Helsingfors stad

Protokoll

10/2019

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/15

 

22.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 159

Den av ledamoten Dani Niskanen väckta motionen om tryggande av säkerheten vid Helsingfors judiska församling

HEL 2018-012500 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Dani Niskanen väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Matti Koskinen, chef för säkerhets- och beredskapsenheten, telefon: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Dani Niskasen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Dani Niskanen och 20 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors stad inleder förhandlingar med staten för att utverka ekonomiskt stöd för Helsingfors judiska församlings säkerhetskostnader på likartat sätt som i övriga Norden.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Att kommunen har till uppgift att främja sina invånares välfärd och sitt områdes livskraft kan anses vara utgångspunkten för det säkerhetssamarbete och den säkerhetsplanering som sker inom staden (1 § i kommunallagen). När staden sköter sina dagliga uppgifter på ett högklassigt sätt, lägger den grunden till ett säkert och välmående Helsingfors. Beslut som inverkar på Helsingfors säkerhet och invånarnas trygghetskänsla fattas inom de olika sektorerna som en del av det dagliga arbetet.

Lösningen av lokalt förekommande säkerhetsrelaterade utmaningar förutsätter planering och samarbete över sektorsgränserna. Staden är inte behörig myndighet i fråga om upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, men Helsingfors stad och Polisinrättningen i Helsingfors har ett tätt samarbete i ärenden som anknyter till stadens säkerhet. Staden kan för egen del vidta åtgärder för att stärka säkerheten bland annat genom att utveckla det kameraövervakningssystem som polisen utnyttjar eller genom att införa konstruktionsmässiga säkerhetslösningar i det allmänna stadsrummet.

Riksdagens finansutskott har i sitt betänkande (FiUB 28/2018 rd) konstaterat att Judiska församlingen i Helsingfors enligt inkommen utredning under de senaste åren tvingats satsa stort på säkerhet, vilket har varit nödvändigt bland annat för att upprätthålla verksamheten på skolan och daghemmet och även för att upprätthålla annan församlingsverksamhet. Detta har orsakat betydande kostnader för församlingen.  Utskottet har ökat momentet Understöd för kyrklig och religiös verksamhet med 300 000 euro för att förbättra och upprätthålla säkerheten vid synagogan och församlingscentret för Judiska församlingen i Helsingfors. Finansutskottets betänkande har beaktats i statsbudgeten för år 2019.

Stadsstyrelsen finner att finska staten har visat sig vara medveten om Helsingfors judiska församlings behov gällande förbättrad säkerhet och konstaterar att det av ovan nämnda skäl inte är behövligt att inleda förhandlingar mellan Helsingfors stad och staten.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Matti Koskinen, chef för säkerhets- och beredskapsenheten, telefon: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Dani Niskasen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.04.2019 § 268

HEL 2018-012500 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Dani Niskasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566