Helsingfors stad

Protokoll

9/2019

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/5

 

08.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 140

Val av ledamot i direktionen för trafikaffärsverket

HEL 2019-004837 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

        beviljade Atte Harjanne avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i direktionen för trafikaffärsverket

        valde Sameli Sivonen till ny ledamot i direktionen för trafikaffärsverket för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt omedelbart denna paragraf i protokollet.

Behandling

Stadsfullmäktige valde enhälligt Sameli Sivonen till ny ledamot i direktionen för trafikaffärsverket på förslag av ledamoten Reetta Vanhanen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Eronpyyntö 17.4.2019 liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenyydestä

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige

        beviljar Atte Harjanne avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i direktionen för trafikaffärsverket

        väljer _____________ till ny ledamot i direktionen för trafikaffärsverket för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerar samtidigt omedelbart denna paragraf i protokollet.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 271) Atte Harjanne (Gröna) till ledamot i direktionen för trafikaffärsverket för den mandattid som börjar år 2017. Atte Harjanne anhåller 17.4.2019 om avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i direktionen för trafikaffärsverket.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroendevald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Eronpyyntö 17.4.2019 liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenyydestä

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Direktionen för trafikaffärsverket

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.04.2019 § 263

HEL 2019-004837 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Atte Harjanteelle eron liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee ____________ jäseneksi liikenneliikelaitoksen johtokuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566