Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2019

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/5

 

16.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

Hallintosäännön muuttaminen valtuuston toiminnan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan ja kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusjohtajan toimivallan osalta

HEL 2018-011482 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti siten, että

        hallintosääntö tulee 29 luvun 5 §:n 1 momenttia koskevan muutoksen osalta voimaan 1.6.2019

        muiden muutosten osalta hallintosääntö tulee voimaan 1.2.2019.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että vuoden 2019 alussa valittavan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi päättyy hallintosäännön muutoksen seurauksena hallintosäännön tullessa voimaan 29 luvun 5 §:n 1 momentin osalta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Samuli Vartiainen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64011

samuli.vartiainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin hallintosääntö

2

Helsingin kaupungin hallintosääntö (muutokset näkyvissä)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosääntöön esitettävät muutokset

Hallintosääntöön esitetään kahta muutosta liittyen valtuuston toimintaan. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston toimikausi ehdotetaan alkavan tammikuun sijasta kunkin vuoden kesäkuusta. Samalla selkeytettäisiin valtuuston puheenjohtajuuden luovuttamisesta kesken kokouksen koskevaa määräystä.

Hallintosääntöön esitetään samalla lisättäväksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan erityistä toimivaltaa koskeva määräys sekä lainsäädännön muuttumisesta johtuva täsmennys kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusjohtajan toimivaltaan. Lisäksi ehdotetaan, että hallintosäännöstä korjataan useampi havaittu kirjoitusvirhe tai sen luonteinen puute.

Hallintosäännön muutokset on kuvattu liitteessä 2. Ehdotetut muutokset on käsitelty sääntötyöryhmässä.

Valtuuston puheenjohtajiston toimikausi

Hallintosäännön 29 luvun 5 §:n 1 momenttia esitetään muutettavaksi 1.6.2019 alkaen siten, että kaupunginvaltuusto valitsee kunkin vuoden kesäkuun ensimmäisessä kokouksessaan vuoden mittaiseksi toimikaudeksi keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Samalla hallintosääntöön lisättäisiin maininta puheenjohtajiston toimikauden pituudesta.

Voimassa olevan hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto valitsee kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Kuntalain mukaan valtuuston toimikausi alkaa vaalivuoden kesäkuun alusta. Puheenjohtajiston toimikausi poikkeaa valtuuston toimikauden lisäksi myös kaupunginhallituksen kesäkuussa alkavasta toimikaudesta.

Valtuuston puheenjohtajan toimikausi katkeaa nykyään valtuuston toimikauden päättyessä siten, että valtuuston puheenjohtaja valitaan valtuuston toimikauden alussa ja lopussa käytännössä puolen vuoden kaudeksi. Kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtajien toimikausien eroaminen toisistaan saattaa aiheuttaa käytännön ongelmia myös kaupunginhallituksen asettamisen yhteydessä.

Muutosten voimaantulo on tarkoitus ajoittaa siten, että valtuuston puheenjohtajat valitaan vuoden 2019 alussa, jonka jälkeen puheenjohtajisto valitaan uudelleen kesäkuun ensimmäisessä kokouksessa vuoden mittaiseksi toimikaudeksi. Tammikuussa valittavan valtuuston puheenjohtajiston toimikausi jatkuu kuitenkin käytännössä uuden puheenjohtajiston valintaan saakka.

Puheenjohtajuuden luovuttaminen kokouksessa

Hallintosäännön 29 luvun 6 §:n 2 momentin määräystä valtuuston puheenjohtajuuden luovuttamisesta kesken kokouksen selkeytettäisiin siten, että puheenjohto luovutettaisiin aina puheenjohtajan tai ensimmäisen varapuheenjohtajan määrittelemäksi ajaksi. Puheenjohtaja tai ensimmäinen varapuheenjohtaja voisi näin ollen ottaa puheenjohdon takaisin riippumatta asian käsittelyn vaiheesta. Kyseessä on nykyistä menettelyä selkeyttävä teknisluonteinen muutos.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan erityinen toimivalta

Hallintosäännössä ei ole kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan osalta määrätty siitä, mikä taho päättää toimintayksiköiden kuten kirjastojen aukioloajoista. Tilanteen selventämiseksi toimivallasta aukioloaikojen suhteen esitetään määrättävän hallintosäännössä siten, että hallintosääntöön lisätään uusi 17 luvun 5 §.

Toimivalta toimintayksiköiden aukioloajoista päättämiseen kuuluisi uuden 17 luvun 5 §:n mukaan toimialajohtajalle, jonka toimivaltaan muutoinkin kuuluu antaa toimialan vastuuhenkilöille menettelytapaohjeita ja määräyksiä. Päätöksenteon joustavuuden turvaamiseksi toimialajohtajalla olisi kohdan mukaan oikeus delegoida toimivalta.

Kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusjohtajan toimivalta

Voimassaolevan hallintosäännön 16 luvun 8 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaan kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusjohtaja on toimivaltainen päättämään erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista annetun asetuksen mukaisen suostumuksen antamisesta. Kyseinen asetus on kumottu ja erikoiskuljetusten luvallisuudesta säädetään nykyisin tieliikennelaissa.

Lakimuutoksen takia esitetään hallintosääntöä muutettavaksi asiakkuusjohtajan toimivallan osalta siten, että hallintosäännön 16 luvun 8 §:n 2 momentin 6 kohdan lakiviittaus poistetaan kokonaan ja kohdan sanamuoto muutetaan muutoinkin vastaamaan nykytilannetta. Toimivalta tienpitäjän suostumuksen antamiseen erikoiskuljetukselle säilyisi asiakkuusjohtajalla siten, että tällä on oikeus delegoida toimivalta.

Kirjoitusvirheet

Hallintosäännössä on etenkin käännöstyön yhteydessä havaittu useita kirjoitusvirheitä tai sen luonteisia puutteita. Havaitut virheet ja puutteet esitetään korjattavaksi. Virheiden ja puutteiden korjaamisen edellyttämät muutokset eivät vaikuta hallintosäännön varsinaiseen sisältöön.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Samuli Vartiainen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64011

samuli.vartiainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin hallintosääntö

2

Helsingin kaupungin hallintosääntö (muutokset näkyvissä)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2019 § 3

HEL 2018-011482 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti siten, että

        hallintosääntö tulee 29 luvun 5 §:n 1 momenttia koskevan muutoksen osalta voimaan 1.6.2019

        muiden muutosten osalta hallintosääntö tulee voimaan 1.2.2019.

Kaupunginvaltuusto päättää, että vuoden 2019 alussa valittavan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi päättyy hallintosäännön muutoksen seurauksena hallintosäännön tullessa voimaan 29 luvun 5 §:n 1 momentin osalta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Samuli Vartiainen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64011

samuli.vartiainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566