Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2018

1 (6)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/8

 

28.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 383

Feministisen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin oman samapalkkaisuusohjelman laatimiseksi

HEL 2018-005658 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi feministisen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

Valtuusto edellyttää, että hyväksyessään esityksen selvitetään mahdollisuutta määritellä askeleet samapalkkatavoitteen saavuttamiseksi ja sisällyttää ne palkkakehitysohjelmaan. (Katju Aro)

 

Käsittely

Valtuutettu Katju Aro ehdotti valtuutettu Petra Malinin kannattamana, että kaupunginvaltuusto palauttaisi asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että askeleet samapalkkatavoitteen saavuttamiseksi määritellään ja sisällytetään palkkakehitysohjelmaan.

12 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Palautetaan valmisteluun siten, että askeleet samapalkkatavoitteen saavuttamiseksi määritellään ja sisällytetään palkkakehitysohjelmaan.

Jaa-äänet: 43
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Eveliina Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Matias Pajula, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara, Sampo Terho, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 36
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Katju Aro, Eva Biaudet, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Martina Harms-Aalto, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Kati Juva, Emma Kari, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Suldaan Said Ahmed, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Thomas Wallgren, Mauri Venemies, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Tyhjä: 5
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Johanna Laisaari, Abdirahim Mohamed, Pilvi Torsti

Poissa: 1
Anni Sinnemäki

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Valtuutettu Katju Aro ehdotti valtuutettu Veronika Honkasalon kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Valtuusto edellyttää, että hyväksyessään esityksen selvitetään mahdollisuutta määritellä askeleet samapalkkatavoitteen saavuttamiseksi ja sisällyttää ne palkkakehitysohjelmaan.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

13 äänestys

Valtuutettu Katju Aron ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että hyväksyessään esityksen selvitetään mahdollisuutta määritellä askeleet samapalkkatavoitteen saavuttamiseksi ja sisällyttää ne palkkakehitysohjelmaan.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 65
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Katju Aro, Eva Biaudet, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 3
Dani Niskanen, Mia Nygård, Wille Rydman

Tyhjä: 15
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Sampo Terho, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Poissa: 2
Harry Bogomoloff, Anni Sinnemäki

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Katju Aron ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29143

juha.rosvall(a)hel.fi

Liitteet

1

Feministisen puolueen ryhmäaloite Helsingin oman samapalkkaisuusohjelman laatimiseksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Katju Aro esitti, että Helsinki laatii ohjelman samanpalkkaisuuden edistämiseksi, jotta samasta ja samanarvoisesta työstä maksetaan Helsingissä samaa palkkaa. Ohjelman keskeisenä tavoitteena tulisi olla Helsingin kaupungin töitä vastaavan laadukkaan ja riittävän yksityiskohtaisen palkkakartoitusmallin kehittäminen siten, että palkkojen samanarvoisuuden arviointi on mahdollista yli työehtosopimus- ja hinnoitteluryhmärajojen.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungilla tehdään vuosittain lakisääteinen palkkakartoitus, joka on yksi keino seurata samapalkkaisuuden toteutumista. Kartoitus analysoidaan perusteettomien palkkauserojen tunnistamiseksi. Muun muassa meneillään olevissa valtakunnallisiin sopimuksiin perustuvissa järjestelyeräneuvotteluissa hyödynnetään palkkakartoituksesta saatavaa tietoa. Valmisteilla olevassa tasa-arvosuunnitelmassa on pohdittu palkkakartoitukseen liittyviä kehittämistarpeita. Palkkakartoituskäytäntöä on tarkoitus kehittää edelleen tarkemman palkka-analyysin saamiseksi. 

Kaupunginhallitus toteaa, että eri virka- ja työehtosopimusten väliset palkkarakenteet sekä tietyt lisät, kuten esimerkiksi vuosisidonnaiset lisät poikkeavat toisistaan, mistä syystä palkkojen vertailu on perusteltua tehdä saman sopimuksen sisällä. Myös valtakunnalliset virka- ja työehtosopimukset edellyttävät tätä. Valtakunnallisten sopimusten mukaiset korotussummat vaihtelevat myös sopimusaloittain, kuten nyt valmistelussa olevan järjestelyerän suuruus. Helsingin kaupunki on sitoutunut valtakunnallisten sopimusten mukaisiin palkkaratkaisuihin. Sen sijaan kaupungin omalla palkkapolitiikalla varmistetaan mahdollisimman tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen palkitseminen valtakunnallisten sopimusten raameissa.

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että Helsingin kaupungin tehtäväkohtaiset palkat perustuvat jo tällä hetkellä tehtävien vaativuuden arviointiin, joka mittaa tehtävien vaativuuksia riippumatta tehtävää hoitavasta henkilöstä tai tämän sukupuolesta. Tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella seurataan tehtäväkohtaisia palkkoja ja niiden suhteita toisiinsa vaativuuksien mukaisesti. Tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmä tarkastelee palkkasuhteita mahdollisimman objektiivisesti, mikä edistää palkkatasa-arvon toteutumista. 

Helsingin kaupunki on kehittänyt tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmiä viime vuosina laajasti eri sopimusaloilla. Kaupunki on kehittänyt muun muassa monien asiantuntijatehtävien, toimistotehtävien ja ICT-alan tehtävien vaativuuksien arviointijärjestelmiä, jotta tehtävien vaativuuksia voidaan mahdollisimman hyvin arvioida ja verrata vastaavan vaativuustason tehtävien kesken koko kaupungissa.

Kaupunginhallitus toteaa, että vielä neuvoteltavana olevista järjestelyeristä ja vuoden 2019 aikana toteutettavasta palkkakehityssuunnitelmasta tullaan suuntaamaan merkittäviä osia naisvaltaisille aloille, kuten lastentarhanopettajille, lastenhoitajille, perhepäivähoitajille, varhaiskasvatuksen esimiehille sekä kotihoidon ja sosiaalityön erilaisiin tehtäviin. Korotukset perustuvat toimialoilla ja liikelaitoksissa tehtyihin tarvekartoituksiin. Järjestelyerissä on lisäksi huomioitu henkilöstöjärjestöjen näkemykset.

Palkkakehityssuunnitelma perustuu henkilöstön ja henkilöryhmien palkkaukseen liittyvien keskeisten kehittämistarpeiden kartoitukseen sekä työnantajan tarpeisiin osaavan työvoiman saatavuuden varmistamisessa. Palkkakehityssuunnitelman toteutukseen on varattu määräraha vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että erillisen samapalkkaisuusohjelman laatiminen ei ole tarkoituksenmukaista edellä mainituin perustein.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29143

juha.rosvall(a)hel.fi

Liitteet

1

Feministisen puolueen ryhmäaloite Helsingin oman samapalkkaisuusohjelman laatimiseksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.11.2018 § 737

HEL 2018-005658 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo feministisen puolueen ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

19.11.2018 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Perusteluosan viimeinen kappale korvataan seuraavasti:

"Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että samapalkkaisuusohjelmaa tullaan toteuttamaan osana tasa-arvosuunnitelmaa."

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 13
Otso Kivekäs, Terhi Koulumies, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 13 - 2.

12.11.2018 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29143

juha.rosvall(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566