Helsingfors stad

Protokoll

5/2019

1 (14)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/15

 

13.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 105

Detaljplan och detaljplaneändring för Batteribacken (nr 12477)

HEL 2017-009188 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplan för ett område för närrekreation i 46 stadsdelen (Sockenbacka, Tali) och detaljplaneändring för ett område för närrekreation, ett område för idrotts- och rekreationsanläggningar, park- och gatuområden och ett område för allmän parkering i 46 stadsdelen (Sockenbacka, Smedjebacka, Tali, Sockenbacka företagsområde) enligt ritning nr 12477, daterad 23.1.2018 och ändrad 4.12.2018, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen. Genom detaljplaneändringen bildas de nya kvarteren 46035 och 46036.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt vid genomförandet av detaljplanen att prioritera ett snabbt inrättande av ett naturskyddsområde på Batteribacken som en del av Helsingfors naturskyddsprogram. (Mai Kivelä)

 

Behandling

Ledamoten Mai Kivelä understödd av ledamoten Leo Stranius föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt vid genomförandet av detaljplanen att prioritera ett snabbt inrättande av ett naturskyddsområde på Batteribacken som en del av Helsingfors naturskyddsprogram.

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

3 omröstningen

Ledamoten Mai Kiveläs förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt vid genomförandet av detaljplanen att prioritera ett snabbt inrättande av ett naturskyddsområde på Batteribacken som en del av Helsingfors naturskyddsprogram.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 56
Linda Ahlblad, Alviina Alametsä, Outi Alanen, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Iida Haglund, Mia Haglund, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Joonas Kolehmainen, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nelli Ruotsalainen, Mirita Saxberg, Satu Silvo, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 2
Otto Meri, Dani Niskanen

Blanka: 23
Toni Ahva, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Pia Kopra, Seija Muurinen, Jussi Niinistö, Mia Nygård, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Mika Raatikainen, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Juhani Strandén, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen

Frånvarande: 4
Mika Ebeling, Eero Heinäluoma, Nasima Razmyar, Wille Rydman

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Mai Kiveläs förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12477 kartta, päivätty 23.1.2018, muutettu 4.12.2018

2

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12477 selostus, päivätty 23.1.2018, muutettu 4.12.2018

3

Liikennesuunnitelma (piir. nro 6787)

4

Vuorovaikutusraportti 23.1.2018, täydennetty 27.11.2018 ja asukastilaisuuksien muistiot

5

Tehdyt muutokset

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Helen Ab

 

Helen Elnät Ab

 

Samkommunen Helsingforsregionens trafik

 

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

 

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Helsingfors

 

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplanen och detaljplaneändringen gäller Batteribackens område, som ligger mellan Spiselvägens industriområde och Smedjebacka bostadsområde, bägge i Sockenbacka. Planlösningen gör det möjligt att i rekreationsområdets östra del intill Sockenbackavägen anlägga en stadsmiljö som är tät och livaktig och där det finns gatuträdsplanteringar i den blivande Jokerbanans absoluta närhet. Den nya bostadsvåningsytan uppgår till 35 500 m² vy och antalet invånare ökar med ca 900. Bottenvåningen mot gatan i flervåningshusen i 6–8 våningar längs Sockenbackavägen har anvisats för affärslokaler. De punkthus i 4–7 våningar som uppförs i klippig terräng kommer att ha gårdar som följer terrängen och som anpassas till Smedjebackaområdet och Batteribackens naturmiljö. Den befintliga lekparken flyttas enligt förslaget till mittdelen av närrekreationsområdet.

Planlösningen gör det möjligt att placera Staras depåfunktioner i bergsgrottorna under Batteribacken, varigenom det nuvarande depåområdet vid Atomvägen frigörs för byggande av verksamhetslokaler.

Batteribackens värdefulla befästningsområde och naturmiljö skyddas. Man har strävat efter en planläggning som bevarar så mycket som möjligt av den klippiga terrängen och tillhörande trädbestånd. Området för idrotts- och rekreationstjänster väster om Smedjebacka kommer att ha samma användningsändamål som nu.

En trafikplan har utarbetats för de nya bostadskvarteren (nr 6787).

Jokerbanans inverkan på närrekreationsområdet och på de nya bostadskvarteren har beaktats i planbestämmelserna. På våren 2017 har detaljplaneändring nr 12434 godkänts för Batteribackens område. Den möjliggör att Jokerbanans snabbspårväg delvis byggs i en tunnel under det värdefulla befästningsområdet. Detaljplanen har vunnit laga kraft 11.10.2018.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanen följer den gällande generalplan 2002 för Helsingfors med rättsverkningar och bidrar till att staden kan nå sina strategiska mål.

