Helsingfors stad

Protokoll

19/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/5

 

07.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 347

Val av ersättare i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

HEL 2018-010637 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige beviljade Markus Kalliola avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och valde Matti Hiltunen i hans ställe till ersättare (Seija Muurinens personliga ersättare) i samkommunens fullmäktige för återstoden av den mandattid som började 2017.    

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Markus Kalliola (Saml.) anhåller 15.8.2018 om avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt på grund av flyttning från orten.   

Stadsfullmäktige valde 21.6.2017, § 292, ledamöter i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för den mandattid som började 2017. Fullmäktige ska välja en ny ersättare i stället för Kalliola till Seija Muurinens personliga ersättare för den återstående mandattiden.    

Fullmäktige i medlemskommunerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt väljer enligt grundavtalet 2–5 ledamöter i fullmäktige och för var och en av dem en personlig ersättare för den tid som motsvarar kommunfullmäktiges mandattid. Antalet ledamöter per kommun fastställs i relation till medlemskommunernas andelar i grundkapitalet. Helsingfors har rätt att välja det maximala antalet, fem ledamöter.     

Den allmänna valbarheten till samkommunens fullmäktige utifrån hemkommunen och rösträtten baserar sig på 76 § 1 mom. i kommunallagen. Valbar till organ i en samkommun är inte den som är anställd hos samkommunen eller en statstjänsteman som sköter tillsynsuppgifter som direkt berör kommunalförvaltningen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.10.2018 § 666

HEL 2018-010637 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto myöntää Markus Kalliolalle eron Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varajäsenen luottamustoimesta ja valitsee hänen tilalleen Matti Hiltusen varajäseneksi (Seija Muurisen henkilökohtainen varajäsen) kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2017 alkaneen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.    

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566