Helsingfors stad

Protokoll

10/2019

1 (5)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/34

 

22.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 179

Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om lättare tillgång till motmedel mot överdosering av narkotika

HEL 2018-013005 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Petrus Pennanen och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion att det ska bli lättare att få tillgång till motmedel mot överdosering av narkotika.

Stadsstyrelsen hänvisar till social- och hälsovårdsnämndens utlåtande och konstaterar att opioidförgiftningar i Finland i huvudsak beror på sambruk av buprenorfin och andra substanser som lamslår det centrala nervsystemet. Ett särdrag beträffande opioidförgiftning enligt forskning som gjorts på basis av finländskt material är att döden ofta inträder i sömnen flera timmar efter att substansen har intagits. Dödsfall som beror direkt på buprenorfinförgiftning eller som beror på enbart opioidförgiftning förorsakad av vilken som helst annan opioidsubstans utan tillskott av andra substanser är mycket sällsynta i Finland.

I Helsingfors fungerar akutvården effektivt och ungefär 80 procent av patienterna i den högsta prioritetsklassen påträffas på mindre än åtta minuter. I situationer där det är fråga om en överdos av opioider, så behöver patienten alltid förutom naloxon också andra vårdåtgärder för upprätthållande av livsfunktionerna.

Det är inte motiverat att gå in för en vidsträckt utdelning av naloxon till opioidbrukare. Social- och hälsovårdssektorn håller för egen del narkotikamarknaden och dess eventuella förändringar under uppsikt och har beredskap att bedöma och ompröva vårdpraxis allt efter vad situationen kräver.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 06.05.2019 § 313

HEL 2018-013005 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Petrus Pennasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.01.2019 § 16

HEL 2018-013005 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Petrus Pennasen ym. valtuustoaloitteesta koskien huumeyliannostusten vasta-aineen saatavuuden helpottamista:

”Suomessa opioidimyrkytykset johtuvat pääosin buprenorfiinin ja muiden keskushermostoa lamaavien aineiden yhteiskäytöstä. Opioidimyrkytysten erityispiirre suomalaisessa aineistossa tehdyn tutkimuksen mukaan on se, että kuolema tapahtuu usein nukkuessa useiden tuntien viiveellä aineen käytöstä. Välittömät buprenorfiinimyrkytyksestä johtuvat kuolemantapaukset tai minkään muunkaan opioidin aiheuttamat pelkät opioidimyrkytykset ilman muita aineita ovat Suomessa hyvin harvinaisia. Suomalaisten päihteidenkäyttäjien myrkytyskuolemien ehkäisemiseksi laajemmin saatavilla oleva naloksoni ei olisi näin ollen erityisen tehokas keino, koska Suomen tilanne poikkeaa merkittävästi niiden maiden huumetilanteesta, joissa käyttötilanteessa tapahtuvan opioidiyliannostuksen riski on suuri.

Helsingissä ensihoito toimii tehokkaasti ja noin 80 prosenttia korkeimman kiireellisyysluokan potilaista tavoitetaan alle kahdeksassa minuutissa. Opioidiyliannostustilanteissa potilas tarvitsee aina naloksonin lisäksi myös muita elintoimintoja ylläpitäviä hoitotoimenpiteitä.

Sosiaali- ja terveystoimiala seuraa omalta osaltaan huumausainemarkkinoita ja niiden mahdollista muuttumista, ja on varautunut arvioimaan ja muuttamaan hoitokäytäntöjä tilanteen mukaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei pidä perusteltuna naloksonin laajaa jakelua opioidien käyttäjille.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Päätös liittyy haavoittuvassa asemassa olevien ja erityistä tukea tarvitsevien terveyteen ja hyvinvointiin. Käyttäjien tietoisuudesta yliannostusriskeistä ja osaamisesta yliannostustilanteissa huolehditaan antamalla neuvontaa, ohjausta ja koulutusta haittoja vähentävissä palveluissa.”

Käsittely

29.01.2019 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Ahto Apajalahti: Korvataan lausunnon viimeinen kappale ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia seuraavalla virkkeellä: "Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että huumeyliannostusten estämiseksi tarvitaan joustavia käytäntöjä, jotka ottavat huomioon huumeiden ongelmakäyttäjien erityistarpeet."

Kannattaja: jäsen Heidi Ahola

Vastaehdotus 2:
Jäsen Ahto Apajalahti: Lisätään lausunnon ensimmäisen kappaleen loppuun seuraava virke: "Joissakin tapauksissa voisi kuitenkin olla hyötyä vasta-aineiden saatavuuden helpottamisesta esimerkiksi myöntämällä reseptejä niitä hakeville huumeriippuvaisille."

Kannattaja: jäsen Heidi Ahola

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Ahto Apajalahti)

Jaa-äänet: 9
Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Kati Juva, Seija Muurinen, Matias Pajula, Mari Rantanen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 3
Heidi Ahola, Ahto Apajalahti, Antti Vainionpää

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Karita Toijonen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 3 (poissa 1).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Ahto Apajalahti)

Jaa-äänet: 7
Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Matias Pajula, Mari Rantanen, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 4
Heidi Ahola, Ahto Apajalahti, Tuomas Tuure, Antti Vainionpää

Tyhjä: 1
Kati Juva

Poissa: 1
Karita Toijonen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 7 - 4 (tyhjää 1, poissa 1).

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Mari Aalto, päihdepalvelujen päällikkö, puhelin: 310 44650

mari.aalto(a)hel.fi

Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566