I generalplan 2002 för Helsingfors tas området upp som ett rekreationsområde och ett område dominerat av flervåningshus. För Batteribacken finns det förutom en områdesreservering en reservering för en tunnel för Jokerbanan samt en reservering för en ny huvudgata från Sockenbackavägen via Batteribacken över järnvägen fram till Kånalavägens ände (den s.k. Sockenbackabågen). Batteribackens detaljplanelösning är för rekreationsområdets, Jokerbanans och kompletteringsbyggandets del förenlig med gällande generalplan 2002. Den föreliggande planlösningen avviker från generalplan 2002 såtillvida att man har avstått från planen på Sockenbackabågens huvudgata genom området.

I Helsingfors nya generalplan hade området markerats som rekreationsområde, område för verksamhetslokaler och område dominerat av flervåningshus A1. I sitt beslut fattat 8.11.2018 angående generalplanen ändrade Högsta förvaltningsdomstolen inte Helsingfors förvaltningsdomstols beslut 5.2.2018 att upphäva beslutet om godkännande av generalplanen beträffande A1-planbeteckningen för ett område söder om Teknos Oy:s fabriksområde samt beträffande planbeteckningen C1 för ett område som omger Teknos Oy:s fabriksområde. Det konstateras i förvaltningsdomstolens beslut att man i de planbeteckningar som gäller Sockenbacka inte i behövlig utsträckning har beaktat behovet av skyddsområden i anslutning till den befintliga fabriksverksamheten. Generalplan 2002 förblir i huvudsak i kraft på området, och detaljplaneändringen har beretts i enlighet med den.

Den nu utarbetade planlösningen stämmer överens med den underjordiska generalplanen.

Utgångspunkter för området och nuläge

Merparten av det område som berörs av planändringen är grönområde. Batteribackens närrekrationsområde har ett centralt läge i Sockenbacka. På områdets högsta punkt ligger befästningsanläggningar. Det backiga området är klippig skogsmark som genomkorsas av en historisk artilleriväg och upplysta friluftsstråk. I den östra änden har man byggt en lekplats. I den västra delen av planändringsområdet finns det två fotbollsplaner med konstgräs.

I närmiljön finns Smedjebacka bostadsområde som uppfördes i huvudsak på 1950-talet, Tali koloniträdgård, kvarter för bostäder och verksamhetslokaler från 2000-talet samt Spiselvägens och Ärilsvägens industriområden med en färgfabrik. Området avgränsas i väster av stadsgränsen till Esbo.

För Batteribackens parkområde och Smedjebackavägens gatuområde gäller en detaljplan från år 1960. År 1965 utarbetade man en särskild detaljplan för den underjordiska delen av Batteribackens grotta för en grussilo. För det område där fotbollsplanerna ligger och för Spiselvägens gatuområde gäller en detaljplan från år 2005. Fotbollsområdet har beteckningen område för idrotts- och rekreationsanläggningar (VU). Nordost om VU-området ligger ett stycke mark med en areal på 574 m² som är icke-planlagd skogsmark.

Trafikplan

I anslutning till detaljplanelösningen har det utarbetats en trafikplan (ritning nr 6787, bilaga 3), där den nya lokalgatan Smedjebackagränden från Smedjebackavägen norrut ingår. I söder kan man köra längs Smedjebackagränden för att komma till tomten och i norr längs Spiselvägen. Parkering på tomten sker under gårdsdäck med utnyttjande av den sluttande terrängen och i huvudsak i anslutning till de hus som ligger vid gatan.

Kostnader

Genomförandet av detaljplanen medför kostnader för staden enligt följande (4/2017, 0 % moms):

Gatuområden

0,4  mn euro

Grönområden

0,5  mn euro

Kommunalteknik

0,4  mn euro

Totalt

1,3  mn euro

 

Kostnadskalkylen för grönområdena innefattar en lekplats och anläggning av parkvägar. Kostnadskalkylen för de kommunaltekniska nätverken innefattar anläggning av ny vattenförsörjning och nya dagvattenledningar, flyttning av befintliga avlopp och vattenledningar samt utvidgning av fjärrvärmenätverket.

Kostnaderna för den nya våningsytan som ska planläggas uppgår till ca 35 euro/m² vy.

