Helsingfors stad

Protokoll

6/2019

1 (4)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/4

 

27.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 110

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden och ledamot och ordförande i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion

HEL 2019-003110 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

        beviljade Joel Harkimo avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden och som ordförande och ledamot i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion

        valde Matias Pajula till ny ersättare (personlig ersättare för Arja Karhuvaara) i kultur- och fritidsnämnden

        valde Heimo Laaksonen till ledamot och ordförande i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt omedelbart denna paragraf i protokollet.

Behandling

Stadsfullmäktige valde enhälligt Matias Pajula till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden och Heimo Laaksonen till ledamot och ordförande i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion på förslag av ledamoten Daniel Sazonov.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroilmoitus 11.3.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige

        beviljar Joel Harkimo avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden och som ordförande och ledamot i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion

        väljer ____________ till ny ersättare (personlig ersättare för Arja Karhuvaara) i kultur- och fritidsnämnden

        väljer ___________ till ledamot och ____________ till ordförande i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerar samtidigt omedelbart denna paragraf i protokollet.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 Joel Harkimo (Saml.) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden (§ 272) och till ledamot och ersättare i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion (§ 274) för den mandattid som börjar år 2017. Joel Harkimo anhåller 11.3.2019 om avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden och som ordförande och ledamot i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 74 § i kommunallagen.

Enligt 2 kap. 16 § i förvaltningsstadgan ska den som inväljs som ordförande i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion vara ledamot eller ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroendevald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroilmoitus 11.3.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens idrottssektion

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.03.2019 § 193

HEL 2019-003110 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Joel Harkimolle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston puheenjohtajan ja jäsenen luottamustoimista

        valitsee _________ varajäseneksi (Arja Karhuvaaran henkilökohtainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan ja

        valitsee ___________ jäseneksi ja ____________ puheenjohtajaksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

vs. hallintojohtaja

Antti Peltonen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566