Helsingfors stad

Protokoll

6/2019

1 (12)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/8

 

27.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 114

Detaljplaneändring för Uggeldalen i Västra Böle (nr 12374)

HEL 2014-013326 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomterna 6, 8 och 10 i kvarteret 17051 och gatuområde i 17 stadsdelen (Böle, Västra Böle) enligt ritning nr 12374, daterad 8.12.2015 och ändrad 31.5.2016, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Linden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12374 kartta, päivätty 8.12.2015, muutettu 31.5.2016

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12374 selostus, päivätty 8.12.2015, muutettu 31.5.2016, päivitetty Kslk:n 31.5.2016 päätöksen mukaiseksi

3

Vuorovaikutusraportti 8.12.2015, täydennetty 31.5.2016 ja asukastilaisuuden muistio 23.3.2016

4

Tehdyt muutokset

5

Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Helen Ab

 

Helen Elnät Ab

 

Samkommunen Helsingforsregionens trafik

 

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

 

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplaneändringen gäller ett område i hörnet av Radiogatan och Ilmalagatan i Ilmala. Området utnyttjas i dagens läge av mediebolaget MTV Oy. Detaljplaneändringen gör det möjligt att bygga flervåningshus för omkring tusen invånare. Området betjänas av spårbunden trafik. Kvartersområdet för verksamhetsbyggnader ersätts med flervåningshus.

Detaljplanen möjliggör uppförandet av ett bostadstorn i 16 våningar i hörnet av Ilmalagatan och Radiogatan. Det kommer att finnas plats för affärslokaler i husets bottenvåning. Enligt planerna ska man ha specialboende längs Radiogatan, exempelvis studentbostäder eller serviceboende. De lokaler på gatuplan som vetter mot Radiogatan och Hallåmansgatan anvisas för andra ändamål än boende, till exempel för affärs-, kontors-, service- och allaktivitetslokaler.

Det kommer att finnas en allmän fotgängarförbindelse från Ilmalagatan genom kvarteret mot Centralparken. Ett litet markområde i områdets sydvästra del ansluts till Centralparken.

Målet är en helhet som bildas kring en sammanhängande, stor kvartersgård. Kvarteret anpassas till sin miljö, materialet är delvis rödtegel, såsom i grannhusen. Tornet i hörnet av Ilmalagatan och Radiogatan passar med tanke på sin höjd väl ihop med vattentornen i närheten och fungerar som stadsstrukturellt landmärke och som avslutning på Radiogatan.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningen följer de riksomfattande målen för områdesanvändningen och den nya generalplanen samt bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska mål.

Utgångspunkter för området och nuläge

På det område som är föremål för detaljplaneändring finns för närvarande verksamhetslokaler som utnyttjas av mediebolaget MTV Oy och som har uppförts i flera etapper under åren 1967–1983.

I näromgivningen har man under de senaste åren färdigställt sexvånings lamellhus med fasad i rödtegel. På den sida som vetter mot Centralparken har man byggt lägre flervåningshus. På andra sidan Radiogatan håller man på att bygga bostadshus i fem våningar. Alla fasader är i rödtegel.

Vid Ilmalagatan ligger två vattentorn med rödtegelfasad. Vattentornen, som kallas vattenborgar, är värdefulla ur kulturhistoriskt och stadsbildsmässigt perspektiv, och de är skyddade i detaljplanen. Vattenborgarna har stora dimensioner: de har en höjd på över 70 meter över vattenytan, och den enhetliga tegelfasaden utan luckor har i bägge tornen en bredd på 40–50 meter.

I gällande detaljplan (2006) har området beteckningen kvartersområde för verksamhetsbyggnader (KTY), närmast Centralparken beteckningen kvartersområde för flervåningshus (AK) samt gatuområde. Detaljplanen har inte genomförts i praktiken.

Planeringsfaser och växelverkan

Kvartersområdet är i privat ägo. Detaljplanelösningen har utarbetats på ansökan och innehållet i lösningen har förhandlats fram med sökanden. Staden äger gatuområdena på det område som detaljplaneändringen gäller.

