Helsingfors stad

Protokoll

21/2018

1 (5)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/19

 

28.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 394

Den av ledamoten Sampo Terho väckta motionen om ordnande av en kommunal folkomröstning om bevarande av Malms flygplats

HEL 2018-003224 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Sampo Terho väckta motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Sampo Terho understödd av ledamoten Pia Kopra föreslog att ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att Helsingfors under år 2019 ordnar en kommunal folkomröstning om bevarande av Malms flygplats för luftfartsverksamhet och skjuter upp verkställandet av besluten som hänför sig till nedstängningen av flygplatsens funktioner tills nämnda omröstning har ordnats.

26 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Jag föreslår att ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att Helsingfors under år 2019 ordnar en kommunal folkomröstning om bevarande av Malms flygplats för luftfartsverksamhet och skjuter upp verkställandet av besluten som hänför sig till nedstängningen av flygplatsens funktioner tills nämnda omröstning har ordnats.

Ja-röster: 53
Zahra Abdulla, Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Fatim Diarra, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Johanna Laisaari, Jape Lovén, Petra Malin, Otto Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Dani Niskanen, Laura Nordström, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Matias Pajula, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Daniel Sazonov, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 28
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Perttu Hillman, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Mia Nygård, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Mirita Saxberg, Sampo Terho, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä

Blanka: 4
Eva Biaudet, Martina Harms-Aalto, Marcus Rantala, Laura Varjokari

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sampo Terhon aloite kunnallisen kansänäänestyksen järjestäminen Malmin lentokentän säilyttämisestä

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sampo Terho och 14 andra ledamöter anser i sin motion att det ska ordnas en kommunal folkomröstning om bevarande av Malms flygplats.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Beslut om Malms flygplats

Stadsstyrelsen konstaterar att statsrådet 20.11.2014 fattade ett principbeslut om ett avtal mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen om att stödja stora projekt för infrastrukturen och främja bostadsproduktionen. Enligt avtalet lägger staten ner sin verksamhet på Malms flygplats före utgången av år 2016, dock senast före utgången av år 2020, och därefter får staden åter använda området själv. I enlighet med detta beslut och det härmed sammanhängande avtalet upphörde statens flygverksamhet på Malms flygplats i slutet av 2016. Stadsstyrelsen godkände avtalet för sin del 6.10.2014 (§ 1042). I avtalet har staden förbundit sig att för sin del uppnå målet om planläggning av bostadstomter i MBT-intentionsavtalet 2012–2015. Dessutom har staden förbundit sig att öka planläggningen av bostadstomter under åren 2016–2019 med ca 25 % mätt i våningsyta jämfört med det vid tidpunkten gällande MBT-intentionsavtalet. Ökningen i planläggningen av bostadstomter ska förläggas till områden som är lätta att nå med kollektivtrafik och speciellt i de nuvarande och kommande järnvägskorridorerna. En förutsättning för att målen ska nås är att byggplanerna i området för Malms flygplats fortskrider. Stadsfullmäktige godkände genom sitt beslut 26.11.2014 fastighetsaffärer som ska ingås med Finavia och Senatfastigheter Ab. Genom affären har Finavia överlåtit fastigheterna och byggnaderna i sin ägo i Malms flygplatsområde och i dess närhet till staden.

Stadsfullmäktige beslutade 30.3.2016 (§ 87) att ett invånarinitiativ om bevarande av Malms flygplats för luftfartsverksamhet inte föranleder vidare åtgärder och att initiativet därmed var slutligt behandlad. Invånarinitiativet hade undertecknats av mer än 2 % av de myndiga röstberättigade invånarna i Helsingfors. Under behandlingen av ärendet framställdes det att staden ordnar en kommunal rådgivande folkomröstning om Malms flygplats framtid, vid vilken invånarna får välja mellan nedläggning och bevarande av Malms flygplats. Stadsfullmäktige godkände inte förslaget.

Högsta förvaltningsdomstolen har 8.11.2018 gett ett beslut (HFD:2018:151) enligt vilket stadsfullmäktiges beslut om den nya generalplanen för Helsingfors 26.10.2016 (§ 272) har vunnit laga kraft till de delar som gäller Malms flygplats.

Lagstiftning

Bestämmelser om ordnande av rådgivande kommunala folkomröstningar ingår i 24 § och 25 § i kommunallagen (410/2015). Fullmäktige kan besluta att en folkomröstning ska ordnas i en fråga som hör till kommunen. Folkomröstningar är rådgivande. Mer preciserade bestämmelser finns i lagen om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar (656/1990). Rådgivande kommunala folkomröstningar kan anordnas vid vilken tidpunkt som helst förutom vissa helgdagar och dylika, dock, till skillnad från statliga rådgivande folkomröstningar, inte i samband med val. Vid stadgandet om rådgivande kommunal folkomröstning har man utgått från att det representativa systemet är det primära. Syftet är att öka medborgarnas möjligheter att påverka genom att tillämpa direkt demokrati på ett sätt som är i harmoni med den representativa demokratin. En rådgivande folkomröstning kan ordnas i syfte att stödja beslut som fattas av fullmäktige. På 1990-talet ordnades sammanlagt 28 kommunala omröstningar i Finland. Under åren 2000–2009 var antalet 25 och på 2010-talet hittills 7. Sammanlagt 54 av omröstningarna gällde sammanslagning av kommuner.

Till slut

Stadsfullmäktige och stadsstyrelsen har fattat ett antal beslut om den framtida användningen av Malms flygplats. Att ordna en rådgivande folkomröstning efter att ärendet redan ett antal gånger har tagits upp för beslut i ett förfarande som följer den representativa demokratin motsvarar synnerligen dåligt folkomröstningsinstitutionens egentliga syfte, dvs. att skaffa råd i ett ärende som väckts eller ännu inte avgjorts, så att kommunala organ och i sista hand fullmäktige kan beakta rådet i sin bedömning. Då en dylik bedömning redan flera gånger har genomgåtts är det inte motiverat att ordna en kommunal folkomröstning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sampo Terhon aloite kunnallisen kansänäänestyksen järjestäminen Malmin lentokentän säilyttämisestä

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.11.2018 § 744

HEL 2018-003224 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sampo Terhon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

19.11.2018 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Mika Raatikainen: Palautetaan asia uudelleen valmisteltavaksi. Helsinkiläisille on mahdollistettava kansanäänestys siitä, pitääkö Malmin historiallisestikin arvokas lentokenttä säilyttää toimivana lentoasemana. Eri mielipidemittauksissa selvä enemmistö vastanneista kannattaa Malmin lentoaseman säilyttämistä.

Kannattaja: Terhi Koulumies

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatkamista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Mika Raatikaisen palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 12
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 2
Terhi Koulumies, Mika Raatikainen

Tyhjä: 1
Marcus Rantala

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 12 - 2 (1 tyhjä).

12.11.2018 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566