Helsingfors stad

Protokoll

3/2019

1 (7)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/18

 

13.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 51

Den av ledamoten Jenni Pajunen väckta motionen om tryggande av en smidig trafik på Degerö och i Hertonäs

HEL 2018-009108 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Jenni Pajunen väckta motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Jenni Pajunen understödd av ledamoten Ted Apter föreslog att stadsfullmäktige skulle återremittera ärendet för ny beredning utgående från att stadsfullmäktige snabbt föreläggs en omfattande plan om åtgärder inklusive alternativa scenarier och kalkyler som tryggar smidigheten i trafiken på Degerö och i Hertonäs innan Kronbroarna färdigställs.

8 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar ärendet för ny beredning utgående från att stadsfullmäktige snabbt föreläggs en omfattande plan om åtgärder inklusive alternativa scenarier och kalkyler som tryggar smidigheten i trafiken på Degerö och i Hertonäs innan Kronbroarna färdigställs.

Ja-röster: 39
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Fatim Diarra, Mia Haglund, Sandra Hagman, Atte Harjanne, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Joonas Kolehmainen, Silvia Modig, Elina Moisio, Jarmo Nieminen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Nelli Ruotsalainen, Wille Rydman, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 31
Toni Ahva, Ted Apter, Eva Biaudet, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Mirita Saxberg, Juhani Strandén, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Laura Varjokari, Mauri Venemies

Blanka: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Silja Borgarsdottir Sandelin, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Daniel Sazonov, Johanna Sydänmaa, Sinikka Vepsä

Frånvarande: 5
Harry Bogomoloff, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Risto Rautava, Nasima Razmyar

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Jenni Pajusen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Jenni Pajunen och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion att det vidtas åtgärder för att säkerställa en smidig trafik på Degerö och i Hertonäs innan Kronbroarna byggs.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till det givna utlåtandet och konstaterar att man i anslutning till byggandet på Degerö och i Hertonäs på många sätt har beaktat säkerställandet av en smidig trafik före färdigställandet av Kronbroarna.

Den kommande spårförbindelsen och den nya markanvändningen på Degerö förutsätter att man i stor utsträckning bygger om centrala gator och därtill anslutna tekniska nätverk. Tidpunkten för åtgärderna väljs så att en fungerande trafik kan garanteras. Degerövägens mittavsnitt byggs åren 2020–2021, Hundholmsvägens östra ände åren 2022–2023 och Degerövägens norra avsnitt åren 2024–2025. Rävsundsvägen byggs åren 2022–2023 och Ilomäkivägen åren 2023–2024.

I Hertonäs pågår bygget av Planerargatans bro över Österleden. Broförbindelsen underlättar trafiken på rutten Österleden–Planerargatan–Båtsviksgatan. När Planerargatan tas i bruk uppskattningsvis år 2021, ger det tillgång till en förbindelse i riktning mot Hertonäs strand och Degerö. Stomlinje 500, som börjar trafikera hösten 2019 på rutten Östra centrum–Böle–Mejlans–Munkshöjden, kommer att köra via Planerargatan.

Hertonäs metrokvarter kommer att byggas cirka åren 2022–2026. Uppgraderingen av korsningen mellan Borgbyggarvägen och Österleden sker i slutskedet av arbetet med att bygga metrokvarteret. Metrokvarterets nya bussterminal tas i bruk genast när byggandet av kvarteret har avancerat tillräckligt långt. Motorfordon kommer inte längre att tillåtas använda gatuförbindelsen mellan bussterminalen och Österleden, och i korsningens huvudsakliga riktning från Borgbyggarvägen till Österleden mot centrum kommer man att kunna köra mera obehindrat.

I syfte att säkerställa att kollektivtrafiken fungerar, läggs rälsen och andra system som sammanhänger med spårtrafiken så att man på varje gatuavsnitt som byggs hela tiden har åtminstone lika många körfält till ostört förfogande som det ska finnas i den slutliga situationen.