Deltagandet och växelverkan har ordnats i enlighet med programmet för deltagande och bedömning.

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 15.1–15.2.2016.

Anmärkningar

Den enda anmärkning som lämnades in med anledning av förslaget gällde höjden på en byggnad vid utkanten av Centralparken.

Utlåtanden

Helen Elnät Ab, Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen), fastighetsnämnden, räddningsnämnden, nämnden för allmänna arbeten och miljönämnden gav utlåtanden om detaljplaneförslaget.

Helen Elnät Ab hade ingenting att invända mot planförslaget.

HRT påpekade i sitt utlåtande att spårvägstrafiken orsakar buller och vibrationer samt underströk vikten av att man med planbeteckningar sörjer för att bostadslägenheterna får nödvändig ljud- och vibrationsisolering. Enligt utlåtandet bör man i korsningen mellan Radiogatan och Ilmalagatan reservera utrymme för hållplatsfickor med plats för två boggibussar, så att man ska kunna trygga busstrafikens pålitlighet.

Planförslaget har till den delen inte ändrats, eftersom området för vägkorsningen i fråga inte ingår i det område som planändringen gäller. Det är möjligt att i anslutning till trafikplaneringen av förlängningen på spårvägen utreda frågan om hållplatsfickor med plats för två boggibussar i korsningen mellan Radiogatan och Ilmalagatan.

HRM konstaterade i sitt utlåtande att det på AKS-tomten i hörnet av Radiogatan och Hallåmansgatan ligger ett avsänkningsschakt för en tunnelvattenledning och en anslutning till den vattenledning som har dragits under Radiogatan. Avsänkningsschaktet och vattenledningen får inte bli inne i byggnaden, och det är inte förnuftigt att flytta dem. Det föreslogs i HRM vattenförsörjnings utlåtande att man lägger till en planbeteckning för en ledningsgränd för ett avsänkningsschakt och för en vattenledning i marken.

Man har tillsammans med HRM vattenförsörjning försökt hitta en ny placering för avsänkningsschaktet och vattenledningen. En flyttning av ledningarna kräver att tunneln saneras och att en ny vertikal förbindelse anläggs från tunneln till Radiogatan. Alternativt kan man anlägga en ersättande förbindelse under den kommande byggnaden med hjälp av en skyddskonstruktion i betong innan kvarteret bebyggs.

Man har lagt till en planbeteckning för en underjordisk tunnel för vattenförsörjning i planförslaget. I planbestämmelsen konstateras: ”Då man gör ändringar eller ersättande arrangemang som gäller underjordiska utrymmen eller nätverk för teknisk service ska ändringen planeras och genomföras i samarbete med byggprojektet. Planer och tidtabeller för ändringar ska godkännas av ägaren eller förvaltaren av det ifrågavarande utrymmet eller nätverket.”

NTM-centralen konstaterade i sitt utlåtande att man har gjort en bullerutredning på planområdet gällande vägtrafiken, kustbanan och spårvägstrafiken. Man har på basis av bullerutredningen infört krav på ljudisolering och bestämmelser om inglasade balkonger för en del av fasaderna. NTM-centralen anser att det är skäl att komplettera bestämmelsen om inglasade balkonger med krav på att balkongglaset uppfyller kravet på ljudnivåskillnad i enlighet med bullerutredningen. Likaså ska man i enlighet med bullerutredningen skriva in ett krav på ljudisolering av fasaderna i hörnet av Ilmalagatan och Radiogatan.

Planförslaget har till delen ändrats. Bestämmelsen om balkonginglasning har kompletterats med krav på ljudnivåskillnad. I enlighet med den kompletterade bullerutredningen har man fastslagit att fasaderna mot norr och söder i AKS-kvartersområdet ska ha krav på ljudisolering.

Helen Ab meddelade att det inte har någonting att yttra.

Utlåtandena framgår i sin helhet av beslutshistorien, och referat av dessa och genmälena till utlåtandena ingår i rapporten om växelverkan (bilaga 3).

