Helsingfors stad

Protokoll

10/2019

1 (6)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/11

 

22.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 155

Den av ledamoten Suldaan Said Ahmed väckta motionen om en kampanj i syfte att hejda klimatförändringen i Helsingfors

HEL 2018-010589 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Suldaan Said Ahmed väckta motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av beslutsförslaget att det utreds om ett lättfattligt språk och mångspråkigheten kan beaktas i kommunikationsplanen för Kolneutralt Helsingfors 2035, som är under beredning och vars mål är att uppmuntra helsingforsarna att göra konkreta klimatgärningar. (Suldaan Said Ahmed)

 

Behandling

Ledamoten Suldaan Said Ahmed understödd av ledamoten Nelli Ruotsalainen föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av beslutsförslaget att det utreds om ett lättfattligt språk och mångspråkigheten kan beaktas i kommunikationsplanen för Kolneutralt Helsingfors 2035, som är under beredning och vars mål är att uppmuntra helsingforsarna att göra konkreta klimatgärningar.

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

4 omröstningen

Ledamoten Suldaan Said Ahmeds förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av beslutsförslaget att det utreds om ett lättfattligt språk och mångspråkigheten kan beaktas i kommunikationsplanen för Kolneutralt Helsingfors 2035, som är under beredning och vars mål är att uppmuntra helsingforsarna att göra konkreta klimatgärningar.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 57
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Joona Haavisto, Sandra Hagman, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Mari Holopainen, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Joonas Kolehmainen, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Laura Nordström, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Dennis Pasterstein, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Satu Silvo, Leo Stranius, Riikka Suominen, Johanna Sydänmaa, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Nej-röster: 7
Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Otto Meri, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, Mika Raatikainen, Wille Rydman

Blanka: 19
Jussi Chydenius, Matti Enroth, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Jukka Järvinen, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Matti Niiranen, Risto Rautava, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Juhani Strandén, Ulla-Marja Urho, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Frånvarande: 2
Maija Anttila, Jussi Niinistö

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Suldaan Said Ahmeds förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Victor Andersson, stadssekreterare, telefon: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Bilagor

1

Aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Suldaan Said Ahmed och 18 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors stad ska inleda en klimatkampanj i syfte att berätta för invånarna på vilka sätt var och en kan sträva att hejda klimatförändringen. Kampanjen stöder invånarna i strävandena. I kampanjen prioriteras särskilt de små valen i skolornas och arbetsplatsernas vardag. Kampanjen ska förverkligas av en reklambyrå som väljs på basis av konkurrensutsättning och en idétävling.

Stadsstyrelsen hänvisar till stadsmiljönämndens utlåtande och konstaterar att klimatförändringen är den viktigaste och allvarligaste frågan i vår tid. Städernas betydelse som lösare av stora globala utmaningar ökar. Städer som förhåller sig med allvar och ambition till bekämpningen av klimatförändringen kan genom sina innovationer och sitt exempel ha en väsentligt större inverkan på mänsklighetens framtid än bara sin egen andel. Helsingfors vill vara en av de första som bidrar till den här utvecklingen. Enligt den internationella klimatpanelen i regeringssamarbete IPCC:s rapport är det fortfarande möjligt att bromsa klimatets uppvärmning till 1,5 graders höjning, men detta kräver långsiktiga och oerhörda förändringar.

Fullmäktigemotionen om en kampanj i syfte att hejda klimatförändringen är positiv och värd understöd som utgångspunkt. Stadsmiljösektorn bereder för närvarande en kommunikationsplan i enlighet med principerna bestämda i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035. En del av kommunikationsplanen är att precisera kommunikationsstilen, kärnbudskapen, de viktigaste kommunikationskanalerna och kommunikationsåtgärderna för de närmaste åren. I planen har fem huvudgrupper för kommunikation identifierats för fullmäktigeperioden: alla helsingforsare (på allmän nivå) och ungdomar, husbolag, företag och stadens egna anställda (inriktat).

Målet för kommunikationsplanen för Kolneutralt Helsingfors 2035, som är under beredning, är att uppmuntra helsingforsarna att göra konkreta klimatgärningar och kommunicera om dessa till sina kamratgrupper. Budskapet ska vara så inspirerande att det uppmuntrar till gärningar i både invånarnas vardag och arbetsliv. Meningen är att de olika intressentgrupperna och invånarna också själva ska börja kommunicera om sina gärningar i vardagen, vilket gör att budskapet ger kraft för andra att agera.

