Helsingfors stad

Protokoll

10/2019

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/10

 

22.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 154

Den av ledamoten Mauri Venemies väckta motionen om förtydligande av beslutsförslagen för motioner som föreläggs fullmäktige

HEL 2018-010105 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Mauri Venemies väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutetun aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Beskrivning av motionen

Mauri Venemies och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion att motionssvaren ska förtydligas så att man i beslutsförslaget tar ställning till om staden ska skrida till föreslagna åtgärder.

Ledamöterna har rätt att väcka motioner om stadens gemensamma angelägenheter. Stadsstyrelsen ska förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter. Det ska ske inom åtta månader efter att motionen inlämnats.

Behandlingen av fullmäktigemotioner

Ledamöternas motionssystem är en mekanism som en ledamot kan utnyttja för att lägga fram åtgärdsförslag i ärenden som gäller staden. Motionerna besvaras av stadsstyrelsen. Beredningen av svaret sker i samarbete med aktörer som är av central betydelse med tanke på motionens innehåll.

Stadsstyrelsen framför i sitt motionssvar vilka åtgärder den har för avsikt att vidta med anledning av motionen. Motionssvaret bygger på den uppfattning som hävdas av myndigheter och expertinstanser vilka är av central betydelse för motionens innehåll. Då motionssvaret bereds försäkrar man sig om att svaret är i linje med strategin och budgeten.

Motionssvaret är till sin karaktär stadsstyrelsens viljeyttring beträffande huruvida det är skäl att befordra den helhet som föreslagits i motionen. Utgångspunkten är den att den linje som man har stakat ut i motionssvaret beaktas i stadens verksamhet. Det huvudsakliga avgörandet om definitiva åtgärder fattas emellertid alltid av den behöriga myndigheten. Fullmäktige fattar inget egentligt beslut med anledning av motionssvaret.

Åtgärder som motionen föranleder

Stadsstyrelsen anser att förslaget om att göra motionssvaren tydligare är värt att understödja.

Det är ändamålsenligt att främja saken som en del av arbetet med att utveckla processen för behandling av fullmäktigemotioner. I anslutning till det har man planerat att lägga till ett sammanfattande stycke i slutet av motionssvaret.

Det sammanfattande stycket avses beskriva stadsstyrelsens vilja tydligare än hittills. Samtidigt har man för avsikt att göra motionssvarens struktur enhetligare, förbättra deras läsbarhet och betona motionssvarets karaktär av åtgärd som bereder möjliga egentliga åtgärder.

Med hänvisning till ovan nämnda konstaterar stadsstyrelsen att det inte finns anledning att i motionssvarets beslutsdel innefatta en sådan åtgärdsformulering som nämns i motionen. Motionen föranleder inga åtgärder i övrigt.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutetun aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.04.2019 § 267

HEL 2018-010105 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mauri Venemiehen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566