Helsingfors stad

Protokoll

16/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/23

 

26.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 257

Den av ledamoten Abdirahim Mohamed väckta motionen om förbud mot uthyrning av stadens lokaler till rasistiska organisationer

HEL 2018-003216 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Abdirahim Mohamed väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Abdirahim Mohamed och 14 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors stad ska följa Tammerfors stads modell och förbjuda uthyrningen av stadens lokaler till rasistiska föreningar och organisationer och sammanslutningar som kränker människovärdet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till stadsmiljönämndens utlåtande 23.4.2018 och konstaterar följande:

Tammerfors stadsfullmäktige har 19.2.2018 (§ 31) beslutat om att det i kultur- och fritidstjänsternas allmänna anvisningar, i avsnittet för övriga villkor, ska tilläggas att lokaler inte hyrs ut för evenemang som strider mot FN:s konvention om avskaffande av rasdiskriminering, för verksamhet som orsakar våld eller till sammanslutningar som planerar våld.

Om mötesfriheten stadgas i Finlands grundlag. Enligt 13 § 1 mom. i grundlagen har var och en rätt att utan tillstånd anordna sammankomster och demonstrationer samt att delta i sådana. Om yttrandefriheten stadgas i 12 § 1 mom. i förvaltningsstadgan, enligt vilket var och en har yttrandefrihet. Till yttrandefriheten hör rätten att framföra, sprida och ta emot information, åsikter och andra meddelanden utan att någon i förväg hindrar detta. Statsförfattningsrättsligt sett utgör samhällsbetonad kommunikation med politiska ändamål som syftar till att genomföra demokrati kärnområdet för yttrandefriheten. Bestämmelser om yttrandefriheten och mötes- och föreningsfriheten finns dessutom i artiklarna 10 och 11 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna som förbinder Finland.

Begränsningen av de grundläggande rättigheterna ska basera sig på lagen. I egenskap av ett offentligt samfund tryggar Helsingfors den i grundlagen och i de internationella avtalen stadgade mötes- och föreningsfriheten och yttrandefriheten och möjligheterna att utnyttja dessa. Fastän staden genom privaträttsliga avtal kommer överens med hyresgästerna om uthyrningen av lokaler och områden ska staden i egenskap av ett offentligt samfund i denna uppgift som hör till de allmänna befogenheterna följa principerna för god förvaltning och trygga att de grundläggande rättigheterna och de mänskliga rättigheterna förverkligas.

Det är motiverat att inte hyra ut stadens lokaler eller områden för klart brottslig verksamhet. Tröskeln att begränsa användningen av stadens lokaler och områden och att därigenom ingripa i yttrandefriheten och människornas mötes- och föreningsfrihet ska vara hög. Samhällspolitisk diskussion om politiska teman ska tillåtas jämlikt ur olika synvinklar. Det är problematiskt att tillämpa Tammerforsmodellen i praktiken. Tjänsteinnehavare som har blivit delegerade befogenheter att hyra ut stadens lokaler eller områden ska vid beslut om att ingå hyresavtal kunna på basis av de omständigheter som de har kännedom om bedöma om det är fråga om en förening eller en evenemangsarrangör som passar ihop med riktlinjerna.

Den nuvarande lagstiftningen omfattar en fungerande helhet om åtgärder med vilka man kan ingripa i ordnande av en olaglig tillställning. Smidigt informationsutbyte mellan staden och polisen är i många situationer ett fungerande sätt att på förhand ingripa i eventuell olaglig verksamhet.

Staden kan också i förväg precisera till hurdan användning lokalerna eller området upplåts i villkoren för uthyrning. Om hyresgästen inte följer avtalsvillkoren kan staden i sådana fall vidta åtgärder för att avsluta hyresavtalet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Mohamed Abdirahimin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 532

HEL 2018-003216 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566