Helsingfors stad

Protokoll

21/2018

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/4

 

28.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 379

Val av ledamot i social- och hälsovårdsnämndens sektion

HEL 2018-011572 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

        beviljade Jouko Malinen avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i social- och hälsovårdsnämndens sektion

        valde Marko Lindfors till ny ledamot i social- och hälsovårdsnämndens sektion för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt omedelbart denna paragraf i protokollet.

Behandling

Stadsfullmäktige valde Marko Lindfors till ny ledamot i social- och hälsovårdsnämndens sektion på förslag av ledamoten Eveliina Heinäluoma.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Eronpyyntö 5.11.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 277) Jouko Malinen (SDP) till ledamot i social- och hälsovårdsnämndens sektion för den mandattid som börjar år 2017. Jouko Malinen anhåller 5.11.2018 om avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i social- och hälsovårdsnämndens sektion från och med 1.1.2019.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 74 § i kommunallagen.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroendevald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Eronpyyntö 5.11.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Social- och hälsovårdsnämndens sektion

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.11.2018 § 736

HEL 2018-011572 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Jouko Maliselle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee _____________ jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566