Helsingfors stad

Protokoll

16/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/29

 

26.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 263

De av ledamöterna Eveliina Heinäluoma, Kauko Koskinen och Sinikka Vepsä väckta motionerna om motionstrappor

HEL 2018-002597 T 00 00 03

HEL 2018-002002, 2018-003210

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade de av ledamöterna Eveliina Heinäluoma, Kauko Koskinen och Sinikka Vepsä väckta motionerna som slutbehandlade.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hilkka Tapiolinna, stadsombudsman, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Bilagor

1

Heinäluoma Eveliina Aloite Kvsto 28022018 1

2

Koskinen Kauko Aloite Kvsto 14032018 2

3

Vepsä Sinikka Aloite Kvsto 14022018 9

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Eveliina Heinäluoma och 22 andra ledamöter föreslår i sin motion att kultur- och fritidssektorn ska göra en utredning om att bygga motionstrappor på backen av schaktmassor i Understensparken i Kvarnbäcken samt vidta åtgärder för att bygga trapporna. Ledamoten Kauko Koskinen och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion att man ska bygga träningstrappor i Alpbyn och ledamoten Sinikka Vepsä och 20 andra ledamöter föreslår i sin motion att man ska bygga motions-/löptrappor på backen av schaktmassor i Skomakarböle.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till erhållna utlåtanden och konstaterar följande:

Det har byggts motionstrappor i Helsingfors på backarna av schaktmassor i Malmgård och Svedängen. Staden har fått flera förslag om att bygga motionstrappor i olika stadsdelar.

Stadsmiljösektorn har 2018 tillsammans med kultur- och fritidssektorn startat en utredning om trappor som gäller hela staden. Målet är att presentera ett preliminärt nätverk över motionstrappor, alternativ för konstruktioner och material, preliminära kostnadskalkyler, kostnader för underhåll och skötsel samt belysning. I utredningen är det meningen att göra en helhetsbedömning över eventuella placeringsplatser med hänsyn till tillgänglighet, miljö, växtlighet, underhåll osv. I utredningen kommer man också överens om vem som ska sköta underhållet. Underhållet av trapporna bör även beaktas i planeringen och för detta ändamål bör reserveras ett tillräckligt stort anslag. Man kommer att undersöka lämpliga platser för nya trappor på sådana ställen där de på ett naturligt sätt ansluter sig till ett existerande, större nätverk av rutter eller idrottsomgivning.

Man har preliminärt utrett lämpligheten för motionstrappor i Understensparken i Kvarnbäcken. För att bygga trapporna krävs en noggrannare fortsatt planering. Enligt stadsmiljösektorn har man ännu inte undersökt om motionstrappor är lämpliga i områdena Alpbyn och Skomakarböle.

Stadsstyrelsen konstaterar att det har blivit mycket populärt med löpträning i trappor. Då man planerar trappor och väljer plats för dem bör man ta hänsyn till en större helhet än enbart att bygga trappor.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hilkka Tapiolinna, stadsombudsman, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Bilagor

1

Heinäluoma Eveliina Aloite Kvsto 28022018 1

2

Koskinen Kauko Aloite Kvsto 14032018 2

3

Vepsä Sinikka Aloite Kvsto 14022018 9

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 547

HEL 2018-002597 T 00 00 03

HEL 2018-003210 ja HEL 2018-002002

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteet loppuun käsitellyiksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 05.06.2018 § 312

HEL 2018-002597 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala on vastaanottanut valtuustoaloitteen koskien juoksuportaiden rakentamista Alakivenpuistoon Myllypuroon. Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala on puolestaan saanut vastattavakseen useamman aloitteen juoksuportaiden rakentamiseksi eri puolille Helsinkiä.

Tällä hetkellä juoksuportaita löytyy kaupunkiympäristön toimialan hallinnoimalta alueelta Malminkartanosta ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimalta alueelta Paloheinästä. Vuosaaren huipulle tutkitaan juoksuportaita käynnissä olevan Vuosaarenhuipun hoito- ja kehittämissuunnitelman yhteydessä. Juoksuportaat ovat puurakenteisia ja niitä ei ylläpidetä talvella.

Porrasjuoksu on liikuntamuoto, jonka suosio on räjähdysmäisesti kasvanut.  Juoksuportaiden lisäämien soveltuviin paikkoihin on kannatettavaa.

Juoksuportaiden soveltuvuutta Alakivenpuistoon on alustavasti selvitetty. Tekninen selvityksen perusteella puistoon on mahdollista sijoittaa juoksuportaat vahingoittamatta täyttömäen tärkeitä suojakerroksia, jotka erottavat mäen sisään kapseloidun epäpuhtaan maa-aineksen puhtaasta maasta. Portaiden toteutus edellyttää tarkempaa jatkosuunnittelua.

Kaupunkiympäristön toimiala käynnistää koko kaupungin kattavan porrasselvityksen vuoden 2018 aikana yhteistyössä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden kanssa vastaten selvityksen laatimisesta. Tavoitteena on esittää alustava juoksuportaiden verkostosuunnitelma, periaatteelliset rakenne- ja materiaalivaihtoehdot, alustavat toteutuskustannusarviot, ylläpidon ja kunnossapidon kustannukset sekä valaistuksen kustannukset.

