Helsingfors stad

Protokoll

5/2019

1 (4)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/9

 

13.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 99

Ouppnådda bindande mål för dottersammanslutningar i 2018 års budget

HEL 2019-001012 T 02 02 01

Beslut

Stadsfullmäktige godkände

        avvikelserna i de bindande verksamhetsmålen för dottersammanslutningar i 2018 års budget i fråga om Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot, Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors, Oy Asuntohankinta Ab, Fastighets Ab Kabelhuset och Fastighets Ab Kvarnbäckens campus.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Pia Halinen, controller, telefon: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet vuonna 2018 päivitetty 21.2.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Helsingfors stads budget för år 2018 (stadsfullmäktige 29.11.2017) fastställde ekonomiska mål och/eller verksamhetsmål för de dottersammanslutningar vars verksamhet är marknadsbaserad och för stadens övriga mest betydelsefulla dottersammanslutningar i syfte att säkerställa att deras agerande är förenligt med stadskoncernens helhetsintresse. Målen fastställs också i avsikt att säkra att stadens ägarvärde utvecklas positivt och skyddas.

Stadsfullmäktige behandlar utfallet av de bindande målen för sektorer, affärsverk och dottersammanslutningar vid sitt sammanträde 27.2.2019.

En bilaga till föredragningslistan innehåller information om alla bindande mål för dottersammanslutningar fastställda i 2018 års budget och om hur målen utfallit. På basis av sammanslutningarnas egen uppföljning och rapportering har de bindande målen nåtts förutom i fråga om Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot, Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors, Oy Asuntohankinta Ab, Fastighets Ab Kabelhuset och Fastighets Ab Kvarnbäckens campus.

En mera detaljerad utredning av hur budgetmålen har nåtts, läggs fram för koncernsektionen i form av Sammanslutningsrapporten 1–12/2018, som behandlas på koncernsektionens sammanträde 15.4.2019.

De ouppnådda bindande målen i sammandrag

Underhållskostnaderna för de fastigheter som tillhör Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot ökade i medeltal med 2,4 % under en treårsperiod, vilket är 0,3 procentenheter mera än kostnadsindex vid ifrågavarande tidpunkt. Den största ökningen i underhållskostnaderna utgjordes av den ökade förbrukningen av fjärrvärme.

Underhållskostnaderna för de fastigheter som tillhör Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors ökade i medeltal med 16,7 % procent under en treårsperiod, vilket är 14,6 procentenheter mera än kostnadsindex vid ifrågavarande tidpunkt. Bolagets reparations- och ombyggnadskostnader har varierat mycket från år till år. Åren 2017–2018 genomfördes ett ombyggnadsprojekt på Apollogatan 12 (Minervaskolan), och bolagets genomsnittliga reparationskostnader under en treårsperiod ökade med 38,6 %. Det som också höjde bolagets värme- och elkostnader var att man väsentligt förlängde ventilationens gångtid för att säkra inomhusluftens kvalitet i ett flertal byggnader.

Underhållskostnaderna för de fastigheter som tillhör Oy Helsingin Asuntohankinta Ab ökade i medeltal med 4,1 % procent under en treårsperiod, vilket är 2 procentenheter mera än kostnadsindex vid ifrågavarande tidpunkt. Bolagets kostnader utgörs till 3/4 av bostadslägenheternas vederlag, vars storlek bolaget i praktiken inte kan påverka. Enligt Statistikcentralen höjdes vederlagen åren 2016 och 2017 klart mera än den allmänna indexökningen för fastigheters underhållskostnader och därför steg också bolagets kostnader under åren i fråga. Dessutom ökade bolagets kostnader för reparation av lägenheter under en treårsperiod med i medeltal 12,5 % under rapporteringsperioden.

Fastighets Ab Kabelhusets Dansens hus-projekt har framskridit planenligt förutom att byggstarten har försenats i jämförelse med den planerade tidtabellen. Detaljplanen blev föremål för kommunalbesvär som behandlas av Helsingfors förvaltningsdomstol, och därför har byggstarten, som enligt projektplanen borde ha ägt rum i september 2018, uppskjutits till in på år 2019.

Fastighets Ab Kvarnbäckens campus byggnadsprojekt har framskridit planenligt förutom att byggstarten har försenats i jämförelse med den planerade tidtabellen. Skede 1 slutfördes 19.12.2018, då det enligt plan var tänkt att ske 31.7.2018. Den målsatta tiden för färdigställande av skede 2 är 31.8.2019. Projektet hålls inom kostnadsramarna.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Pia Halinen, controller, telefon: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet vuonna 2018 päivitetty 21.2.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.02.2019 § 130

HEL 2019-001012 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy tytäryhteisöjen vuoden 2018 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeamat Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasuntojen, Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen, Oy Asuntohankinta Ab:n, Kiinteistö Oy Kaapelitalon ja Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen osalta.

Käsittely

25.02.2019 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Jenni Rope

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566