Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2019

1 (3)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/5

 

08.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 140

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta

HEL 2019-004837 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

        myönsi Atte Harjanteelle eron liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenen luottamustoimesta ja

        valitsi Sameli Sivosen jäseneksi liikenneliikelaitoksen johtokuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Käsittely

Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti valtuutettu Reetta Vanhasen ehdotuksesta Sameli Sivosen uudeksi jäseneksi liikenneliikelaitoksen johtokuntaan.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eronpyyntö 17.4.2019 liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenyydestä

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Atte Harjanteelle eron liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee ____________ jäseneksi liikenneliikelaitoksen johtokuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Atte Harjanteen (Vihr.) 7.6.2017 § 271 jäseneksi liikenneliikelaitoksen johtokuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Atte Harjanne pyytää 17.4.2019 eroa liikenneliikelaitoksen jäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eronpyyntö 17.4.2019 liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenyydestä

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.04.2019 § 263

HEL 2019-004837 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Atte Harjanteelle eron liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee ____________ jäseneksi liikenneliikelaitoksen johtokuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566