Som en del av beredningen av kommunikationsplanen har en kampanj om klimatförändringen för invånarna tagits upp. Under de senaste tiderna har det funnits mycket kommunikation om klimatförändringen och flera kampanjer har ordnats. Staden har deltagit bland annat i HRM:s Klimatinfos kampanj Klimatträning och ordnat ett evenemang för allmänheten inom ramen för Sitras kampanj En hållbar vardag på Ode. Utifrån erfarenheterna övervägs det vilket som är det effektivaste sättet att kommunicera om klimatfrågor. Antingen en mer allmän kampanj för invånarna eller mer inriktad kommunikation till målgrupper kunde komma i fråga.

I stadsmiljösektorns delaktighetslokal Brygga i Ode ordnas en interaktiv utställning med klimattema och olika evenemang kring temat. Delaktighetshelheten som pågår från maj till slutet av september uppmuntrar besökarna till konkreta åtgärder för ett mer kolneutralt levnadssätt.

Stadsstyrelsen konstaterar dessutom att Helsingfors förpliktelse till FN:s rapportering om hållbar utveckling på stadens nivå tar stadens framskridande i genomförandet av målsättningarna för Agenda 2030 till en konkret nivå. Rapporteringen görs tydlig och lättillgänglig, så att stadsborna allt bättre ska kunna följa Helsingfors åtgärder inom den hållbara utvecklingen

De i motionen upptagna kampanjmålen kommer enligt stadsstyrelsens åsikt att bli beaktade genom åtgärderna ovan. Beslut om detaljerna, också om huruvida en eventuell kampanj ska ordnas, fattas senare.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Victor Andersson, stadssekreterare, telefon: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Bilagor

1

Aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.05.2019 § 338

HEL 2018-010589 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloitteen loppuun käsitellyksi.

06.05.2019 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 26.02.2019 § 104

HEL 2018-010589 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Valtuustoaloite Ilmastonmuutos-kampanjasta on lähtökohtaisesti hyvä ja kannatettava. Kaupunkiympäristön toimiala on parhaillaan valmistelemassa yhdessä kaupungin viestinnän kanssa Hiilineutraali Helsinki 2035-toimenpideohjelmassa määriteltyjen periaatteiden mukaista viestintäsuunnitelmaa. Viestintäsuunnitelman osana pohditaan viestinnän tyyliä, ydinviestejä, keskeisiä viestinnän kanavia ja viestintätoimia lähivuosille. Suunnitelmassa on tunnistettu valtuustokaudelle viisi viestinnän pääkohderyhmää: kaikki helsinkiläiset (yleisellä tasolla), kohdennetusti nuoret, taloyhtiöt, yritykset ja kaupungin omat työntekijät.

Valmisteilla olevassa Hiilineutraali Helsinki 2035 -viestintäsuunnitelmassa on tavoitteena kannustaa helsinkiläisiä tekemään konkreettisia ilmastotekoja ja viestiä niistä tekijöiden vertaisryhmille. Viestin tulee olla niin inspiroiva, että se kannustaa tekoihin sekä asukkaiden arjessa, että työelämässä. Tarkoituksena on, että saamme eri sidosryhmät ja kaupunkilaiset viestimään myös itse arjen teoistaan, jolloin viesti voimaannuttaa toimimaan.

Osana viestintäsuunnitelman valmistelua on pohdittu kaupunkilaisille suunnattua kampanjaa ilmastonmuutoksesta. Kampanjan kärkiviestiä, kanavia, ajankohtaa sekä kustannusten suhdetta hyötyihin on kuitenkin vielä tarkennettava. Ilmastonmuutosviestintää ja kampanjoita on jo ollut viime aikoina runsaasti. Kaupunki on ollut mukana mm. HSY:n Ilmastoinfon Ilmastotreeni-kampanjassa, sekä järjestänyt Oodissa yleisötilaisuuden yhdessä Sitran Kestävä arki -kampanjaan liittyen. Saatujen kokemusten perusteella pohditaan, mikä olisi tehokkain keino viedä viestiä eteenpäin. Tämä voi olla joko yleisempi kampanja asukkaille, tai kohdennetumpaa viestintää eri kohderyhmille.

Toukokuussa kaupunkiympäristön osallisuustila Bryggaan Oodin kirjastoon on tulossa ilmastoaiheinen vuorovaikutteinen näyttely sekä aiheeseen liittyviä tilaisuuksia. Toukokuusta syyskuun loppuun kestävä osallistava näyttely kannustaa kävijät tekemään konkreettisia tekoja hiilineutraalimman elämäntavan eteen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Mira Jarkko, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 64317

mira.jarkko(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566