Helsingfors stad

Protokoll

3/2019

1 (4)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/26

 

13.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 59

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om en tjänst med stadsroddbåtar i Helsingfors

HEL 2018-006847 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Minttu Perttula, projektchef, telefon: 310 36171

minttu.perttula(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Emma Kari väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Emma Kari och 22 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden utreder möjligheten att till sommaren 2019 ta i bruk en tjänst med stadsroddbåtar.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Kultur- och fritidssektorns idrottsservicehelhet har i dagens läge uthyrning av roddbåtar på Källviks friluftsområde i Kyrkslätts kommun samt på Sibbo Fagerö. På bägge ställena har staden personal som sörjer för uthyrningen och för att roddbåtarna hålls i tryggt skick. Helsingfors stad upprätthåller inte uthyrning av roddbåtar inom stadens gränser, och idrottsservicehelheten har inte anslag för inrättande av en tjänst med stadsroddbåtar. Kultur- och fritidsnämnden har i sitt utlåtande gjort gällande att det inte är ändamålsenligt att staden i egen regi har en tjänst med stadsroddbåtar i Helsingfors. Stadens roll är snarare att skapa bästa möjliga förutsättningar för företag, så att dessa ska kunna tillhandahålla en sådan tjänst.

Den i motionen nämnda stadsroddbåtstjänsten i Esbo fungerar så att uthyrningsverksamheten i sin helhet sköts av ett privat företag, som på egen bekostnad har skaffat de roddbåtar som hyrs ut. Esbo stad har sett till att arrendera ut ett markområde till företaget. Förhyrningsställena ligger i vikar och nära småbåtshamnar, där det inte förekommer fartygstrafik eller annan livlig trafik till sjöss.

Stadskansliets näringslivsavdelning förhandlar med samma i Esbo verksamma företag om stadsroddbåtar till Helsingfors sommaren 2019. Företaget planerar en tjänst med stadsbåtar i Nordsjö, på Drumsö och på Ärtholmen så att båtarna förläggs till bryggor som innehas av redan nu verksamma företag eller båtklubbar. Det är tänkt att staden ska delta i kommunikationen och informationen kring tjänsten, men att projektet genomförs med avtal mellan de privata företagen och/eller klubbarna.

Idrottsservicehelheten utreder tillsammans med stadsmiljösektorn vad det finns för tänkbara markområden som lämpligen skulle kunna arrenderas ut för hysande av en tjänst med stadsroddbåtar. Samtidigt utreder man hur ställena ska kunna vara föremål för ett anbudsförfarande riktat till eventuella företagare. Idrottsservicehelheten har redan i nuläget arrenderat flera markområden till företagare som idkar bland annat uthyrning av brädor för paddelsurfing (SUP), kajaker och kanoter. Tölöviken, som nämns som ett alternativ i motionen, lämpar sig utomordentligt väl som ställe för uthyrning av roddbåtar.

Tjänsten med stadsbåtar innebär för sin del att Helsingfors havsstrategi blir genomförd. Den stärker stadens maritima karaktär, den offentliga användningen av stränderna och havsobjektens nåbarhet, speciellt bland dem som inte har egen båt.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Minttu Perttula, projektchef, telefon: 310 36171

minttu.perttula(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Emma Karin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 21.01.2019 § 43

HEL 2018-006847 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Minttu Perttula, projektipäällikkö, puhelin: 310 36171

minttu.perttula(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.11.2018 § 221

HEL 2018-006847 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää valtuustoaloitetta kannatettavana, mutta ei pidä tarkoituksenmukaisena, että kaupunki ryhtyisi itse järjestämään kyseistä palvelua. Liikuntapalvelukokonaisuuden näkemyksen mukaan, kaupungin tehtävä tässä asiassa olisi kaupungin strategian mukaisesti toimia alustana ja mahdollistajana luomalla yrityksille mahdollisimman hyvät lähtökohdat järjestää kaupunkia elävöittävää toimintaa.

Liikuntapalvelukokonaisuus selvittää yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa mahdollisia maa-alueita, jotka voisivat soveltua vuokrattavaksi tällaisen toiminnan harjoittamiseen, huomioiden alueen toiminnallisuus, turvallisuus, ympäristöasiat jne. Samalla selvitetään, miten kyseiset paikat voitaisiin kilpailuttaa mahdollisten yrittäjien kesken.

Espoon kaupunkivenepalvelu toimii niin, että yksityinen yritys järjestää koko vuokraustoiminnan ja on omalla kustannuksellaan hankkinut tarjoamaansa palveluun liittyvät soutuveneet. Espoon kaupunki on järjestänyt ja vuokrannut maa-alueet yritykselle heidän toimintaansa varten.

Espoossa veneiden vuokrapaikat ovat poukamissa ja pienvenesatamien läheisyydessä. Helsingissä tulee huomioida Espoota huomattavasti vilkkaampi vesiliikenne ja se, että Espoossa ei ole laivaliikennettä.

Aloitteessa yhtenä vaihtoehtona ehdotettu Töölönlahti soveltuu erinomaisesti soutuveneiden vuokrauspaikaksi huomioiden turvallisuus, ja lahdella on jo SUP-lauta-, kajakki-, soutuvene- ja kanoottivuokraustoimintaa. Töölönlahden yrittäjien maa-alueiden vuokrauksesta vastaa kaupunkiympäristön toimiala.

Liikuntapalvelukokonaisuuteen ei ole tullut kyselyjä mistä voisi vuokrata soutuveneen kaupungin alueella. Liikuntapalvelukokonaisuudella on soutuveneiden vuokraustoimintaa Lähteelän ulkoilualueella ja Kaunissaaressa, joissa myös on henkilökuntaa jotka voivat huolehtia vuokraustoiminnasta ja siitä, että soutuveneet ovat vuokrattavassa ja turvallisessa kunnossa. Kuluttajaturvallisuuslain mukaan palvelun tarjoaja on aina vastuussa siitä, että tarjottu palvelu on kuluttajalle turvallinen. Tämä tarkoittaa, että veneet ja niiden välineistö on aina tarkistettava ja huollettava kuntoon, ennen kun ne luovutetaan käyttäjälle.

Helsingin kaupungin alueella liikuntapalvelukokonaisuudella ei ole erillistä soutuveneiden vuokraustoimintaa, eikä liikuntapalvelukokonaisuus ole erikseen resursoinut määrärahaa tällaisen palvelun toteuttamiselle. Liikuntapalvelukokonaisuus on vuokrannut useita maa-alueita hallinnoimiltaan alueiltaan yrityksille jotka harjoittavat mm. SUP-lauta-, kajakki- sekä kanoottivuokraustoimintaa ja toimii näin jo mahdollistajana monelle yritykselle.

Käsittely

27.11.2018 Ehdotuksen mukaan

Esityslistalle merkityn esittelijän Tarja Loikkasen ollessa poissa kokouksesta asian esittelijänä toimi Petteri Huurre.

Esittelijä

vs. liikuntajohtaja

Petteri Huurre

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566