Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2018

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/6

 

07.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 348

Helsingin kaupungin päivystystoimintojen siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle

HEL 2018-005839 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi liitteenä 6 olevan sopimuksen Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuden päivystystoimintojen siirtämisestä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymälle 7.1.2019 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

Hyväksyessään esityksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta

 

- raportoida seurantatietoja siirron vaikutuksesta sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja kaupunginhallitukselle vuoden 2020 alussa

 

- ottaa seurannassa huomioon myös siirron vaikutukset kaupungille jäävien palvelujen kuten terveysasemien ja kotihoidon toimintaan sekä psykiatrian palvelujen saatavuuteen. (Anna Vuorjoki)

 

Käsittely

Valtuutettu Anna Vuorjoki ehdotti Veronika Honkasalon kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Hyväksyessään esityksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta

 

- raportoida seurantatietoja siirron vaikutuksesta sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja kaupunginhallitukselle vuoden 2020 alussa

 

- ottaa seurannassa huomioon myös siirron vaikutukset kaupungille jäävien palvelujen kuten terveysasemien ja kotihoidon toimintaan sekä psykiatrian palvelujen saatavuuteen. (Anna Vuorjoki)

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

1 äänestys

Valtuutettu Anna Vuorjoen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään esityksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta
- raportoida seurantatietoja siirron vaikutuksesta sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja kaupunginhallitukselle vuoden 2020 alussa
- ottaa seurannassa huomioon myös siirron vaikutukset kaupungille jäävien palvelujen kuten terveysasemien ja kotihoidon toimintaan sekä psykiatrian palvelujen saatavuuteen.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 58
Zahra Abdulla, Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Deek Gurhan, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Martina Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Perttu Hillman, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen, Tuuli Kousa, Johanna Laisaari, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Matias Pajula, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 7
Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Otto Meri, Dani Niskanen, Risto Rautava, Maarit Vierunen

Tyhjä: 20
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Joel Harkimo, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Mia Nygård, Mika Raatikainen, Laura Rissanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Sampo Terho, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Laura Varjokari

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Anna Vuorjoen ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

HYKS-Helsinki päivystystoimintojen integraatio Loppuraportti  9 8 2018

2

Loppuraportin liite, liikkeenluovutussopimuksen liite 2: Helsinki, v. 2017 päivystystoimintojen toteuma v. 2018 budjetti ja ennuste ja yhteenveto kirjanpitoarvoista v. 2018 docx

3

Loppuraportin liite: koulutusohjelma HYKS-Helsinki päivystystoimintojen integraatio

4

Loppuraportin liite, liikkeenluovutussopimuksen liite 3: Yhteenveto sopimuksista HYKS-Helsinki päivystystoimintojen integraatio

5

Liikkeenluovutussopimuksen liite 1: Siirtosopimus päivystysintegraatio_26.4.2018.lopullinen

6

Liikkeenluovutussopimus.Päivystys.19062018

7

Yhteistyösopimus HYKS-Helsinki päivystyksen integraatiosta 11.5.2018

8

Yhteistyösopimus ruuhkanpurusta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8

Siirtyvä henkilöstö

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 5
Liite 6

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää (21.8.2018 § 193), että Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuden päivystystoiminta siirretään Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (HUS) 7.1.2019 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.   

Päivystyksen järjestäminen

Terveydenhuoltolain 24 §:n mukaan kunnalla on alueensa asukkaiden sairaanhoitopalvelujen järjestämisvastuu. Kunnalla on vastuu myös terveydenhuoltolain 50 §:ssä säädetyn kiireellisen hoidon järjestämisestä.

Terveydenhuoltolain 50 §:n 3 momentissa säädetään mm. HUSin sekä eräiden muiden sairaanhoitopiirien velvollisuudesta järjestää laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikkö keskussairaalansa yhteyteen. Laajan ympärivuokautisen päivystyksen yksiköllä tarkoitetaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystystä, joka pystyy tarjoamaan laajasti palveluja usealla lääketieteen erikoisalalla ympärivuorokautisesti välittömästi ja jolla on voimavarat terveydenhuollossa tarvittavan valmiuden ylläpitämiseen ja erityistilanteiden hoitamiseen. Laajan ympärivuorokautisen päivystysyksikön tulee tukea muita päivystysyksiköitä.

Kiireellisen hoidon perusteet ja päivystyksen erikoisalakohtaiset edellytykset määritellään valtioneuvoston asetuksessa 583/2017. Asetuksen mukaan kunnan tai kuntayhtymän on huolehdittava siitä, että terveydenhuoltolain 50 §:ssä tarkoitettua kiireellistä hoitoa on saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina joko kiireettömän hoidon yhteydessä tai erillisessä päivystyksen toteuttamista varten suunnitellussa ympäri vuorokauden toimivassa päivystysyksikössä. Ympärivuorokautinen päivystys on järjestettävä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksenä, ellei saavutettavuus- ja potilasturvallisuusnäkökohdista muuta johdu.