Degerö betjänas i dagens läge av fem matarbusslinjer. Bussarna behövs alltmer för att tillgodose den tilltagande trafikefterfrågan ända fram tills dess att Kronbroarnas kollektivtrafikutbud blir tillgängligt. Busstrafik kan ordnas tillräckligt heltäckande från Skidlöparvägen och Skidbacksvägen. HRT följer regelbundet matarbussarnas passagerarantal och resetider. Eventuella ändringar beaktas i anslutning till planeringen av busslinjernas tidtabeller.

Målnätverket för cykeltrafik på Degerö och i Hertonäs kompletteras allt eftersom gatorna blir färdiga.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Jenni Pajusen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2019 § 80

HEL 2018-009108 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Jenni Pajusen aloitteen loppuun käsitellyksi.

21.01.2019 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 13.11.2018 § 570

HEL 2018-009108 T 00 00 03

Hankenumero 5264_173

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Laajasalon täydentyvässä ja tiivistyvässä kaupunkirakenteessa Kruunusillat-hankkeen mukainen raitiotie on keskeisessä asemassa. Tuleva raide ja uusi maankäyttö edellyttävät keskeisten katujen ja niihin liittyvien teknisten verkostojen laajaa uudelleen rakentamista. Samanaikaisesti täydennetään merkittävästi Herttoniemen keskustaa, jonka katuverkko jäsentyy osittain uudella tavalla.

Riittävän joukkoliikennepalvelun tarjoamiseksi HSL seuraa palvelutasoa jatkuvasti ja voi tarvittaessa tehdä muutoksia reitteihin ja aikatau-luihin. Pyöräliikenteen tavoiteverkko täydentyy sitä mukaa kuin kadut valmistuvat. Rakentamisaikatauluja koordinoidaan tiiviissä yhteistyössä sekä kaupungin sisällä (KYMP, Kanslia) että eri teknisten operaattoreiden, yksityisten rakennushankkeiden ja HSL:n kanssa. Rakentamisesta koituvia haittoja liikenteelle ja viihtyisyydelle ei kuitenkaan voida täysin välttää.

Laajasalo

Laajasalossa suurimmat muutokset koskevat Koirasaarentien itäosaa, Laajasalontien keskiosaa (Koirasaarentie-Yliskyläntie), Ilomäentietä, Reposalmentietä ja Laajasalontien pohjoisosaa (Yliskyläntie-Herttoniemensalmen silta). Päätavoitteena toimenpiteiden ajoituksessa on liikenteen toimivuuden turvaaminen siten, että keskeisiä katuyhteyksiä ei rakenneta yhtä aikaa. Tarkoitus on rakentaa Laajasalontien keskiosa 2020−2021, Koirasaarentien itäpää 2022−2023 sekä Laajasalontien pohjoispää 2024−2025. Reposalmentie rakennetaan 2022−2023 sekä Ilomäentie 2023−2024.

Lisäksi Laajasalossa rakennettavien tonttien ja katujen aikatauluja sovitetaan yhteen siten, että rakentamattomia tontteja voidaan hyödyntää tilapäisiin liikennejärjestelyihin ja työmaatiloiksi. Tällainen mahdollisuus on Koirasaarentien itäpäässä ja Laajasalontiellä, joille myös liikenteellisiltä vaikutuksiltaan mittavimmat katutyöt kohdistuvat.

Herttoniemi

Herttoniemen keskustassa on meneillään ja vireillä useita muutoksia: keskustan katuverkon täydennystyöt, useita talonrakennuskohteita sekä metrokorttelin korjaus- ja uudisrakentaminen. Lisäksi Linnanrakentajantien ja Itäväylän liittymä tulee mittavan korjaustyön kohteeksi vuoteen 2030 mennessä.

