Helsingfors stad

Protokoll

1/2019

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/22

 

16.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 22

Den av ledamoten Mirita Saxberg väckta motionen om narkotikaidentifiering som en del av förebyggande rusmedelsarbete

HEL 2018-006841 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Mirita Saxberg väckta motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Mari Rantanen understödd av ledamoten Pia Kopra framställde följande förslag om återremiss:

Sista meningen i förslaget stryks:

"Behandlingen av frågor i anslutning till en lansering av en tjänst
för narkotikaidentifiering fortsätter tillsammans med olika aktörer i samband med utredningen av frågan om injektionsrum."

Den gällande lagstiftningen medger inte att staden organiserar arbete för narkotikaidentifiering och sådan verksamhet är inte ansvarsfull användning av de gemensamma medlen. Staden bör i sin verksamhet noga följa Finlands lag och därför är det omöjligt att godkänna fullmäktiges anteckning om att behandlingen av frågor i anslutning till en lansering av en tjänst för narkotikaidentifiering fortsätter.

7 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Sista meningen i förslaget stryks: "Behandlingen av frågor i anslutning till en lansering av en tjänst för narkotikaidentifiering fortsätter tillsammans med olika aktörer i samband med utredningen av frågan om injektionsrum." Den gällande lagstiftningen medger inte att staden organiserar arbete för narkotikaidentifiering och sådan verksamhet är inte ansvarsfull användning av de gemensamma medlen. Staden bör i sin verksamhet noga följa Finlands lag och därför är det omöjligt att godkänna fullmäktiges anteckning om att behandlingen av frågor i anslutning till en lansering av en tjänst för narkotikaidentifiering fortsätter.

Ja-röster: 59
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Tuula Haatainen, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Tuuli Kousa, Petra Malin, Otto Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 8
Mika Ebeling, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Juhani Strandén, Matias Turkkila, Mauri Venemies

Blanka: 8
Atte Kaleva, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Mia Nygård, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi

Frånvarande: 10
Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jörn Donner, Eero Heinäluoma, Ville Jalovaara, Johanna Laisaari, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Juhana Vartiainen

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Ledamoten Mirita Saxberg understödd av ledamoten Alviina Alametsä föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av förslaget att man utreder om behandlingen av de frågor som hänför sig till förverkligandet av narkotikaidentifieringstjänsten och det därmed förknippade missbrukararbetet kan fortsätta i samverkan med social- och hälsovårdsministeriet och justitieministeriet i syfte att förtydliga lagstiftningen.

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

8 omröstningen

Ledamoten Mirita Saxbergs förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av förslaget att man utreder om behandlingen av de frågor som hänför sig till förverkligandet av narkotikaidentifieringstjänsten och det därmed förknippade missbrukararbetet kan fortsätta i samverkan med social- och hälsovårdsministeriet och justitieministeriet i syfte att förtydliga lagstiftningen.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 38
Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Tuula Haatainen, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Johanna Laisaari, Petra Malin, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Petrus Pennanen, Tuomas Rantanen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Nej-röster: 12
Eva Biaudet, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Otto Meri, Dani Niskanen, Pia Pakarinen, Mari Rantanen, Daniel Sazonov, Matias Turkkila

Blanka: 22
Ted Apter, Pentti Arajärvi, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Tapio Klemetti, Seija Muurinen, Mia Nygård, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Juhani Strandén, Mauri Venemies

Frånvarande: 13
Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jörn Donner, Eero Heinäluoma, Mai Kivelä, Heimo Laaksonen, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Juhana Vartiainen, Anna Vuorjoki

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Mirita Saxbergs förslag till hemställningskläm.

Ledamoten Mari Rantanen understödd av ledamöterna Jussi Niinistö, Matias Turkkila, Nuutti Hyttinen, Mika Raatikainen och Pia Kopra anmälde följande avvikande mening genom att reservera sig mot beslutet:

Sannfinländarnas fullmäktigegrupp anser att den gällande lagstiftningen inte medger att staden organiserar arbete för narkotikaidentifiering och sådan verksamhet är inte ansvarsfull användning av de gemensamma medlen. Staden bör i sin verksamhet noga följa Finlands lag och därför är det omöjligt att godkänna fullmäktiges anteckning om att behandlingen av frågor i anslutning till en lansering av en tjänst för narkotikaidentifiering fortsätter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Saxberg Mirita Aloite Kvsto 13062018 1

2

Lausunto,  Helsingin poliisilaitos, aloite huumeiden tunnistuksesta osana ehkäisevää päihdetyötä

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Mirita Saxberg och 27 andra ledamöter föreslår i sin motion att man utreder möjligheten att genomföra narkotikaidentifiering som en del av rusmedelsarbetet.      

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till social- och hälsovårdsnämndens utlåtande och konstaterar att det i narkotikalagen föreskrivs att innehav av narkotika är förbjudet. Hanteringstillstånd kan beviljas för vetenskaplig forskning eller för forskning i medicinskt syfte, för forskning som gäller kvalitetskontroll och för produktutveckling. Den personal som deltar i en sådan identifieringstjänst med anknytning till rusmedelsarbetet som motionen avser skulle behöva hanteringstillstånd i enlighet med narkotikalagen. Den föreslagna verksamheten uppfyller inte kriterierna för erhållande av hanteringstillstånd.       