Yhteispäivystykseen siirtymisen (integraation) valmistelu

Kaupunginvaltuustossa hyväksytyn vuoden 2018 talousarvion ja HUSin hallituksen joulukuussa 2017 tekemän linjauksen mukaisesti kaupungin päivystystoiminnan (mukaan lukien virka-ajan ulkopuolinen suun terveydenhuollon päivystys) siirto HUSille päätettiin valmistella siten, että siirto toteutuu vuoden 2019 alussa. Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 käyttösuunnitelmaan ja HUSin-valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuen on jatkettu valmistelua Malmin ja Haartmanin sairaaloiden päivystystoimintojen siirtämiseksi HYKS-sairaanhoitoalueelle siten, että päivystys toimii Malmin ja Haartmanin sairaaloissa jatkossa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksenä.

HYKS-Helsinki päivystystoimintojen integraatioprojektin loppuraportti on liitteenä 1. 

Haartmanin ja Malmin päivystyspoliklinikat sekä päivystys- ja valvontaosastot siirtyvät HYKS Akuutti -tulosyksikköön ja päivystystä tukevat osastot siirtyvät HYKS Sisätaudit ja kuntoutus -tulosyksikköön. Integraatio koskee myös suun terveydenhuollon päivystyksen siirtymistä rajoittuen kuitenkin vain virka-ajan ulkopuoliseen suun terveydenhuollon päivystykseen, joka siirtyy HYKS Pää- ja kaulakeskus -tulosyksikköön. Helsinki jatkaa virka-ajalla päivystystä suun terveydenhuollon osalta. Haartmanin ja Malmin sairaalat jäävät Helsingin omistukseen, mutta kaupunki vuokraa päivystyksen tarvitsemat tilat näistä sairaaloista HUSille. Haartmanin alainen lasten virka-ajan ulkopuolinen terveyskeskuspäivystys siirtyy HYKS Lasten ja nuorten sairaudet -tulosyksikköön.

Integraation tavoitteena on yhtenäisen, laadukkaan ja kustannustehokkaan päivystyspalvelun tuottaminen Haartmanin ja Malmin sairaaloissa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksenä 7.1.2019 alkaen siten, että palvelun saatavuus, tuottavuus, vaikuttavuus sekä asiakas- ja henkilöstökokemus paranevat.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan sosiaali- ja kriisipäivystys ei siirry liikkeenluovutuksessa. Sosiaali- ja kriisipäivystys liitetään terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuteen osaksi psykiatria- ja päihdepalveluja.

HUSiin siirtyvien Haartmanin ja Malmin päivystyspoliklinikoiden sekä päivystys- ja valvontaosastojen sosiaalityön palvelut tuottaa jatkossakin Helsingin sosiaali- ja kriisipäivystys erikseen tehtävän yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Liikkeenluovutuksessa on kysymys hallinnollisesta uudelleenjärjestelystä ja luovutuksen tarkoituksena on järjestää horisontaalista yhteistyötä. Luovutuksen seurauksena HUS tuottaa palvelun kaupungille perussopimuksen 3 §:n 4 momentin nojalla. Yhteistyötä ohjaavat vain lakiin ja yleiseen etuun liittyvät näkökohdat eikä yhteistyön tarkoituksena ole osapuolten voiton tavoittelu.   

Henkilöstön ja toiminnan siirtyminen

Haartmanin ja Malmin sairaaloiden päivystystoiminta ja siihen kuuluva hoito- ja tukipalveluja antava henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen periaattein ns. vanhoina työntekijöinä HUSin palvelukseen ja siirtymässä sovelletaan työsopimuslain 10 §:n ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 §:n säännöksiä.  

Siirtyviä henkilöitä on 539, joista Haartmanin ja Malmin päivystyksessä 512, psykiatria- ja päihdepalveluissa 7, sosiaali- ja kriisipäivystyksessä 4, Helsingin sairaalassa 10 sekä hallinto- ja tukipalveluissa 6. Siirto koskee kaikkia näissä tehtävissä siirtohetkellä olevia henkilöitä. Kaikkia vakansseja ei ole täytetty ja jollakin vakanssilla saattaa olla vakinaisen viranhaltijan tai työntekijän määräaikainen sijainen. Liitteenä 5 on henkilöstön asemaa koskeva liite. 

