Helsingfors stad

Protokoll

16/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/31

 

26.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 265

Den av ledamoten Aleksi Niskanen väckta motionen om ökning av antalet skolkuratorer och skolpsykologer inom förskoleundervisningen

HEL 2018-003212 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Aleksi Niskanen väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hilkka Tapiolinna, stadsombudsman, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Bilagor

1

Aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Aleksi Niskanen och 18 andra ledamöter föreslår i sin motion att tre psykologbefattningar och tre kuratorsbefattningar ska tilläggas inom förskoleundervisningen i fostran- och utbildningssektorn.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande 29.5.2018 och konstaterar följande:

Efter att lagen om elev- och studerandevård 1.8.2014 trädde i kraft inrättades en tjänst som ansvarig kurator inom förskoleundervisningen i Helsingfors som placerades inom social- och hälsovårdsverkets familjearbete för barnfamiljer. Arbetet började i februari 2015. Den ansvariga kuratorn inom förskoleundervisningen har till uppgift att förebygga och utreda barnens och familjernas problem genom socialarbetets metoder i samarbete med barnen, föräldrarna, anställda inom förskoleundervisningen och andra hjälpande parter.

I sektorreformen överfördes bara kuratorsbefattningen till fostrans- och utbildningssektorn. Inom psykologtjänsterna ordnades verksamheten fortsättningsvis som sådan inom rådgivningsbyråns psykologtjänster. Under 2017–2018 har diskussion förts med social- och hälsovårdssektorn i syfte att bedöma behovet av elevvård inom förskoleundervisningen.

Elevvårdstjänsterna inom förskoleundervisningen har varken till tjänsternas omfattning eller dimension motsvarat fostrans- och utbildningssektorns dimensionering, dvs. 800 barn per en kurator och 1 000 barn per en psykolog. Förskoleundervisningen är halvdagsundervisning, varför verksamhet som följer dimensioneringen betyder tre psykologbefattningar och fyra kuratorsbefattningar inom den finska förskoleundervisningen och en befattning inom den svenska förskoleundervisningen. Eftersom fostrans- och utbildningssektorn redan har en ansvarig kurator, är tilläggsbehovet tre psykologer och tre kuratorer inom den finska förskoleundervisningen och en kurator inom den svenska förskoleundervisningen. Merutgifterna uppgår till 360 000 euro om året. I nämndens budgetförslag har det framställts delfinansiering för detta ändamål.

Stadsstyrelsen konstaterar att tidigt stöd hjälper att förebygga att problemen blir värre och ökar förutsättningarna för inlärning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hilkka Tapiolinna, stadsombudsman, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Bilagor

1

Aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 549

HEL 2018-003212 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 29.05.2018 § 110

HEL 2018-003212 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Oppilas- ja opiskeluhuoltolain 1.8.2014 voimaantulon myötä Helsinkiin perustettiin esiopetuksen vastaavan kuraattorin toimi, joka sijoitettiin silloisen sosiaali- ja terveysviraston lapsiperheiden perhetyöhön. Työ alkoi helmikuussa 2015. Esiopetuksen vastaavan kuraattorin tehtävänä on ennaltaehkäistä ja selvittää lasten ja perheiden ongelmia sosiaalityön keinoin yhteistyössä lasten, vanhempien, esiopetuksen työntekijöiden ja muiden auttamistahojen kanssa.

Toimialamuutoksessa ainoastaan kuraattorin toimi siirtyi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle. Psykologipalveluiden osalta toiminnan järjestäminen jatkui entisellään neuvolan psykologipalveluissa. Vuoden 2017–2018 aikana on keskusteltu ja arvioitu esiopetuksen oppilashuollon tarpeita sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan kanssa.

Esiopetuksen opiskeluhuollon palvelut eivät ole laajuudeltaan ja mitoitukseltaan vastanneet kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mitoitusta 800 lasta kuraattoria ja 1000 lasta psykologia kohden. Esiopetus on puolipäiväistä, joten mitoituksen mukainen toiminta tarkoittaisi Helsingissä kolmea psykologin ja neljää kuraattorin vakanssia suomenkielisessä esiopetuksessa sekä yhtä vakanssia ruotsinkielisessä esiopetuksessa. Koska kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on jo yksi vastaava kuraattori, on lisätarve kolme psykologia ja kolme kuraattoria, sekä ruotsinkieliseen esiopetukseen yksi kuraattori. Yhteensä lisäkulut ovat vuositasolla 360 000 euroa.

Päätöksellä on merkittäviä lapsivaikutuksia, sillä varhainen tuki auttaa ehkäisemään ongelmien pahenemista ja lisää oppimisen edellytyksiä.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566