Helsingfors stad

Protokoll

21/2018

1 (6)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/15

 

28.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 390

Den av ledamoten Sinikka Vepsä väckta motionen om ökning av Helens och Vanda Energis samarbete i el- och värmekraftsprojekt

HEL 2018-006251 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Sinikka Vepsä väckta motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Sinikka Vepsä understödd av ledamoten Björn Månsson föreslog följande två hemställningsklämmar:

1

Det utreds om det är möjligt att i samband med den fortsatta beredningen undersöka andra lokaliseringar, till exempel Stensböle.

 

Stensböle ligger inte i närheten av känsliga områden såsom bostäder, daghem, skola. På det öppna invånartillfället på Puistolan peruskoulu 27.11.2018 om hur Tattarmossens biovärmecentral påverkar invånarnas vardag framgick det tydligt att Stensböle är den lämpligaste platsen för Helen. Infrastrukturen finns också färdigt. Där finns också en tillräcklig tomt för en anläggning tills vidare. Tomten har reserverats för ett bolag som grundas för Werkstaden fastigheters räkning, men något arrendeavtal har ännu inte ingåtts. Det här företaget i fastighetsbranschen kan utmärkt fungera i Tattarmossen och biovärmecentralen i Stensböle.

 

 

2

Kostnaderna för de investeringar som behövs för att öka effekten på överföringsstationerna mellan Helens och Vanda Energis fjärrvärmenät utreds. Enligt uppgifter från Helen skulle rören i fjärrvärmenäten räcka till för en effekt på 150 MW. En så stor effekt skulle vara tillräcklig och något nytt biovärmekraftverk skulle inte behöva byggas. Vi kan vänta på att nya miljövänligare energiprojekt slutförs.

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

22 omröstningen

Ledamoten Sinikka Vepsäs första förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Det utreds om det är möjligt att i samband med den fortsatta beredningen undersöka andra lokaliseringar, till exempel Stensböle. Stensböle ligger inte i närheten av känsliga områden såsom bostäder, daghem, skola. På det öppna invånartillfället på Puistolan peruskoulu 27.11.2018 om hur Tattarmossens biovärmecentral påverkar invånarnas vardag framgick det tydligt att Stensböle är den lämpligaste platsen för Helen. Infrastrukturen finns också färdigt. Där finns också en tillräcklig tomt för en anläggning tills vidare. Tomten har reserverats för ett bolag som grundas för Werkstaden fastigheters räkning, men något arrendeavtal har ännu inte ingåtts. Det här företaget i fastighetsbranschen kan utmärkt fungera i Tattarmossen och biovärmecentralen i Stensböle.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 28
Zahra Abdulla, Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Eva Biaudet, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Martina Harms-Aalto, Perttu Hillman, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Abdirahim Mohamed, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Laura Nordström, Johanna Nuorteva, Mia Nygård, Terhi Peltokorpi, Mari Rantanen, Mirita Saxberg, Leo Stranius, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä

Nej-röster: 4
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Otto Meri, Matti Parpala

Blanka: 52
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Harry Bogomoloff, Fatim Diarra, Juha Hakola, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Johanna Laisaari, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Dani Niskanen, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Matias Pajula, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Suldaan Said Ahmed, Daniel Sazonov, Johanna Sydänmaa, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Frånvarande: 1
Wille Rydman

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Sinikka Vepsäs första förslag till hemställningskläm.

23 omröstningen

Ledamoten Sinikka Vepsäs andra förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Kostnaderna för de investeringar som behövs för att öka effekten på överföringsstationerna mellan Helens och Vanda Energis fjärrvärmenät utreds. Enligt uppgifter från Helen skulle rören i fjärrvärmenäten räcka till för en effekt på 150 MW. En så stor effekt skulle vara tillräcklig och något nytt biovärmekraftverk skulle inte behöva byggas. Vi kan vänta på att nya miljövänligare energiprojekt slutförs.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 20
Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Eva Biaudet, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Perttu Hillman, Veronika Honkasalo, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Abdirahim Mohamed, Björn Månsson, Laura Nordström, Johanna Nuorteva, Mia Nygård, Terhi Peltokorpi, Leo Stranius, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä

Nej-röster: 6
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Martina Harms-Aalto, Otto Meri, Matti Parpala, Mirita Saxberg