Työntekijät ja viranhaltijat siirtyvät aikaisempia tehtäviään vastaaviin tai saman tasoisiin tehtäviin nykyisillä nimikkeillään. Tehtäväjärjestelyissä otetaan huomioon toiminnan kehittämis- ja muutostarpeet.

Palvelussuhdeasunnon vuokralaisten asuminen pyritään turvaamaan kaupungin vuokra-asunnossa määräaikaisten vuokrasopimusten osalta niiden päättymisen asti ja toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopimusten osalta joko uudella viiden vuoden määräaikaisella tai toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella. Asunnon vuokra määritellään uudelleen.

Toimintojen siirtymistä on käsitelty henkilöstön kanssa yhteistoimintakokouksissa ja toimialan henkilöstötoimikunnissa. Henkilöstön asemaa koskeva liite on laadittu yhteistyössä pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa. Kaupungin henkilöstötoimikunta merkitsi asian tiedoksi 25.6.2018.

Siirrettävien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä käyttöomaisuuden arvo on niiden kirjanpitoarvo 31.12.2018.

Liitteenä 7 oleva yhteistyösopimus päivystystoiminnan tuottamisesta ja yhteistoiminnan muodoista takaa potilaille päivystyksen toiminnan jatkuvuuden ja palvelut.

Liitteenä 8 olevalla ruuhkanpurkusopimuksella varmistetaan sujuvat päivystyspalvelut ja hoitopaikkojen määrä ruuhkatilanteissa.

Päivystystoimintojen määrärahojen siirto otetaan huomioon vuoden 2019 talousarviossa. Päivitystoimintojen menot ja tulot siirtyvät sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalta (5 10 01) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin talousarviokohdalle (5 10 05). Liitteenä 2 olevien laskelmien mukaan päivystystoimintojen tulot ovat 8,3 milj. euroa ja menot ovat 78,27 milj. euroa. Siirtyvien määrärahojen laskelmat perustuvat tämänhetkisiin arvioihin ja voivat vielä tarkentua.

Kaupungin hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 14 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää perusterveydenhuollon jonkin osa-alueen ja erikoissairaanhoidossa jonkin erikoisalan sekä tietyn, suuruudeltaan merkittävän väestönosan joidenkin terveyspalvelujen tuottamisen aloittamisesta ja lopettamisesta kaupungin omana toimintana.

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian henkilöstöosaston, talous- ja suunnitteluosaston sekä oikeuspalvelujen kesken. 

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä kehottaa sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajaa allekirjoittamaan liikkeenluovutussopimuksen ja tekemään sopimukseen allekirjoittamista varten tarvittavat tekniset ja vähäiset muutokset sekä oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan huolehtimaan luovutettavia palveluja koskevasta yhteistoiminnasta käytännön järjestelyineen.   

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

HYKS-Helsinki päivystystoimintojen integraatio Loppuraportti  9 8 2018

2

Loppuraportin liite, liikkeenluovutussopimuksen liite 2: Helsinki, v. 2017 päivystystoimintojen toteuma v. 2018 budjetti ja ennuste ja yhteenveto kirjanpitoarvoista v. 2018 docx

3

Loppuraportin liite: koulutusohjelma HYKS-Helsinki päivystystoimintojen integraatio

4

Loppuraportin liite, liikkeenluovutussopimuksen liite 3: Yhteenveto sopimuksista HYKS-Helsinki päivystystoimintojen integraatio

5

Liikkeenluovutussopimuksen liite 1: Siirtosopimus päivystysintegraatio_26.4.2018.lopullinen

6

Liikkeenluovutussopimus.Päivystys.19062018

7

Yhteistyösopimus HYKS-Helsinki päivystyksen integraatiosta 11.5.2018

8

Yhteistyösopimus ruuhkanpurusta

Oheismateriaali

1

Henkilöstötoimikunnan pöytäkirja 25.6.2018.pdf

2

Henkilöstötoimikunnan kokouksen päätöstiedote 10.9.2018.pdf

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8

Siirtyvä henkilöstö

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 5
Liite 6

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveystoimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Taloushallintopalvelut

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.10.2018 § 665

HEL 2018-005839 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä 6 olevan sopimuksen Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuden päivystystoimintojen siirtämisestä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymälle 7.1.2019 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.

Käsittely

29.10.2018 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Anna Vuorjoki, Ulla-Marja Urho

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2018 § 193

HEL 2018-005839 T 00 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

- hyväksyä omalta osaltaan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuden päivystystoimintojen siirtämisen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymälle 7.1.2019 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti, ja

- esittää siirron hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Käsittely

21.08.2018 Ehdotuksen mukaan

Projektipäällikkö, HYKS:n linjajohtaja Veli-Pekka Harjola ja vs. päivystystoimintojen johtajalääkäri Laura Pikkarainen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi

Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566