Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2018

1 (3)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/4

 

28.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 379

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsenen valinta

HEL 2018-011572 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

        myönsi Jouko Maliselle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsenen luottamustoimesta ja

        valitsi Marko Lindforsin jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Käsittely

Kaupunginvaltuusto valitsi valtuutettu Eveliina Heinäluoman ehdotuksesta Marko Lindforsin uudeksi jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostoon.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eronpyyntö 5.11.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Jouko Malisen (SDP) 7.6.2017 (§ 277) jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostoon vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Jouko Malinen pyytää 5.11.2018 eroa sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsenen luottamustoimesta 1.1.2019 alkaen.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eronpyyntö 5.11.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto

Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.11.2018 § 736

HEL 2018-011572 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Jouko Maliselle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee _____________ jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566