Helsingfors stad

Protokoll

16/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/7

 

26.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 241

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om ökning av säkerheten i offentliga lokaler och förhindrande av sexuella trakasserier

HEL 2018-001301 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Johanna Seppälä, delaktighets- och interaktionschef, telefon: 310 79780

johanna.m.seppala(a)hel.fi

Bilagor

1

Alametsä Alviina Aloite Kvsto 31012018 5

2

Vastine 6.8.2018, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Alviina Alametsä och 21 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors tillsammans med övriga samarbetsparter vidtar åtgärder för att utrota sexuella trakasserier i offentliga lokaler. Det konstateras i motionen att det på lång sikt är viktigt att reda ut hur staden kan förebygga sexuella trakasserier och antastanden, inte bara i stadens lokaler och service utan även på offentliga platser såsom i kollektivtrafiken.

I motionen föreslås att Helsingfors stad tillsammans med lämpliga samarbetspartner börjar utnyttja nya metoder för att avlägsna sexuellt våld och trakasserier samt kartlägger lyckade exempel på hur trakasserier förebyggts i andra städer.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter. Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet från samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT). Stadsstyrelsen hänvisar ytterligare till den av ledamoten Katju Aro väckta motionen om förebyggande av sexuella trakasserier på Helsingfors stads arbetsplatser och i stadens tjänster som behandlats i stadsfullmäktige 16.5.2018, § 114.

Stadsstyrelsen konstaterar att säkerhetssituationen är bra i Helsingfors. Helsingfors stads säkerhets- och beredskapsenhet genomför vart tredje år en säkerhetsundersökning tillsammans med samarbetsparter. Invånarna i Helsingfors har fått svara på säkerhetsenkäter vart tredje år fr.o.m. 2003 (2006, 2009, 2012 och 2015). Enkäterna har varit så likadana som möjligt under de olika åren och grundar sig på ett slumpmässigt befolkningsurval. Den senaste undersökningen, år 2015, besvarades av mer än 4 000 helsingforsare i åldrarna 15–74.  Upplevd trygghet är en indikator som följs upp även i de andra nordiska huvudstäderna. Upplevd trygghet och trygghetskänsla är subjektiva perspektiv som kompletterar förekomsten av fallen som framgår av brottsstatistiken. Onödigt få kanske anmäler sexuella trakasserier till polisen i förhållande till det faktiska antalet.

I den senaste undersökningen framgår det på några punkter att invånarnas trygghetskänsla i samband med sexualbrott har försämrats sedan tidigare. I synnerhet unga kvinnliga respondenter berättar om sexuellt stötande tilltal. Var femte av kvinnorna i åldrarna 15–34 svarade att de upplevt sexuellt stötande tilltal under det senaste året. Även störande sexuella förslag eller antastning per telefon eller på internet berör unga kvinnor i synnerhet även om det är ovanligare än tilltalet. I undersökningsresultaten behandlas dessutom kvinnornas oro för att bli offer för sexualbrott. Enligt undersökningen försämrades detta under åren 2012–2015. Kvinnornas oro för att bli offer för sexualbrott minskade fr.o.m. 2003 ända fram till 2012. Enligt data från enkäten 2015 har situationen försämrats, man har gått tillbaka till nivån för 2003. Bland de kvinnliga respondenterna som inte har finska eller svenska som modersmål är situationen ännu sämre. Av dem är hela 38 procent åtminstone ganska oroliga över sexuella trakasserier. Statistiskt sett är skillnaden mycket signifikant. De unga kvinnornas oro för att bli offer för sexualbrott är märkbart större än i Helsingfors förra säkerhetsundersökning. Närmare 40 % av kvinnorna under 20 år som besvarade enkäten är oroliga över detta. Nästa enkätundersökning görs i slutet av 2018, varefter man vet hur situationen i genomsnitt har utvecklats i Helsingfors stad åren 2015–2018.

Stadsstyrelsen konstaterar att staden och Helsingfors polisinrättning har etablerad samarbetspraxis för att förbättra säkerheten och trygghetskänslan. Polisens kontaktperson, en poliskoordinator, har sedan 2007 varit placerad i säkerhets- och beredskapsenheten vid Helsingfors stadskanslis förvaltningsavdelning. Informationen om eventuella störningsplatser förmedlas mellan Helsingfors stad och Helsingfors polisinrättning och även till samarbetsgruppen YJTPro vid Helsingfors polisinrättning, dit även HRT hör. I samarbetsgruppen för allmän ordning och säkerhet går man månatligen igenom relevanta händelser och trender i staden från säkerhetssynpunkt. Som ett resultat av samarbetet tar man itu med problemen tillsammans med parterna. Polisen kan t.ex. öka övervakningen på ett område och säkerhets- och beredskapsenheten kan samla ihop områdets aktörer för att ingripa i saken.

HRT konstaterar i sitt utlåtande att säkerheten är en del av hela dess verksamhet. Man har satsat på den dagliga säkerheten genom synlig övervakning med hjälp av trafikpersonal och ordningsvakter. Man har anvisat trafikpersonalen och ordningsvakterna att utan hinder ingripa i osakligt beteende så att det även i fortsättningen ska vara tryggt och bekvämt att resa. Som en del av kollektivtrafikens säkerhetsprogram pågår en utredning om alternativ för att ge respons med en mobilapp.

Stadsstyrelsen konstaterar att säkerhets- och beredskapsenheten tillsammans med andra i branschen följer upp och kartlägger säkerhetspraxis i andra länder som en del av den normala verksamheten. Det har utvecklats t.ex. applikationer för att förebygga sexuella trakasserier och för att anmäla en sådan upplevelse. Exemplen strävar efter att påverka ingripandets kultur genom olika infokampanjer. Såsom HRT konstaterar i sitt utlåtande är det genom att engagera samhället med hjälp av olika infokampanjer om säkerhet som man kan skapa gemensamma normer som förpliktar oss alla. Dessa åtgärder sänker tröskeln för att ingripa i trakasserier och diskriminering.

Helsingfors stad har en arbetsgrupp för förebyggande av våld i nära relationer. I den ingår, utöver stadens representanter under verksamhetsperioden 2017–2018, Helsingfors polisinrättning, Brottsofferjouren, Huvudstadsregionens skyddshem, Lyömätön linja, Mannerheims barnskyddsförbund och Monika Naiset ry. Arbetsgruppen föreslår åtgärder som förebygger, informerar och utbildar om våld i nära relationer. Arbetsgruppen ansvarar också för att producera anvisningar och infokampanjer för invånarna. Då man beslutar om en eventuell förlängning av arbetsgruppens verksamhetsperiod är det naturligt att även granska förebyggande av sexuella trakasserier och antastning som en del av arbetsgruppens samordningsansvar och att kalla nödvändiga experter till gruppen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Johanna Seppälä, delaktighets- och interaktionschef, telefon: 310 79780

johanna.m.seppala(a)hel.fi

Bilagor

1

Vastine 6.8.2018, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 526

HEL 2018-001301 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Alviina Alametsän aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Johanna Seppälä, osallisuus- ja  vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 79780

johanna.m.seppala(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566