Blanka: 56
Zahra Abdulla, Pentti Arajärvi, Harry Bogomoloff, Fatim Diarra, Juha Hakola, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Johanna Laisaari, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Dani Niskanen, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Matias Pajula, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Suldaan Said Ahmed, Daniel Sazonov, Johanna Sydänmaa, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Frånvarande: 3
Maija Anttila, Sami Muttilainen, Wille Rydman

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Sinikka Vepsäs andra förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Atte Malmström, koncernstyrningschef, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite

2

Helen Oy:n lausunto

3

Vantaan Energia Oy:n lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sinikka Vepsä och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helen och Vanda Energi inleder ett samarbete som är tätare än i dagsläget gällande utbyggnaden av värmeöverföring och värmeverksanläggningar.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen konstaterar att Helen Ab är ett energibolag som i sin helhet är i stadens ägo och vars verksamhetsområde omfattar produktion, upphandling, överföring, distribution och försäljning av energi samt underhålls-, planerings- och entreprenadtjänster och annan affärsverksamhet inom energibranschen. Bolaget kan utöva sin affärsverksamhet i dotter- och intressebolag och i samföretag.

Vanda Energi Ab är i sin tur ett bolag som Helsingfors (40 %) och Vanda (60%) äger tillsammans och vars verksamhetsområde är affärsverksamhet som omfattar el, värme och naturgas och annan energiförsörjning samt framställning av och handel med därtill hörande produkter, energitjänster och annan affärsverksamhet i branschen.

Helen Ab har i anslutning till fullmäktigemotionen gett ett utlåtande enligt vilket bolaget bedriver värmehandel med Vanda Energi Ab året om. I synnerhet sommartid har Vanda Energi extra värme att sälja från sitt avfallskraftverk, och på motsvarande sätt har Helen under andra årstider sålt värme till Vanda Energi. Värmehandeln är marknadsbaserad och gagnar bägge parter.

Helen omtalar att det för närvarande är möjligt att överföra värme över stadsgränserna på två ställen, där den sammanlagda överföringseffekten uppgår till 70–80 MW. Om mängden värme som ska överföras av en eller annan orsak ökar, är det skäl att överväga investeringar för den gränsöverskridande överföringen.

Helen och Vanda Energi har utrett förutsättningarna för gemensamma produktionsanläggningar i deras olika former. Enligt Helen Ab fortsätter diskussionen om olika alternativ, och bägge parter vill utveckla samarbetet. Eventuella samarbetsprojekt bör ske på företagsekonomiska grunder.

Vanda Energi Ab har med anledning av fullmäktigemotionen gett ett utlåtande enligt vilket effekten hos överföringsstationerna mellan Helens och Vanda Energi Ab:s fjärrvärmenätverk inte räcker till för att ersätta den stora värmecentral som planeras i Tattarmossen. Inte ens en förstärkning av överföringsstationerna räcker till, utan det skulle också behövas avsevärda investeringar i fjärrvärmenätet i Vanda och i Helsingfors.

Angående utnyttjandet av Långmossebergen, något som föreslås i motionen, konstaterar Vanda Energi i sitt utlåtande att bolaget har meddelat offentligt att det påbörjar ett program för miljökonsekvensbedömning på kraftverksområdet i fråga, bland annat beträffande byggandet av en ny kraftverksenhet. Om investeringen genomförs, innebär det utökad värmekapacitet på kraftverksområdet, men den är tänkt att ersätta stenkolsförbrukningen vid bolagets kraftverk i Mårtensdal. Områdets nya kapacitet kan inte vara ett alternativ till Helens värmeprojekt på Tattarmossen.

Stadsstyrelsen konstaterar att Helen Ab och Vanda Energi Ab är marknadsmässigt fungerande aktiebolag, vilka idkar samarbete som gynnar bägge parter, är affärsekonomiskt motiverat och konkurrensrättsligt tillåtet. Samarbetet mellan Helen och Vanda Energi är smidigt ur båda bolagens synvinkel. Bolagen är bland annat i färd med att tillsammans med andra parter göra en teknisk-ekonomisk förutredning om möjligheterna att ta tillvara den spillvärme som uppstår vid Nestes och Borealis anläggningar i Sköldvik och använda den som fjärrvärme i huvudstadsregionen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Atte Malmström, koncernstyrningschef, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite

2

Helen Oy:n lausunto

3

Vantaan Energia Oy:n lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 705

HEL 2018-006251 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sinikka Vepsän aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

12.11.2018 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Daniel Sazonov, Wille Rydman

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566