Helsingfors stad

Protokoll

16/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/10

 

26.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 244

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om etiska anvisningar för hyrning av stadens lokaler och områden

HEL 2018-002605 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Jussi Halla-aho understödd av ledamoten Matias Turkkila föreslog att ärendet återremitteras till stadsstyrelsen för behandling utgående från att punkt (9) stryks i beslutsmotiveringarna:

"I principerna för invånarbruk av stadens lokaler läggs det dessutom till att lokaler inte hyrs ut för evenemang som strider mot FN:s konvention om avskaffande av rasdiskriminering, för verksamhet som orsakar våld eller till sammanslutningar som planerar våld."

Otydliga och vaga formuleringar leder lätt till godtycke och politisering av myndighetsbeslut och till lösningar som måste dryftas i domstol. För att människor och organisationer ska behandlas lika och med tanke på rättsskyddet är det nödvändigt att vad som egentligen avses i stadsstyrelsens framställning blir öppnat och definierat.

4 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras till stadsstyrelsen för behandling utgående från att punkt (9) stryks i beslutsmotiveringarna: "I principerna för invånarbruk av stadens lokaler läggs det dessutom till att lokaler inte hyrs ut för evenemang som strider mot FN:s konvention om avskaffande av rasdiskriminering, för verksamhet som orsakar våld eller till sammanslutningar som planerar våld." Otydliga och vaga formuleringar leder lätt till godtycke och politisering av myndighetsbeslut och till lösningar som måste dryftas i domstol. För att människor och organisationer ska behandlas lika och med tanke på rättsskyddet är det nödvändigt att vad som egentligen avses i stadsstyrelsens framställning blir öppnat och definierat.

Ja-röster: 67
Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Tuula Haatainen, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Terhi Koulumies, Anna Laine, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 14
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Pia Kopra, Heimo Laaksonen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Wille Rydman, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho

Blanka: 2
Tapio Klemetti, Mauri Venemies

Frånvarande: 2
Kauko Koskinen, Jaana Pelkonen

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Titta Reunanen, chef för områdesdelaktighet, telefon: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Alviina Alametsä och 19 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors stad utarbetar etiska anvisningar för hyrning av stadens lokaler och områden som stöd för beslutsfattandet. Det framhålls i motionen att Helsingfors i sin strategi har förbundit sig till delaktighet, likabehandling och jämställdhet och till att främja tolerans. Dessa värderingar och mål bör också återspegla sig i hurdan verksamhet och hurdana evenemang det går att ordna i lokaler och allmänna områden i Helsingfors stads ägo.

Enligt motionen är det skäl att säkerställa att Helsingfors är en trygg stad för alla, att stadens lokaler och områden inte används exempelvis för evenemang som strider mot FN:s rasdiskrimineringskonvention eller för bedrivande eller planering av våldsam verksamhet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till principerna för invånarbruk av stadens lokaler, fastställda 20.8.2018, § 505.

Stadsstyrelsen anser att det viktigt att det finns jämlik tillgång till tillräckligt många invånarlokaler med låg tröskel på olika aktörers ansvar och samlingsmöjligheter i Helsingfors. I enlighet med stadsstrategin görs det lättare att tillfälligt använda offentliga områden och tomma lokaler för kultur- och medborgarverksamhet, och staden strävar att främja användningen av även andra underutnyttjade lokaler än dem som är i stadens ägo.

Stadens sektorer har inte tidigare haft enhetliga etiska anvisningar som stöd för beslutsfattandet vid uthyrning av lokaler. Stadsbiblioteket har tidigare haft som riktlinje att verksamhet som strider mot dess strategi och mål inte ordnas på bibliotek, såsom kampanjer i syfte att begränsa yttrandefriheten eller olaglig verksamhet. De av stadsstyrelsen fastställda principerna för invånarbruk av stadens lokaler utgör de första för alla sektorer gemensamma anvisningarna som stöd för beslutsfattandet om invånarbruket.

Enligt principerna för invånarbruk av stadens lokaler baserar sig värderingarna för invånarbruket på invånarorientering, ekologi, rättvisa och likabehandling, ekonomi, trygghet, delaktighet och deltagande och företagarvänlighet. När invånare använder lokaler i stadens ägo bör det ske enligt värderingarna ovan, och användningen av lokalerna främjas tydligt, öppet och i så hög grad som möjligt utifrån dessa värderingar.

I principerna för invånarbruk av stadens lokaler läggs det dessutom till att lokaler inte hyrs ut för evenemang som strider mot FN:s konvention om avskaffande av rasdiskriminering, för verksamhet som orsakar våld eller till sammanslutningar som planerar våld.

Enligt principerna för invånarbruket följer staden jämlikhet och öppenhet då den erbjuder lokaler för invånarbruk. Vid användningen av lokalerna ska god sed och Finlands lag följas. Principerna för invånarbruk av stadens lokaler följs i tillämpliga delar också av de dottersammanslutningar och stiftelser som hör till stadskoncernen.

Stadsstyrelsen konstaterar att värderingarna i principerna för invånarbruk av stadens lokaler och kravet att i verksamheten följa god sed och Finlands lagar utgör i motionen avsedda etiska anvisningar som stöd för beslutsfattandet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Titta Reunanen, chef för områdesdelaktighet, telefon: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 580

HEL 2018-002605 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Alviina Alametsän aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

17.09.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Otso Kivekäs: Perusteluosan 7 kappaleen jälkeen lisätään seuraava kappale:

”Lisäksi Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteisiin lisätään kirjaus, ettei tiloja vuokrata YK:n rotusyrjinnän vastaista sopimusta rikkoviin tilaisuuksiin, ja ettei tiloja vuokrata väkivaltaa tuottavaa toimintaa tai sen suunnittelua harjoittaville yhteisöille.”

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Otso Kivekkään vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 6
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Tomi Sevander

Kaupunginhallitus hyväksyi Otso Kivekkään vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 6 - 8 (1 tyhjä).

10.09.2018 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Titta Reunanen, alueosallisuuden päällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566