Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2019

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/22

 

16.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 22

Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite huumeiden tunnistuksesta osana ennaltaehkäisevää päihdetyötä

HEL 2018-006841 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Mirita Saxbergin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Mari Rantanen ehdotti valtuutettu Pia Kopran kannattamana asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi siten, että esityksestä poistetaan viimeinen lause:

"Huumeiden tunnistamispalvelun toteutukseen liittyvien kysymysten käsittelyä jatketaan eri toimijoiden kanssa tehtävän käyttöhuoneselvityksen yhteydessä."

Nykyinen lainsäädäntö ei anna mahdollisuutta järjestää huumausaineiden tunnistustyötä eikä se ole yhteisten varojen vastuullisen käytön mukaista toimintaa. Kaupungin tulee noudattaa toiminnassaan tarkoin Suomen lakia ja sen vuoksi on mahdoton hyväksyä valtuuston kirjausta siitä, että huumausaineiden tunnistamispalvelun toteutukseen liittyvien kysymysten selvittämistä jatkettaisiin edelleen.

7 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Poistetaan esityksen viimeinen lause: "Huumeiden tunnistamispalvelun toteutukseen liittyvien kysymysten käsittelyä jatketaan eri toimijoiden kanssa tehtävän käyttöhuoneselvityksen yhteydessä." Nykyinen lainsäädäntö ei anna mahdollisuutta järjestää huumausaineiden
tunnistustyötä eikä se ole yhteisten varojen vastuullisen käytön
mukaista toimintaa. Kaupungin tulee noudattaa toiminnassaan tarkoin
Suomen lakia ja sen vuoksi on mahdoton hyväksyä valtuuston kirjausta
siitä, että huumausaineiden tunnistamispalvelun toteutukseen
liittyvien kysymysten selvittämistä jatkettaisiin edelleen.

Jaa-äänet: 59
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Tuula Haatainen, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Tuuli Kousa, Petra Malin, Otto Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 8
Mika Ebeling, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Juhani Strandén, Matias Turkkila, Mauri Venemies

Tyhjä: 8
Atte Kaleva, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Mia Nygård, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi

Poissa: 10
Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jörn Donner, Eero Heinäluoma, Ville Jalovaara, Johanna Laisaari, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Juhana Vartiainen

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Valtuutettu Mirita Saxberg ehdotti valtuutettu Alviina Alametsän kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Hyväksyessään esityksen valtuusto edellyttää, että huumeiden tunnistamispalvelun ja siihen liittyvän päihdetyön toteutukseen liittyvien kysymysten käsittelyn jatkamista selvitetään tehtäväksi yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, sekä oikeusministeriön kanssa lainsäädännön selkiyttämiseksi.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

8 äänestys

Valtuutettu Mirita Saxbergin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään esityksen valtuusto edellyttää, että huumeiden tunnistamispalvelun ja siihen liittyvän päihdetyön toteutukseen liittyvien kysymysten käsittelyn jatkamista selvitetään tehtäväksi yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, sekä oikeusministeriön kanssa lainsäädännön selkiyttämiseksi.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 38
Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Tuula Haatainen, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Johanna Laisaari, Petra Malin, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Petrus Pennanen, Tuomas Rantanen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 12
Eva Biaudet, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Otto Meri, Dani Niskanen, Pia Pakarinen, Mari Rantanen, Daniel Sazonov, Matias Turkkila

Tyhjä: 22
Ted Apter, Pentti Arajärvi, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Tapio Klemetti, Seija Muurinen, Mia Nygård, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Juhani Strandén, Mauri Venemies

Poissa: 13
Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jörn Donner, Eero Heinäluoma, Mai Kivelä, Heimo Laaksonen, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Juhana Vartiainen, Anna Vuorjoki

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Mirita Saxbergin ehdottamaa toivomuspontta.

Valtuutettu Mari Rantanen jätti valtuutettujen Jussi Niinistön, Matias Turkkilan, Nuutti Hyttisen, Mika Raatikaisen ja Pia Kopran kannattamana seuraavan eriävän mielipiteen:

Perussuomalainen valtuustoryhmä katsoo, että nykyinen lainsäädäntö ei anna mahdollisuutta järjestää huumausaineiden tunnistustyötä eikä se ole yhteisten varojen vastuullisen käytön mukaista toimintaa. Kaupungin tulee noudattaa toiminnassaan tarkoin Suomen lakia ja sen vuoksi on mahdoton hyväksyä valtuuston kirjausta siitä, että huumausaineiden tunnistamispalvelun toteutukseen liittyvien kysymysten selvittämistä jatkettaisiin edelleen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Saxberg Mirita Aloite Kvsto 13062018 1

2

Lausunto,  Helsingin poliisilaitos, aloite huumeiden tunnistuksesta osana ehkäisevää päihdetyötä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mirita Saxberg ja 27 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että selvitetään mahdollisuudet toteuttaa huumeiden tunnistusta osana muuta päihdetyötä.      

