förbjuda tillställningen med stöd av lagstiftningen.

Enligt lagen om sammankomster har polisen rätt att förbjuda en offentlig tillställning, om andra åtgärder inte är tillräckliga och om det är uppenbart att det strider mot lag att ordna tillställningen eller att man på ett väsentligt sätt bryter mot denna lag eller mot föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag när tillställningen ordnas. Dessutom kan tillställningen förbjudas om ordning och säkerhet inte kan upprätthållas, fara för hälsa eller skada på egendom orsakas av att tillställningen ordnas, eller avsevärd olägenhet för utomstående eller miljön orsakas av att tillställningen ordnas. Lagen om sammankomster kan inte direkt tillämpas på detta fall eftersom tillställningen inte har nån ansvarig organisatör. Ordningslagen (612/2003) tillämpas på allmän ordning och säkerhet i evenemang utan värd.

Enligt 2 kap. 3 § i vattenlagen (587/2011) har var och en rätt att utan att orsaka onödig skada, olägenhet eller störning färdas i vattendrag och på is över vattendrag, tillfälligt ankra och simma i vattendragen. I sjötrafiklagen (4637/1996) konstateras det att var och en som färdas på vatten med en farkost ska iaktta den omsorg och försiktighet som omständigheterna kräver och förfara så att hen inte utan tvingande skäl försvårar eller stör andras färd på vatten och inte heller åstadkommer fara eller skada för andra eller fara eller avsevärda eller onödiga olägenheter eller störningar för naturen eller den övriga miljön, fisket, allmänt nyttjande av naturen för rekreation eller något annat allmänt eller enskilt intresse. Enligt avfallslagen (646/2011) får man i miljön inte lämna avfall, överge maskiner, anordningar, fordon, fartyg eller andra föremål eller släppa ut ämnen så att följden kan bli osnygghet, förfulning av landskapet, minskad trivsel, risk för att människor eller djur skadas eller någon liknande risk eller olägenhet (nedskräpningsförbud). I strafflagen (39/1889) och i lagen om ordningsbotsförseelser (2016/986) föreskrivs om straff.

Ansvaret som baserar sig på de lagar som nämns ovan är personligt och kan inte kollektivt riktas mot någon särskild vid evenemang utan värd, såsom Ölflytet. Enligt gällande lagstiftning är det inte möjligt att förhindra ett evenemang utan ansvarig arrangör.

Helsingfors polisinrättning konstaterar i sitt utlåtande POL-2019-7469 (25.2.2019) att lagen tillåter att man rör sig fritt i vattendrag, varför det inte genom myndighetsbeslut är möjligt att på förhand förbjuda att man åker med flotte i Kervo och Vanda å. Dessutom konstaterar polisinrättningen i utlåtandet att den också i fortsättningen övervakar den allmänna ordningen och säkerheten under evenemanget samt ingriper i handlingar som riskerar säkerheten, om möjligt redan på förhand.

Stadsstyrelsen konstaterar att det inte faller inom stadens behörighet att avsluta evenemanget Ölflytet, varför staden bör samarbeta med Vanda stad och myndigheterna för att minimera de olägenheter och andra fenomen som evenemanget orsakar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Matti Koskinen, chef för säkerhets- och beredskapsenheten, telefon: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Jukka Järvisen aloite

2

Helsingin poliisilaitoksen lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.04.2019 § 269

HEL 2019-000647 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Jukka Järvisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566