Staden har inte inom ramen för nuvarande lagstiftning rätt att självständigt påbörja narkotikaidentifiering som en del av rusmedelsarbetet. Ska en sådan verksamhet inledas, förutsätter det forskning som genomförs i Finland, operativt samarbete med polisen och förtydligande av lagstiftningen. Behandlingen av frågor i anslutning till en lansering av en tjänst för narkotikaidentifiering fortsätter tillsammans med olika aktörer i samband med utredningen av frågan om injektionsrum.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Saxberg Mirita Aloite Kvsto 13062018 1

2

Lausunto,  Helsingin poliisilaitos, aloite huumeiden tunnistuksesta osana ehkäisevää päihdetyötä

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 28.11.2018 § 404

HEL 2018-006841 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet till stadsfullmäktiges sammanträde 16.1.2019.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 717

HEL 2018-006841 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mirita Saxbergin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2018 § 239

HEL 2018-006841 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Mirita Saxbergin ym. valtuustoaloitteesta koskien huumausaineiden kemiallisia tunnistamispalveluja:

”Huumeiden tunnistamisen suurimpana haasteena lainsäädännön näkökulmasta on, että palvelun henkilökunta käsittelisi huumausaineita ja siihen pitäisi olla huumausainelain mukainen käsittelylupa. Tällä hetkellä käsittelyluvan kriteerit ja niiden tulkinta on sellainen, ettei käsittelylupaa vaikuta olevan mahdollista saada tähän tarkoitukseen edes tieteellisen tutkimuksen tekemisen kannalta.

Esimerkiksi Isossa-Britanniassa on tehty ainetunnistuksella täydennettyä terveysneuvontaa ilman huumausaineiden käsittelylupaa ja asia on ratkaistu niin, että poliisi on jollain tavalla toiminnassa mukana. Myös Suomessa on pohdittu keinoja soveltaa nykyistä lainsäädäntöä siten, että kerätyt anonyymit huumausainenäytteet takavarikoitaisiin poliisin toimesta ja poliisi toimittaisi ne laboratorioon.

Helsinki ei voi nykyisen lainsäädännön puitteissa itsenäisesti aloittaa huumeiden tunnistusta osana päihdetyötä. Toiminnan aloittaminen edellyttäisi Suomessa toteutettua tutkimusta, toiminnallista yhteistyötä poliisin kanssa sekä lainsäädännön selkeyttämistä. Huumeiden tunnistamispalvelun toteutukseen liittyvien kysymysten käsittelyä jatketaan eri toimijoiden kanssa syksyllä 2018 mahdollisesti tehtävän käyttöhuoneselvityksen yhteydessä.”

Käsittely

25.09.2018 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esitystä siten, että lausunnon viimeisen kappaleen viimeinen virke muutetaan muotoon: "Huumeiden tunnistamispalvelun toteutukseen liittyvien kysymysten käsittelyä jatketaan eri toimijoiden kanssa syksyllä 2018 mahdollisesti tehtävän käyttöhuoneselvityksen yhteydessä."

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Mari Rantanen: Poistetaan lausuntoesityksen viimeinen lause: "Huumeiden tunnistamispalvelun toteutukseen liittyvien kysymysten käsittelyä jatketaan eri toimijoiden kanssa syksyllä 2018 tehtävän käyttöhuoneselvityksen yhteydessä."

Jäsen Mari Rantasen vastaehdotus 1 raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 2:
Jäsen Ahto Apajalahti: Muutetaan lausunnon viimeisen kappaleen ensimmäinen lause muotoon: "Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää aloitteen tavoitteita kannatettavina, mutta toteaa käsityksenään, että Helsinki ei voi nykyisen lainsäädännön puitteissa itsenäisesti aloittaa huumeiden tunnistusta osana päihdetyötä."

Kannattaja: jäsen Sandra Hagman

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Ahto Apajalahti)

Jaa-äänet: 9
Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, Matias Pajula, Karita Toijonen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 3
Heidi Ahola, Ahto Apajalahti, Sandra Hagman

Tyhjä: 1
Mari Rantanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 3 (tyhjää 1).

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Jäsen Mari Rantanen jätti lausunnosta seuraavan eriävän mielipiteen: "Nykyinen lainsäädäntö ei anna mahdollisuutta järjestää huumausaineiden tunnistustyötä eikä se ole yhteisten varojen vastuullisen käytön mukaista toimintaa. Kaupungin tulee noudattaa toiminnassaan tarkoin Suomen lakia ja sen vuoksi on mahdoton hyväksyä lautakunnan kirjausta siitä, että huumausaineiden tunnistamispalvelun toteutukseen liittyvien kysymysten selvittämistä jatkettaisiin edelleen."

11.09.2018 Pöydälle

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566