Herttoniemessä liikenteen toimivuutta tulee parantamaan uuden hyväksytyn suunnitelman mukainen yhteys reitillä Itäväylä-Suunnittelijankatu-Laivalahdenkatu, kun tilannetta verrataan aiemmin esitettyyn vaihtoehtoon, jossa oli tarkoitus toteuttaa Itäväylän rinnakkaiskadut Suunnittelijankadun ja Linnanrakentajantien välille. Suunnittelijankadun silta valmistuu 2019 mennessä. Suunnittelijankadun katualuetta tarvitaan toistaiseksi Hertsin kauppakeskuksen rakentamiseen ja osa katualueesta odottaa asemakaavan (nro 12481) lainvoimaistumista, minkä vuoksi Työnjohtajankadulta avataan tilapäinen liittymä Itäväylälle itään. Kun Suunnittelijankatu saadaan käyttöön arviolta vuonna 2021, reitti tarjoaa yhteyden sekä Herttoniemenrannan että Laajasalon suuntiin ja tarjoaa myös runkolinjalle 500 uuden reitin kulkea Suunnittelijankadun kautta. Tällöin myös Työnjohtajankadun väliaikainen liittymä poistetaan käytöstä.

Metrokorttelin rakentaminen on alustavasti ohjelmoitu vuosiksi 2022−2026. Ennen Kruunusiltojen tuomaa joukkoliikennepalvelua busseja tarvitaan nykyistä enemmän tyydyttämään kasvavaa matkakysyntää, ja siihen vastaaminen on väliaikaisjärjestelyiden suunnittelun yksi keskeinen lähtökohta. Bussiliikenne on tutkittu voitavan järjestää tarpeeksi kattavasti lähikatujen (Hiihtäjäntie, Hiihtomäentie) varresta. Metrokorttelin uusi bussiterminaali otetaan käyttöön heti, kun korttelin rakentaminen on edennyt riittävän pitkälle. Tämä tapahtuu mahdollisesti vaiheittain.

Linnarakentajantien ja Itäväylän liittymän liikenteen välityskykyä heikentää se, että idästä tulevan rampin ja bussiterminaalin ulosajo tarvitsevat liikennevaloissa omat vaiheensa. Kyseiset liikennesuunnat liittyvät samasta suunnasta eikä niillä ole omia vastaanottavia kaistoja. Kun yhteys Suunnittelijankadun kautta valmistuu, bussiterminaalin ja Itäväylän välissä kulkeva katuyhteys voidaan poistaa moottoriajoneuvojen käytöstä ja liittymän pääsuunta Linnanrakentajantieltä Itäväylälle keskustan suuntaan sujuvoituu.

Linnanrakentajantien ja Itäväylän liittymän parantaminen voidaan aloittaa aikaisintaan metrokorttelin työmaan loppuvaiheessa. Uuden sillan yleissuunnittelu käynnistyy loppusyksystä 2018. On mahdollista, että vanhaa siltaparia voidaan osittain käyttää rakentamisen aikana. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet vaiheistaa uuden siltarakenteen käyttöönottoa siten, ettei liikenteen välityskyvyssä tapahtuisi notkahduksia.

Muita toimenpiteitä

Joukkoliikenteen toimivuuden turvaamiseksi kiskojen ja raideliikenteeseen liittyvien järjestelmien rakentaminen järjestetään siten, että vähintään lopputilanteen mukainen kaistamäärä on koko ajan häiriöttä käytössä.

Muiden saneeraustarpeiden osalta ei keskeisillä kaduilla tulla ennen Kruunusiltojen valmistumista sallimaan muita kuin täysin välttämättömiä katutöitä. Liikenteen toimivuus on lähtökohtana, kun selvitetään, milloin Linnanrakentajantielle rakennetaan kaukolämmön siirtoputki.

Ennen Kruunusiltojen valmistumista kiinnitetään erityistä huomiota myös jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteisiin. Pyöräliikenteen tavoiteverkon reitit Laajasalossa ja Herttoniemessä täydentyvät sitä mukaa kuin katuverkko valmistuu.

Laajasaloa palvelee nykyisin viisi liityntäbussilinjaa. Joukkoliikenteen palvelutason parantamiseksi ja riittävän tarjonnan varmistamiseksi liityntäbussien matkustajamääriä ja ajoaikoja seurataan säännöllisesti. HSL tutkii joukkoliikennereittien matkustajamääriä säännöllisesti ja reagoi muutostarpeisiin linjojen aikataulusuunnittelun yhteydessä.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri: 310 37088

markus.ahtiainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566