Kostnader

Genomförandet av detaljplanen orsakar staden kostnader på uppskattningsvis 200 000 euro (exkl. moms) på grund av de ändringar som ska göras på Hallåmansgatan samt kostnader på 70 000 euro (exkl. moms) på grund av flyttningen av en fjärrvärmeledning vid Ilmalatorget. Kostnaden för att arrangera den vertikala förbindelsen för vattenledningsnätverket har inte uppskattats då detaljplanen har utarbetats.

Detaljplaneändringen höjer områdets värde. Staden får inkomster i form av markanvändningsersättningar för de privatägda tomterna. Man har avtalat om markanvändningsersättningarna med markägaren. Ett markanvändningsavtal undertecknades 15.11.2018.

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

De frågor som tas upp i anmärkningen och utlåtandena har beaktats i mån av möjlighet. Genmälena till anmärkningen och utlåtandena anges i rapporten om växelverkan.

I förslaget till detaljplan har det gjorts ändringar för vilka det redogörs i detalj i en bilaga och i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. Detaljplanebeskrivningen har kompletterats i fråga om planerings- och behandlingsfaserna, den samhällstekniska försörjningen, de ekonomiska effekterna och bullerutredningen.

Anmärkningen, utlåtandena och rapporten om växelverkan ingår som bilaga.

Till slut

Beslutsförslaget stämmer överens med stadsplaneringsnämndens justerade framställning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Linden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12374 kartta, päivätty 8.12.2015, muutettu 31.5.2016

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12374 selostus, päivätty 8.12.2015, muutettu 31.5.2016, päivitetty Kslk:n 31.5.2016 päätöksen mukaiseksi

3

Vuorovaikutusraportti 8.12.2015, täydennetty 31.5.2016 ja asukastilaisuuden muistio 23.3.2016

4

Tehdyt muutokset

5

Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1

Sijaintikartta

2

 

3

Havainnekuva 8.12.2015

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Helen Ab

 

Helen Elnät Ab

 

Samkommunen Helsingforsregionens trafik

 

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

 

För kännedom

Detaljplaneläggning

Stadsmiljönämnden

Räddningsnämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.03.2019 § 194

HEL 2014-013326 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 17. kaupunginosan (Pasila, Länsi-Pasila) korttelin 17051 tontteja 6,8 ja 10 sekä katualuetta koskevan asemakaavan muutoksen 8.12.2015 päivätyn ja 31.5.2016 muutetun piirustuksen numero 12374 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Linden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 31.05.2016 § 196

HEL 2014-013326 T 10 03 03

Ksv 4886_1

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        8.12.2015 päivätyn ja 31.5.2016 muutetun 17. kaupunginosan (Pasila, Länsi-Pasila) korttelin 17051 tonttien 6, 8 ja 10 sekä katualueen asemakaavan muutosehdotuksen nro 12374 hyväksymistä. Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti liitteestä ja kaavaselostuksesta.

Lisäksi lautakunta päätti

        ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 

        antaa esityksestään perusteluineen ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton tehtyyn muistutukseen.

Käsittely

31.05.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Olavi Veltheim: Lisään päätösesitykseen 2. kappaleeseen (Lisäksi lautakunta päättää) toisen ranskalaisella viivalla osoitetun alakohdan seuraavasti:

- antaa esityksestään perusteluineen ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton tehtyyn muistutukseen.

08.12.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Anna-Maija Sohn, arkkitehti, puhelin: 310 37448

anna-maija.sohn(a)hel.fi

Dan Mollgren, projektipäällikkö, puhelin: 310 37326

dan.mollgren(a)hel.fi

Maija Lounamaa, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

maija.lounamaa(a)hel.fi

Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

Harri Verkamo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37127

harri.verkamo(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 25.02.2016 § 85

HEL 2014-013326 T 10 03 03

Ilmalankatu 2, Radiokatu 26 ja Kuuluttajankatu 8

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle 17. kaupunginosan (Pasila, Länsi-Pasila) korttelin 17051 tonttien 6, 8 ja 10 sekä katualueen asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12374 seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutosalue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Kiinteistö Oy Helsingin Ilmalankatu 2 / NV Property Fund I Ky omistaa muutosalueen tontit. Kaupunki omistaa katualueet.

