Helsingfors stad

Protokoll

16/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/37

 

26.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 271

Den av ledamoten Pia Kopra väckta motionen om tryggande av Heikki Hurstis mathjälp i fortsättningen

HEL 2018-001998 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Pia Kopra väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Pia Kopra och 14 andra ledamöter föreslår i sin motion att Heikki Hurstis mathjälp ska tryggas med tilläggsfinansiering.    

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till social- och hälsovårdsnämndens utlåtande och konstaterar att det i Helsingfors finns föreningar, stiftelser, församlingar och andra som delar ut livsmedel gratis och ordnar gemensamma måltider antingen gratis eller mycket förmånligt. Människor som anlitar livsmedelsutdelningen lever i levnadsförhållanden av varierande svårighetsgrad.

Social- och hälsovårdsnämnden delar årligen ut bidrag åt föreningar och stiftelser. En av bidragstagarna är Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö – pelastakaa Suomen nuoret ry som ordnar utdelning av livsmedel och kläder i Helsingfors. Storleken av det belopp som beviljas föreningen bestäms årligen på basis av uppgifter i ansökan. Målsättningen är att trygga föreningens fortsatta verksamhet. Föreningen har inte begärt omprövning av bidragsbeslutet för år 2018.

Representanter från social- och hälsovårdssektorn har sedan december 2017 varit aktivt i kontakt med representanter för Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö – pelastakaa Suomen nuoret ry för att säkerställa att det finns tillräckliga ekonomiska förutsättningar för att verksamheten kan fortsätta. Föreningen deltar även i ett arbete där man tillsammans med flera aktörer söker nya alternativ för samarbete och organisering av mathjälp i Helsingfors.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Kopra Pia Aloite Kvsto 14022018 4

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 592

HEL 2018-001998 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Pia Kopran aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2018 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.05.2018 § 143

HEL 2018-001998 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Pia Kopran ym. Heikki Hurstin ruoka-avun jatkamisen turvaamista koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:

”Helsingissä toimii yhdistyksiä, säätiöitä, seurakuntia ja muita tahoja, jotka jakavat elintarvikkeita maksutta niitä tarvitseville ja tarjoavat maksuttomia tai hyvin halpoja mahdollisuuksia yhteisruokailuun. Elintarvikejakeluihin turvautuvat hyvin erilaiset ihmiset vaihtelevissa vaikeissa elämäntilanteissa. Näistä nk. leipäjonoista on mahdollista saada apua silloin, kun välttämättömän ruuan hankkiminen ei muuten esimerkiksi suurten taloudellisten vaikeuksien vuoksi ole mahdollista. Sosiaali- ja terveyslautakunta jakaa vuosittain avustuksia yhdistyksille ja säätiöille ja näistä muutamia kohdistuu elintarvikejakeluihin.

Yksi avustuksen saajista on elintarvike- ja vaatejakelua Helsingissä järjestävä Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö – pelastakaa Suomen nuoret ry. Yhdistykselle myönnettävän avustuksen suuruus päätetään vuosittain hakemuksessa saatujen tietojen perusteella. Tavoitteena avustamisessa on yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Yhdistys ei ole tehnyt oikaisuvaatimusta vuotta 2018 koskevasta avustuspäätöksestä.

Sosiaali- ja terveystoimialan edustajat ovat joulukuusta 2017 alkaen olleet aktiivisessa yhteydessä Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö – pelastakaa Suomen nuoret ry:n edustajiin ja varmistaneet, että toiminnan jatkumiselle on riittävät taloudelliset edellytykset. Näin tehtiin viimeksi 20.3.2018 käydyssä neuvottelussa, jossa todettiin yksityisten lahjoitusten merkittävä kasvu.

Yhdistys on lisäksi kutsuttu mukaan sosiaali- ja terveystoimialalla käynnissä olevaan työskentelyyn, jossa useiden toimijoiden kanssa etsitään ruoka-avun jakamisen mahdollisia uusia yhteistyö- ja järjestämisvaihtoehtoja Helsingissä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Riittävä, ravitseva ja monipuolinen ravinto on ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisen ja edistämisen kannalta välttämätöntä. Liian vähäinen, yksipuolinen tai epäterveellinen ravinto voi aiheuttaa erilaisia ongelmia ja lisätä sairauden tai hyvinvoinnin riskejä. Maksuttoman elintarvikkeiden jakelun avulla voidaan ihmiselle antaa hätäapua tilanteessa, jossa ruokaa ei muulla tavoin ole mahdollista saada."

Käsittely

22.05.2018 Ehdotuksen mukaan

Asiassa tehtiin seuraava palautusehdotus:

Palautusehdotus 1:
Jäsen Mari Rantanen: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyöhön myönnetään 50 000 euron lisärahoitus kuten aloitteessa on esitetty.

Perustelut: Yksityiset lahjoitukset eivät riitä takaamaan työn jatkuvuutta. Asiakasmäärät ruoanjakelussa kasvavat edelleen. Helsingin kaupunki ei voi myöskään vetäytyä vastuustaan
vetoamalla yksityisten lahjoitusten kasvuun. Helsingin kaupungilla on suurempi vastuu asukkaidensa elämänedellytyksistä kuin vaikkapa amerikkalaisella rockyhtyeellä. Heikki Hurstilta 21.5.2018 saadun tiedon mukaan työn jatkuvuus on jälleen uhattuna viimeistään tulevana syksynä eikä Hursti ole jäänyt siihen käsitykseen, että oikaisuvaatimus olisi käytännössä relevantti komponentti muuttaa lautakunnan päätöstä. Samaan aikaan kun asiakasmäärät ovat vuosi vuodelta kasvussa, on Hurstin avustusta leikattu 50 000 eurolla viime vuosina.

Jäsen Mari Rantasen palautusehdotus raukesi kannattamattomana.

Jäsen Mari Rantanen jätti lausunnosta eriävän mielipiteen.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566