I kostnadskalkylen ingår inte HRM:s byggnadskostnader för att anlägga en 800 millimeters stamvattenledning. Där ingår inte heller kostnaderna för telekommunikationsnätverk eller kostnaderna för ombyggnad av Smedjebackavägen och Sockenbackavägen utanför planområdet och inte heller Jokerbanans kostnader.

Detaljplanelösningen höjer områdets värde. Stadens tomtintäkter uppgår till omkring 20–25 miljoner euro.

Planeringsfaser och växelverkan

Området är i Helsingfors stads ägo. Detaljplanelösningen har utarbetats på initiativ av staden.

Deltagandet och växelverkan har ordnats i enlighet med programmet för deltagande och bedömning.

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 2.3–3.4.2018. Det kom in 15 anmärkningar mot förslaget.

Anmärkningar

De påpekanden som ingår i anmärkningarna gäller byggandets negativa konsekvenser för det skyddade natur- och befästningsområdet, för de närliggande naturkällorna och för fiskbeståndet i Smedjebackabäcken. Det rapporterades att det på planområdet hade påträffats spillning av flygekorre. Det framfördes varierande uppfattningar om avgränsningen av plankartans skyddsområden och om skyddsbeteckningarna. Dessutom ingick påpekanden om en försämring av diverse befolkningsgruppers rekreationsmöjligheter och om hur brant parkvägen, som man har för avsikt att flytta, borde vara. Man ville bevara artillerivägen i sin helhet.

Anmärkningarna gällde också att Smedjebacka bostadsområde från 1950-talet är en helhet som bryts sönder till följd av det nya byggandet samt att det blir negativa konsekvenser för Smedjebackabornas boendetrivsel och utsikt. Man ville ha fler bilplatser för besöksparkering i början av Smedjebackavägen. Man ville att det inte skulle vara tillåtet att ha gemensamma lokaler på de nya byggnadernas översta våning, och incitamenten för att minska antalet bilplatser kritiserades.

Det ansågs att bergsdepån inte behövs, och det konstaterades att den inverkar menligt på Jokerbanans linje. Man ville förlänga Jokerbanans tunnel under parkområdet, och det föreslogs att det intilliggande industriområdet omdisponeras för bostäder i stället för byggande på det sätt som detaljplanen anger.

Det önskades tilläggsutredningar om flygekorrens eventuella utbredning samt om den olägenhet som spårvägen eventuellt skulle medföra till följd av vibrationer och buller. Det ansågs att miljökonsekvenserna av Teknos Oy:s färgfabrik och Sockenbackavägens bullerpåverkan skulle göra området olämpligt för boende. Det uppfattades att förvaltningsdomstolens nya beslut om generalplanen ifrågasatte lagligheten av det föreslagna byggandet ur trygghets- och hälsosynvinkel.

Utlåtanden

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen), Helen Elnät Ab, Helen Ab, Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), stadsmuseet och räddningsnämnden gav utlåtanden om planförslaget.

NTM-centralen konstaterar i sitt utlåtande att fastän planlösningen kan anses motiverad med tanke på samhällsstrukturen och strävan att öka den till spårtrafik knutna bebyggelsen, kan lösningen inte anses oproblematisk på grund av att man för bostadsbyggande anvisat sådana områden som är utsatta för trafikbuller och som ligger i en konsulteringszon enligt Sevesodirektivet. Risksituationerna har utretts med hjälp av modeller, varför den verkliga situationen kan vara annorlunda. NTM-centralen anser att detaljplanen inte kan gå vidare i föreslagen form med beaktande av den besvärliga buller- och luftkvalitetssituationen, Sevesoanläggningens eventuella risksituationer samt Helsingfors förvaltningsdomstols beslut att avlägsna bostadsbeteckningen vid Batteribacken från Helsingfors nya generalplan.

Tukes meddelade att det inte hade något att påpeka med anledning av planförslaget.

Helen Ab konstaterar i sitt utlåtande att det i vägkorsningen mellan Sockenbackavägen och Smedjebackavägen torde göras ändringar i DN400-fjärrvärmeledningen på grund av Jokerbanan och bostadsbyggande enligt detaljplanen.