Alueen nykyinen rakentamisoikeus 38 900 k-m² nousee kaavamuutoksessa 43 100 k-m²:iin ja alueen käyttötarkoitus muuttuu toimitilarakennusten (KTY) korttelialueesta pääosin asuinkäyttöön.  Muutoksessa on osoitettu asuinrakennusoikeutta yhteensä noin 41 600 k-m² ja katutasoon sijoittuvaa myymälä-, työhuone- ja monikäyttötilaa noin 1 500 k-m².

Kaavamuutoksessa yksityisen omistamista tonteista 17051/6, 8 ja 10 muodostetaan kahdeksan uutta asuinkerrostalojen  (AK) tonttia, erityisasumisen (AKS) tontti ja asumista palveleva yhteiskäyttöisen (AH) korttelialueen tontti. Lisäksi tonteista on osoitettu noin 681 m² retkeily- ja virkistysalueeseen (VR) sekä yhteensä noin 690 m² liitettäväksi Ilmalankatuun ja Kuuluttajankatuun.

Kaavan toteuttaminen edellyttää aluejärjestelyjä kaupungin ja yksityisen maanomistajan kesken.

Asemakaavan muutosehdotus korottaa tonttien 17051/6, 8 ja 10 arvoa merkittävästi, joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut tulee käydä tonttien omistajan kanssa. Kaavan käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin sopimus on tehty.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse asemakaavan muutosehdotukseen.

Esittelijä

osastopäällikkö

Sami Haapanen

Lisätiedot

Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 16.02.2016 § 69

HEL 2014-013326 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutos mahdollistaa nykyisten toimitilarakennusten tilalle asuinkerrostalojen rakentamisen noin tuhannelle asukkaalle. Ilmalankadun ja Radiokadun kulmaan nousee 16-kerroksinen asuintorni, jonka kivijalassa on liiketilaa. Radiokadun varteen on suunniteltu erityisasumista, esimerkiksi opiskelija-asuntoja tai palveluasumista. Radiokadulle ja Kuuluttajankadulle avautuvat katutason tilat osoitetaan muuhun kuin asumiseen, esimerkiksi liike-, toimisto-, palvelu- tai monitoimitiloiksi.

Julkinen jalankulkuyhteys johtaa Ilmalankadulta korttelin läpi Keskuspuistoon. Alueen lounaisosassa pieni maa-alue liitetään osaksi Keskuspuistoa.

Radiokadun puoleisten rakennusten jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota tuleviin liikennejärjestelyihin, kuten raitiotieliikenteen asettamiin vaatimuksiin.

Eri hankkeiden jatkosuunnittelussa tulee tutkia mahdollisuuksia hulevesien erilaisille viivytysratkaisuille.

Asemakaavan muutos tukeutuu olemassa olevaan katuverkkoon. Kuuluttajankatu levenee 3 metriä. Levennys käytetään pohjoispuolen katupuuriviin ja pysäköintiin sekä jalankulkualueeseen. Kuuluttajankadun leventämisen kustannusarvio on noin 180 000 euroa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutoksen nro 12374 hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 16.02.2016 § 27

HEL 2014-013326 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Länsi-Pasilan (17.ko) Pöllölaakson asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12374.

Katu- ja piha-alueella on varmistettava pelastusteiden ja nostopaikkojen toteuttamiskelpoisuus. Lisäksi pelastustien käytettävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota jatkosuunnittelussa korttelin sisäpihan osalta, johon on suunniteltu suuria puita, rakennelmia ja viherpihoja. Radiokadulla kadunvarsipysäköinti ja raitiotien ajolangat eivät saa estää pelastustien käyttöä.

Pelastustoiminnan edellytysten parantamiseksi tontin 25 16-kerroksinen asuinrakennus tulee varustaa märkänousulla pelastuslaitoksen erillisen ohjeen mukaisesti.

