Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2019

1 (4)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/13

 

22.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 157

Valtuutettu Terhi Peltokorven aloite koskien ilmastovaikutusten arvioinnin käyttöönottoa päätöksenteossa

HEL 2018-011681 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Terhi Peltokorven aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Terhi Peltokorven aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Terhi Peltokorpi ja 46 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin tulee ottaa päätöksenteossa käyttöön ilmastovaikutusten arviointi. Aloitteessa viitataan ilmastonmuutoksen vaikutuksista laadittuihin raportteihin, kuvattuihin riskeihin ja vaikutuksiin sekä niiden aiheuttamaan kansalaiskeskusteluun ja huoleen. Valtioiden toimet ilmastonmuutoksen suhteen kuvataan riittämättömiksi. Aloitteessa todetaan myös muun muassa, että:

"Kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian mukaan ”Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa vakavasti ja torjuu ilmastonmuutosta kunnianhimoisesti. Helsinki asettaa tavoitteeksi 60 prosentin päästövähennystavoitteen vuodelle 2030 ja aikaistaa hiilineutraalisuustavoitteen vuodesta 2050 vuoteen 2035.”

Kaupunkien merkitys kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin rakentamisessa on erittäin tärkeä. Kaupunkien on kannettava vastuuta nykyistä enemmän myös ilmastonmuutoksen torjunnassa. Puheiden sijaan on ryhdyttävä määrätietoisesti tekoihin. Useimmilla poliittisilla päätöksillä on myös ilmastonmuutosta hillitseviä tai kiihdyttäviä vaikutuksia, mutta nämä vaikutukset jäävät vielä liian usein huomaamatta."

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallituksen on esitettävä kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloite, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa samalla, että kaupunkien rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa ja sen vaikutuksiin varustautumisessa on globaalisti merkittävä. Kaupunkien merkitys on yleisesti tunnustettu kansainvälisellä tasolla monissa yhteyksissä, sopimuksissa ja aloitteissa, joihin Helsinki myös osallistuu aktiivisena vaikuttajana.

Helsinki seuraa omassa toiminnassaan ilmastotoimenpiteitä Hiilineutraali Helsinki 2035 (HNH) -ohjelmassa kuvatuilla menettelyillä ja vuotuisella Ympäristöraportilla. Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että "Hiilineutraali Helsinki -2035 toimenpideohjelmassa on kiinnitetty huomiota vaikutusten arvioinnin tarpeellisuuteen. Ohjelmaan sisältyvää toimenpidettä “Ilmastovaikutusten arvioinnin työkalun kehittäminen” on aloitettu jo tekemään yhdessä Suomen ympäristökeskuksen, Ympäristöministeriön ja kuutoskaupunkien kanssa. Esiselvitys valmistuu kesäkuussa 2019. Vaikutusarviointi kytketään osaksi valmisteilla olevaa toimenpideohjelman seurantatyökalua."

Sään ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit Helsingissä on arvioitu vuonna 2017 yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa. Raportissa esitetään sää- ja ilmastoriskiarvio koko kaupungin tasolla.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut selvitti vuonna 2015 pääkaupunkiseudun asukkaiden ja yhteisöjen sosiaalista haavoittuvuutta tulville ja helteille. Tuloksena saatua aineistoa on mahdollista päivittää uusilla indikaattoreilla ja skenaarioilla.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että päätöksenteon valmisteluun Helsingissä kuuluu olennaisena osana huolellinen ratkaisun vaikutusten, mukaan lukien ilmastovaikutusten, arviointi tarvittavassa laajuudessa. Asiaan kiinnitetään huomiota asiantuntijoiden ja valmistelijoiden koulutuksessa niin kaupunkiyhteisellä kuin toimialojen tasolla kaupunkistrategian 2017-2021 tavoitteen "Päätöksentekomalleja ja palveluprosesseja tehostetaan ja byrokratiaa kevennetään" mukaisesti. 

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Terhi Peltokorven aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.05.2019 § 340

HEL 2018-011681 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Terhi Peltokorven aloitteen loppuun käsitellyksi.

06.05.2019 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 26.02.2019 § 103

HEL 2018-011681 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmassa on kiinnitetty huomiota vaikutusten arvioinnin tarpeellisuuteen. Ohjelmaan sisältyvää toimenpidettä “Ilmastovaikutusten arvioinnin työkalun kehittäminen” on aloitettu jo tekemään yhdessä Suomen ympäristökeskuksen, Ympäristöministeriön ja kuutoskaupunkien kanssa. Esiselvitys valmistuu kesäkuussa 2019. Vaikutusarviointi kytketään osaksi valmisteilla olevaa toimenpideohjelman seurantatyökalua.

Sään ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit Helsingissä arvioitiin vuonna 2017. Työn toteutti Ilmatieteen laitos yhteistyössä kaupungin asiantuntijoiden kanssa. Raportissa esitetään sää- ja ilmastoriskiarvio koko kaupungin tasolla. HSY toteutti ilmastolähtöisen sosiaalisen haavoittuvuuden kartoituksen pääkaupunkiseudulle vuonna 2015. Työssä selvitettiin pääkaupunkiseudun asukkaiden ja yhteisöjen sosiaalista haavoittuvuutta tulville ja helteille.

Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset 2017-2025 on valmisteltu. Kaupunkiympäristölautakunta päätti kokouksessaan 5.2.2019 esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy linjaukset.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Jari Viinanen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31519

jari.viinanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566