Enligt HRM:s utlåtande förutsätter planändringen att det byggs vattenledningar på Smedjebackagränden. Dessutom blir man tvungen att flytta huvudvattenledningen och spillvattenavloppet på Smedjebackavägen. Under Sockenbackavägen, i närheten av kvarteret 46022, går en underjordisk tunnel där det finns allmänna vattenförsörjningsledningar som är i användning. I detaljplanen bör införas en bestämmelse enligt vilken byggandet i närheten av tunneln bör planeras och genomföras så att det inte är till förfång för eller skadar tunneln eller ledningarna.

HRT konstaterar i sitt utlåtande att hållplats H15971 kan avlägsnas om man säkerställer att bussar från hållplats H1521, Tali koloniträdgård, kan vända in på Smedjebackavägen.

Stadsmuseet konstaterar i sitt utlåtande att depåområdet, flyttningen av friluftsstråket och Jokerbanans västra mynning innebär att skyddszonen för skog minskar avsevärt och att bebyggelsen kommer onödigt nära befästningen. Förbindelsevägens västra del har sm-beteckning. Planbeteckningen borde vara s, eftersom det inte är fråga om en vägsträckning som är skyddad med stöd av lagen om fornminnen.

Räddningsnämnden konstaterar i sitt utlåtande att detaljplanen bör beakta att man med räddningsfordon ska ha åtkomst till båda ändarna på Jokerbanans tunnel och att det ska finnas plats reserverad för brandvattenposter.

Utlåtandena framgår i sin helhet av beslutshistorien, och referat av dessa och genmälena till utlåtandena ingår i rapporten om växelverkan.

Ändringar i förslaget till detaljplan och detaljplaneändring

Det som har framförts i anmärkningarna har beaktats med hänsyn till detaljplanens mål och i den mån det är ändamålsenligt.

I detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och i det övriga materialet gjordes ändringar efter att detaljplanen varit offentligt framlagd. För ändringarna redogörs detaljerat i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset).

De ändringar som gjorts efter det offentliga framläggandet har diskuterats med berörda parter.

Till slut

Beslutsförslaget stämmer överens med stadsmiljönämndens justerade framställning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12477 kartta, päivätty 23.1.2018, muutettu 4.12.2018

2

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12477 selostus, päivätty 23.1.2018, muutettu 4.12.2018

3

Liikennesuunnitelma (piir. nro 6787)

4

Vuorovaikutusraportti 23.1.2018, täydennetty 27.11.2018 ja asukastilaisuuksien muistiot

5

Tehdyt muutokset

Bilagematerial

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Havainnekuva, 27.11.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Helen Ab

 

Helen Elnät Ab

 

Samkommunen Helsingforsregionens trafik

 

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

 

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Helsingfors

 

För kännedom

Räddningsnämnden

Stadsmiljönämnden

Stadsmuseet

Detaljplaneläggning

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 04.03.2019 § 150

HEL 2017-009188 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Tali) lähivirkistysaluetta koskevan asemakaavan ja 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Pajamäki, Tali, Pitäjänmäen yritysalue) lähivirkistys-, urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta sekä puisto- ja katualueita ja yleistä pysäköintialuetta koskevan asemakaavan muutoksen 23.1.2018 päivätyn ja 4.12.2018 muutetun piirustuksen numero 12477 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Kaavamuutoksen myötä muodostuvat uudet korttelit 46035 ja 46036.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 04.12.2018 § 614

HEL 2017-009188 T 10 03 03

Hankenumero 0563_10

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        23.1.2018 päivätyn ja 4.12.2018 muutetun asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12477 hyväksymistä. Asemakaava koskee 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Tali) lähivirkistysaluetta ja asemakaavan muutos koskee 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Pajamäki, Tali, Pitäjänmäen yritysalue) lähivirkistys-, urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta sekä puisto- ja katualueita ja yleistä pysäköintialuetta (muodostuvat uudet korttelit 46035 ja 46036).

Lisäksi lautakunta päätti

        ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

        antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa Kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

        ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

27.11.2018 Pöydälle

30.01.2018 Ehdotuksen mukaan

23.01.2018 Pöydälle

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Siv Nordström, arkkitehti, puhelin: 310 37322

siv.nordstrom(a)hel.fi

Tiina Uusitalo, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 20764

tiina.uusitalo(a)hel.fi

Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi

Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi

Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 03.04.2018 § 41

HEL 2017-009188 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Patterimäen asemakaava-ja asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 12477):

Asemakaavassa tulee huomioida pelastusajoneuvojen pääsymahdollisuus Raide-jokeritunnelin molempiin päihin sekä tilavaraukset sammutusvesiposteille.

