Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2019

1 (3)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/4

 

08.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 139

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston varajäsenen valinta

HEL 2019-004462 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

        myönsi Kiia Klemolalle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

        valitsi Suvi Pulkkisen varajäseneksi (Antti Möllerin henkilökohtainen varajäsen) kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Taru Jänkälä, hallintoasiantuntija, puhelin

taru.jankala(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 6.4.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Kiia Klemolan (Vihr.) 7.6.2017 (§ 265) varajäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Kiia Klemola pyytää 6.4.2019 eroa kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Hallintosäännön 2 luvun 7 §:n mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon valittavan henkilön tulee kuulua suomenkieliseen kieliryhmään.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Taru Jänkälä, hallintoasiantuntija, puhelin

taru.jankala(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 6.4.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.04.2019 § 262

HEL 2019-004462 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Kiia Klemolalle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee Suvi Pulkkisen varajäseneksi (Antti Möllerin henkilökohtainen varajäsen) kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Taru Jänkälä, hallintoasiantuntija, puhelin

taru.jankala(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566