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että huumausainelain mukaan huumausaineen hallussapito on kielletty. Käsittelylupa voidaan myöntää tieteelliseen tutkimukseen sekä lääkinnällisissä tarkoituksissa tapahtuvaan tutkimukseen, laadunvalvontatutkimukseen ja tuotekehittelyyn. Aloitteessa ehdotettuun päihdetyöhön liittyvään tunnistamispalveluun osallistuva henkilökunta tarvitsisi huumausainelain mukaisen käsittelyluvan. Ehdotettu toiminta ei täytä käsittelyluvan saamisen edellytyksiä.       

Kaupunki ei voi nykyisen lainsäädännön puitteissa itsenäisesti aloittaa huumeiden tunnistusta osana päihdetyötä. Toiminnan aloittaminen edellyttäisi Suomessa toteutettua tutkimusta, toiminnallista yhteistyötä poliisin kanssa sekä lainsäädännön selkeyttämistä. Huumeiden tunnistamispalvelun toteutukseen liittyvien kysymysten käsittelyä jatketaan eri toimijoiden kanssa tehtävän käyttöhuoneselvityksen yhteydessä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Saxberg Mirita Aloite Kvsto 13062018 1

2

Lausunto,  Helsingin poliisilaitos, aloite huumeiden tunnistuksesta osana ehkäisevää päihdetyötä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 28.11.2018 § 404

HEL 2018-006841 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin pöydälle kaupunginvaltuuston 16.1.2019 pidettävään kokoukseen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 717

HEL 2018-006841 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mirita Saxbergin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2018 § 239

HEL 2018-006841 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Mirita Saxbergin ym. valtuustoaloitteesta koskien huumausaineiden kemiallisia tunnistamispalveluja:

”Huumeiden tunnistamisen suurimpana haasteena lainsäädännön näkökulmasta on, että palvelun henkilökunta käsittelisi huumausaineita ja siihen pitäisi olla huumausainelain mukainen käsittelylupa. Tällä hetkellä käsittelyluvan kriteerit ja niiden tulkinta on sellainen, ettei käsittelylupaa vaikuta olevan mahdollista saada tähän tarkoitukseen edes tieteellisen tutkimuksen tekemisen kannalta.

Esimerkiksi Isossa-Britanniassa on tehty ainetunnistuksella täydennettyä terveysneuvontaa ilman huumausaineiden käsittelylupaa ja asia on ratkaistu niin, että poliisi on jollain tavalla toiminnassa mukana. Myös Suomessa on pohdittu keinoja soveltaa nykyistä lainsäädäntöä siten, että kerätyt anonyymit huumausainenäytteet takavarikoitaisiin poliisin toimesta ja poliisi toimittaisi ne laboratorioon.

Helsinki ei voi nykyisen lainsäädännön puitteissa itsenäisesti aloittaa huumeiden tunnistusta osana päihdetyötä. Toiminnan aloittaminen edellyttäisi Suomessa toteutettua tutkimusta, toiminnallista yhteistyötä poliisin kanssa sekä lainsäädännön selkeyttämistä. Huumeiden tunnistamispalvelun toteutukseen liittyvien kysymysten käsittelyä jatketaan eri toimijoiden kanssa syksyllä 2018 mahdollisesti tehtävän käyttöhuoneselvityksen yhteydessä.”

Käsittely

25.09.2018 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esitystä siten, että lausunnon viimeisen kappaleen viimeinen virke muutetaan muotoon: "Huumeiden tunnistamispalvelun toteutukseen liittyvien kysymysten käsittelyä jatketaan eri toimijoiden kanssa syksyllä 2018 mahdollisesti tehtävän käyttöhuoneselvityksen yhteydessä."

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Mari Rantanen: Poistetaan lausuntoesityksen viimeinen lause: "Huumeiden tunnistamispalvelun toteutukseen liittyvien kysymysten käsittelyä jatketaan eri toimijoiden kanssa syksyllä 2018 tehtävän käyttöhuoneselvityksen yhteydessä."

Jäsen Mari Rantasen vastaehdotus 1 raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 2:
Jäsen Ahto Apajalahti: Muutetaan lausunnon viimeisen kappaleen ensimmäinen lause muotoon: "Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää aloitteen tavoitteita kannatettavina, mutta toteaa käsityksenään, että Helsinki ei voi nykyisen lainsäädännön puitteissa itsenäisesti aloittaa huumeiden tunnistusta osana päihdetyötä."

Kannattaja: jäsen Sandra Hagman

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Ahto Apajalahti)

Jaa-äänet: 9
Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, Matias Pajula, Karita Toijonen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 3
Heidi Ahola, Ahto Apajalahti, Sandra Hagman

Tyhjä: 1
Mari Rantanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 3 (tyhjää 1).

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Jäsen Mari Rantanen jätti lausunnosta seuraavan eriävän mielipiteen: "Nykyinen lainsäädäntö ei anna mahdollisuutta järjestää huumausaineiden tunnistustyötä eikä se ole yhteisten varojen vastuullisen käytön mukaista toimintaa. Kaupungin tulee noudattaa toiminnassaan tarkoin Suomen lakia ja sen vuoksi on mahdoton hyväksyä lautakunnan kirjausta siitä, että huumausaineiden tunnistamispalvelun toteutukseen liittyvien kysymysten selvittämistä jatkettaisiin edelleen."

11.09.2018 Pöydälle

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566