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232

esko.rantanen(a)hel.fi

 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 12.3.2018

HEL 2017-009188 T 10 03 03

 

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on pyytänyt kaupunginmuseolta lausuntoa Patterimäen asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseen nro 12477 Pitäjämäen (KO. 46) Pajamäessä. Kaupunginmuseo lausuu asiasta perustehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Pitäjänmäen Pajamäen Patterimäen aluetta, jonne alueen itäosaan Pitäjämäentien laidalle luodaan kaavaratkaisulla tiivis kerrostaloasuinalue. Kaavaratkaisu mahdollistaa Staran varikon toiminnat kallioluolastoon Patterimäen alle, jolloin nykyinen Atomitien varikkoalue vapautuisi käytettäväksi toimitilarakentamiseen. Patterimäen arvokas ensimmäisen ja toisen maailmansodan linnoitusalue ja luonnonympäristö suojellaan asemakaavoituksessa. Pajamäen länsipuolella oleva urheilu ja virkistyspalveluiden alue säilyy nykyisessä käytössään. Muu alue olisi lähivirkistysaluetta.

Patterimäen ensimmäisen maailmansodan linnoitusalue Tukikohta XXXV:11 (Pajamäki) (mjrek 1000013916) on merkitty VL/s-1 –alueeksi. Se on lähivirkistysalue, jolla luonnonympäristö ja alueella olevat sotahistoriaan liittyvät rakenteet suojellaan. Kiinteillä muinaisjäännöksillä ja luonnonympäristöllä on yhteinen kaavamerkintä ja -määräys, jossa ensimmäisen maailmansodan linnoitteet ovat muinaismuistolain mukaisesti kiinteitä muinaisjäännöksiä. Toisen maailmasodan aikaisen ilmatorjuntapatteri, muu kulttuuriperintökohde, säilytetään. Kaavamääräykset ovat asianmukaisia, mutta Museoviraston ohjeiden mukaan kaavamerkintänä tulee olla kiinteiden muinaisjäännösten kohdalla sm.

Patterimäen länsiosaan Arinatielle on osoitettu yhdyskunnallista huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue (ET), joka sijaitsee puolittain valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt – listauksen (RKY 2009) Pääkaupunkiseudun 1 maailmansodan linnoitteet –rajauksen sisällä. Toimisto- ja katosrakennukset sijaitsevat RKY-alueella. Suunnitellussa on pyritty, että varikon maanpäälliset rakenteet sopeutuisivat mahdollisimman hyvin viereiseen suojelukohteeseen. Varikkoalue, ulkoilutien siirto ja Raide-Jokerin läntinen suuaukko vähentävät suojametsävyöhykettä huomattavasti ja tuo rakentamista turhan lähelle linnoitteita.

Tukikohdasta johtaa itään Pitäjänmäentielle ulkoilutienä toimiva ensimmäisen maailmasodan aikainen yhdystie (tykkitie), jonka itäosa tuhoutuu asuinalueen rakentamisessa. Museoviraston tulkinnan mukaan käytössä olevat historialliset tielinjat eivät ole muinaismuistolain tarkoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä vaan kulttuuriperintökohteita. Kulttuuriperintökohteet eivät ole muinaismuistolain rauhoittamia, mutta ne voidaan tarvittaessa suojella maankäytön- ja rakennuslain keinoin (MRL 132/1999). Kaupunginmuseon ja asemakaavoituspalvelun neuvotteluissa päädyttiin osoittaa yhdystien itäosalla smd -merkintä, jossa määrätään tykkitien dokumentointi ennen rakentamista. Tien länsiosalla on sm-merkintä, jonka mukaan tie tulee pitää nykyisessä asussaan. Sen ylläpito on ilman erillistä lupaa sallittu. Kaavamääräys on asianmukainen. Kaavamerkintänä pitää olla s, koska kyseessä ei ole muinaismuistolain perusteella suojeltu tielinja.

Kaupunginmuseolla ei ole asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseen muuta huomautettavaa.

Lisätiedot

Markku Heikkinen, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552

markku.heikkinen(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 13.10.2017 § 43

HEL 2017-009188 T 10 03 03

Hankenumero 0563_10

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12477 pohjakartan kaupunginosassa 46 Pitäjänmäki. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12477

Kaupunginosa: 46 Pitäjänmäki

Kartoituksen työnumero: 15/2017

Pohjakartta valmistunut: 15.6.2017

Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä: N2000

 

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31967

merja.kyyro(a)hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566