Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2019

1 (3)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/4

 

13.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 37

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta

HEL 2019-000639 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

        myönsi Kaisa Hernbergille eron kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja

        valitsi nykyisen varajäsenen Amanda Pasasen jäseneksi ja Satu Vartiaisen varajäseneksi (Tuomas Rantasen henkilökohtainen varajäsen) kaupunkiympäristölautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti valtuutettu Kaisa Hernbergin ehdotuksesta Satu Vartiaisen uudeksi varajäseneksi kaupunkiympäristölautakuntaan.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus luottamustehtävästä

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Kaisa Hernbergille eron kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee Amanda Pasasen jäseneksi ja ____________ varajäseneksi (Tuomas Rantasen henkilökohtainen varajäsen) kaupunkiympäristölautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Kaisa Hernbergin (Vihr.) 7.6.2017 § 267 jäseneksi kaupunkiympäristölautakuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Kaisa Hernberg pyytää 16.1.2019 eroa kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus luottamustehtävästä

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.02.2019 § 96

HEL 2019-000639 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Kaisa Hernbergille eron kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee Amanda Pasasen jäseneksi ja ____________ varajäseneksi (Tuomas Rantasen henkilökohtainen varajäsen) kaupunkiympäristölautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

28.01.2019 Pöydälle

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566