Helsingfors stad

Protokoll

1/2019

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/5

 

16.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om befogenheterna för sektorchefen i kultur- och fritidssektorn och för kundrelationsdirektören i stadsmiljösektorn

HEL 2018-011482 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände förvaltningsstadga för Helsingfors stad i enlighet med bilaga 1 så att

        ändringen i 29 kap. 5 § 1 mom. i förvaltningsstadgan träder i kraft 1.6.2019

        de övriga ändringarna i förvaltningsstadgan träder i kraft 1.2.2019.

Stadsfullmäktige beslutade att mandattiden för den ordförande och de vice ordförande som väljs för stadsfullmäktige i början av år 2019 utgår när den ändrade förvaltningsstadgan träder i kraft i fråga om 29 kap. 5 § 1 mom.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Samuli Vartiainen, stadsombudsman, telefon: 310 64011

samuli.vartiainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Förvaltningsstadga för Helsingfors stad

2

Helsingin kaupungin hallintosääntö (muutokset näkyvissä)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Förslag till ändringar i förvaltningsstadgan

I förvaltningsstadgan föreslås två ändringar som hänför sig till fullmäktiges verksamhet. Mandattiden för stadsfullmäktiges presidium föreslås i stället för i januari börja i juni varje år. Samtidigt förtydligas bestämmelsen om överlåtelse av ordförandeskapet under ett sammanträde.

Förvaltningsstadgan föreslås samtidigt bli kompletterad med en bestämmelse om särskilda befogenheter för sektorchefen i kultur- och fritidssektorn och med en precisering av kundrelationsdirektörens befogenheter i stadsmiljösektorn till följd av reviderad lagstiftning. Dessutom föreslås det att ett flertal upptäckta skrivfel och brister av motsvarande karaktär korrigeras i förvaltningsstadgan.

Ändringarna i förvaltningsstadgan beskrivs i bilaga 2. De föreslagna ändringarna har behandlats i stadgearbetsgruppen.

Mandattid för fullmäktiges presidium

Det föreslås att 29 kap. 5 § 1 mom. i förvaltningsstadgan räknat från 1.6.2019 ändras så att stadsfullmäktige vid det första sammanträdet i juni varje år bland sina ledamöter väljer en ordförande och en första och en andra vice ordförande för en mandattid på ett år. Samtidigt tilläggs en passus om längden på presidiets mandattid i förvaltningsstadgan.

Enligt den gällande förvaltningsstadgan väljer stadsfullmäktige bland sina ledamöter vid årets första sammanträde en ordförande och en första och en andra vice ordförande. Fullmäktiges mandattid börjar enligt kommunallagen vid ingången av juni månad valåret. Presidiets mandattid avviker utom från fullmäktiges mandattid också från stadsstyrelsens mandattid, som börjar i juni.

I nuläget avbryts mandattiden för fullmäktiges ordförande när fullmäktiges mandattid utgår så att fullmäktiges ordförande i praktiken väljs för en halvårsperiod i början och slutet av fullmäktiges mandattid. Att mandattiderna för stadsstyrelsen och fullmäktiges ordförande avviker från varandra kan också leda till praktiska problem i samband med att stadsstyrelsen tillsätts.

Det är meningen att ändringarna ska träda i kraft så att fullmäktiges ordförande väljs i början av år 2019 och att ett nytt presidium därefter väljs vid det första sammanträdet i juni för en mandattid på ett år. Mandattiden för det fullmäktigepresidium som väljs i januari fortsätter dock i praktiken tills ett nytt presidium har blivit valt.

Överlåtelse av ordförandeskapet vid sammanträdena

Det är tänkt att bestämmelsen i 29 kap. 6 § 2 mom. i förvaltningsstadgan om överlåtelse av ordförandeskapet i fullmäktige ska förtydligas så att ordförandeskapet alltid överlåts för en tid bestämd av ordföranden eller första vice ordföranden. Ordföranden eller första vice ordföranden kan således återta ordförandeskapet oberoende av behandlingsläget för ärendet. Det är fråga om en ändring av teknisk natur som förtydligar det nuvarande förfarandet.

Särskilda befogenheter för sektorchefen i kultur- och fritidssektorn

Förvaltningsstadgan har för kultur- och fritidssektorns del ingen bestämmelse om vem som beslutar om öppettider för verksamhetsenheterna, såsom biblioteken. För att läget ska bli klargjort föreslås en ny 5 § i 17 kap. i förvaltningsstadgan med en bestämmelse om befogenheterna när det gäller öppettiderna.

Befogenheterna att besluta om öppettiderna för verksamhetsenheterna hör enligt den nya 5 § i 17 kap. i förvaltningsstadgan till sektorchefen, till vars befogenheter det också i övrigt hör att ge riktlinjer och föreskrifter för de ansvariga inom sektorn. I syfte att säkerställa ett smidigt beslutsfattande föreslås det att sektorchefen på denna punkt ska ha rätt att delegera befogenheterna.

Befogenheterna för kundrelationsdirektören i stadsmiljösektorn

Enligt 16 kap. 8 § 2 mom. 6 punkten i den gällande förvaltningsstadgan har kundrelationsdirektören i stadsmiljösektorn befogenheter att besluta om givande av samtycke enligt förordningen om specialtransporter och specialtransportfordon. Förordningen har blivit upphävd och bestämmelser om tillstånd för specialtransport ingår numera i vägtrafiklagen.

Till följd av lagändringen föreslås förvaltningsstadgan bli ändrad i fråga om kundrelationsdirektörens befogenheter så att hänvisningen till lagen i 16 kap. 8 § 2 mom. 6 punkten i förvaltningsstadgan helt och hållet stryks och att ordalydelsen i punkten också i övrigt ändras så att den motsvarar nuläget. Befogenheten att ge väghållarens samtycke till specialtransporter blir kvar hos kundrelationsdirektören, som dock får rätt att delegera befogenheten.

Skrivfel

Det har upptäckts ett flertal skrivfel och brister av motsvarande karaktär i den finska versionen av förvaltningsstadgan. De upptäckta felen och bristerna föreslås bli avhjälpta. De ändringar som krävs för att felen och bristerna ska bli avhjälpta påverkar inte det egentliga innehållet i förvaltningsstadgan.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Samuli Vartiainen, stadsombudsman, telefon: 310 64011

samuli.vartiainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Förvaltningsstadga för Helsingfors stad

2

Helsingin kaupungin hallintosääntö (muutokset näkyvissä)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljösektorn

Kultur- och fritidssektorn

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2019 § 3

HEL 2018-011482 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti siten, että

        hallintosääntö tulee 29 luvun 5 §:n 1 momenttia koskevan muutoksen osalta voimaan 1.6.2019

        muiden muutosten osalta hallintosääntö tulee voimaan 1.2.2019.

Kaupunginvaltuusto päättää, että vuoden 2019 alussa valittavan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi päättyy hallintosäännön muutoksen seurauksena hallintosäännön tullessa voimaan 29 luvun 5 §:n 1 momentin osalta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Samuli Vartiainen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64011

samuli.vartiainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566