Maamerkkinä toimiva 16-kerroksinen rakennus tulisi sijoittaa vähintään 8 metrin etäisyydelle viereisistä rakennuksista.

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Kimmo Kartano, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 0403514306

kimmo.kartano(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 02.02.2016 § 45

HEL 2014-013326 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Asemakaavassa on annettu määräys ääneneristävyydelle Ilmalankadun ja Radiokadun rakennusten kadun puoleisille julkisivuille. Kaavaselostuksessa on todettu, että Radiokadulla on otettu huomioon raitiovaunuliikenne linjalla 9, jonka päätepysäkki siirtyy Ilmalantorille vesilinnojen taakse.

Kaavaselostuksen liitteenä olevassa meluselvityksessä ei kuitenkaan ole huomioitu raitiovaunuliikennettä yhtenä melulähteenä. Siten jää epäselväksi, miten raitiotieliikenteen aiheuttama melu on otettu huomioon kaavaehdotuksessa. Kaavan meluselvitystä tulee täydentää raitiotieliikenteen osalta tai vähintään kaavaselostukseen tulee lisätä tiedot siitä, kuinka raitiotieliikenteen melu on vaikuttanut asemakaavassa esitettyyn meluntorjuntaan. Lisäksi tulee mainita, miten on otettu huomioon raitioliikenteen erityispiirteet, muun muassa vaihdekolina ja enimmäisäänitasot.

Meluselvityksen mukaan Ilmalankadun ja Radiokadun varren rakennusten kulmauksissa sekä osalla Kuuluttajankadun puoleisesta julkisivusta on tarve lasittaa parvekkeet melun torjumiseksi. Kaavamääräyksiä tulee tältä osin päivittää.

Kaavaselostuksessa on todettu, että runkomelua on suositeltavaa varautua torjumaan kaikissa Radiokatuun rajautuvissa asuinrakennuksissa käyttämällä kadun pintarakenteen ja rakennuksen sokkelin väliin sijoittuvaa pystysuoraa eristystä. Lisäksi selostuksessa on todettu, että raitiotie tulee suunnitella ja tarvittaessa eristää siten, ettei Radiokadun varteen sijoittuviin asuinrakennuksiin aiheudu kalliopinnan kautta häiritsevää runkomelua. Ympäristölautakunta katsoo, että kaavamääräyksiin tulee lisätä määräys, jonka mukaan rakennukset tulee suunnitella siten, että asuntoihin ei aiheudu runkomelua.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Juha Korhonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32080

juha.korhonen(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 16.3.2015

HEL 2014-013326 T 10 03 03

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt rakennusviraston kannanottoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1195-00/15, Pöllölaakso, 30.3.2015 mennessä.

Suunnittelualue sijaitsee Ilmalassa Länsi-Pasilan pohjoisosassa. Alue rajoittuu pohjoisessa Ilmalankatuun, idässä Radiokatuun, etelässä pääasiassa Kuuluttajankatuun. Pieni osa etelässä rajautuu Keskuspuistoon. Lännessä suunnittelualue rajautuu rakennetuille asuntotonteille. Suunnittelualueella toimii tällä hetkellä MTV3.

Nykyiset toimitilarakennukset puretaan ja tilalle rakennetaan asuinkerrostaloja 600−900 asukkaalle. Kaavatyön aikana selvitetään, voidaanko toimitilarakentamista sijoittaa Radiokadun varteen. Alueen asukasmäärän lisääntyessä päiväkodin sijoittumista alueelle tutkitaan. Rakentamista ei tulla ulottamaan Keskuspuiston alueelle.

Suunnittelun lähtökohtana tulee olla muutosalueen tukeutuminen nykyiseen olemassa olevaan ja kattavaan katuverkostoon, jota on myös viime aikoina rakennettu ja uudistettu.

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä muuta huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Lisätietojen antajat toimivat rakennusviraston edustajina tässä hankkeessa.

Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566