Verkostosuunnittelussa otetaan huomioon muun muassa luontoarvot, topografia, saavutettavuus, turvallisuus ja maaperäolosuhteet. Uusien portaiden soveltuvuutta tullaan tutkimaan paikkoihin, jotka liittyvät luontevasti osaksi jo olemassa olevaa, laajempaa reittiverkostoa tai liikuntaympäristöä. Uusien portaiden rakentaminen saavutettavuudeltaan heikoille, syrjäisille alueille ei ole perusteltua. Verkostosuunnitelman lähtökohtana helppo pääsy portaiden luokse jalan, pyöräillen, joukkoliikenteellä ja mahdollisuuksien mukaan henkilöautolla.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.05.2018 § 111

HEL 2018-002597 T 00 00 03

Sisältää myös lausunnot aloitteille HEL 2018-002002 ja HEL 2018-003210

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi valtuutettu Eveliina Heinäluoman ym. aloitteesta juoksuportaiden rakentamiseksi Myllypuron Alakivenpuiston mäelle, valtuutettu Sinikka Vepsän ym. aloitteesta kunto-/juoksuportaiden rakentamiseksi Suutarilan täyttömäelle ja valtuutettu Kauko Koskisen ym. aloitteesta harjoitteluportaiden rakentamiseksi Alppikylän huipulle seuraavan yhteisen lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala toteuttaa yhdessä liikunnan ulkoilupalveluiden kanssa selvityksen paikoista, jonne voisi rakentaa kuntoportaat. Selvityksen on määrä valmistua vuoden 2018 aikana. Kaupunkiympäristön toimialalla on vetovastuu selvitystyöstä.

Selvitystyössä on tarkoitus arvioida kokonaisvaltaisesti mahdolliset sijoituspaikat, huomioiden tavoitettavuus, ympäristö, kasvillisuus, kunnossapito jne. Selvityksessä sovitaan myös, mikä taho huolehtii portaiden kunnossapidosta. Vanhan virasto-organisaation aikaan kyseisen virasto jonka hallinnoimalle maa-alueelle rakennettiin, huolehti myös lähtökohtaisesti kunnossapidosta. Näin on toimittu Malminkartanon ja Paloheinän portaiden suhteen. Malminkartanon täyttömäki ja mäen huipulle johtavat portaat ovat kaupunkiympäristön toimialan hallinnoimia ja ylläpitämiä. Paloheinän ulkoilualue ja kuntoportaat ovat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimalla alueella ja liikuntapalveluiden ylläpitämiä.

Helsingissä on rakennettu kuntoportaat Malminkartanon ja Paloheinän täyttömäille. Paloheinän portaiden saaman julkisuuden myötä kaupungille on tullut useita ehdotuksia kuntoportaiden rakentamiseksi eri kaupunginosiin.

Malminkartanon portaissa on 426 askelmaa ja ne ovat pidemmät kuin Paloheinän portaat, Paloheinän portaissa on 254 askelmaa. Portaat Paloheinässä valmistuivat lokakuussa 2017 ja ne saavuttivat heti suuren suosion. Portaihin on asetettu laskurit joiden mukaan, portaissa mitattiin yhteensä 186 862 kpl nousua 6.10.–6.12.2017 välisenä aikana. Paloheinän portaiden asiakasmäärä on osoittanut, että oikein sijoitettuna ne muodostavat oivan liikuntapaikan. Portaat suunniteltiin leveämmiksi kuin Malminkartanon portaat, jotta portaissa mahtuu hyvin liikkumaan samanaikaisesti, niin ylös- kuin alaspäin. Kuntoportaiden toteutus maksoi lähes 180 000 euroa. Portaiden valaistus on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2018 aikana.

Liikuntapalveluiden näkemyksen mukaan portaiden suunnittelussa ja sijoituspaikan valinnassa tulisi huomioida laajempi kokonaisuus kuin vain portaiden rakentaminen. Liikunnan ylläpitämien Paloheinän portaat ovat osa ulkoilureittiverkostoa, jolloin portaiden kiipeämisen jälkeen voi jatkaa kuntoilua eteenpäin ulkoilureitillä tai palata takaisin alas, joko portaita pitkin tai vieressä olevaa ulkoilureittiä pitkin, jolloin portaista voi käyttää suurempi ihmismäärä samanaikaisesti.

Mikäli portaita ei rakenneta valmiina olevan ulkoilureitin viereen, tulee portaista rakentaa tarpeeksi leveät, jotta portaita ylös nouseva ulkoilija voi turvallisesti kohdata niitä alas laskeutuvan ulkoilijan.

Portaiden kunnossapito tulee myös huomioida suunnittelussa ja niiden kunnossapitoon tulee varata riittävä määräraha. Kunnossapidon määrittely määräytyy jo osittain portaiden materiaalivalinnalla. Paloheinän portaiden pääsääntöinen rakennusmateriaali on puu. Portaiden runko on metallia mutta itse porrasaskelmat ovat puuta, valinta tehtiin mm. esteettisistä syistä, puu soveltuu Paloheinän ulkoilualueen kokonaisuuteen. Puupinnan liukkauden torjunta on todella haastavaa, joten liikuntapalvelut linjasi jo portaiden materiaalivalinnan yhteydessä että portaita ei oteta talvikunnossapidon piiriin.

Esittelijä

vs. liikuntajohtaja

Petteri Huurre

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566