Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2018

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/9

 

26.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 243

Valtuutettu Johanna Sydänmaan aloite Helsingin kaupungin työterveyskyselyn raportoinnin laajentamiseksi johtamistyön osalta

HEL 2018-002004 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sydänmaan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuuston hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen valtuusto pitää tärkeänä, ettei häirinnän ja työpaikkakiusaamisen raportointi jää pois Helsingin oman työterveyskyselyn tulosten raportoinnista. (Sydänmaa)

 

Käsittely

Valtuutettu Johanna Sydänmaa ehdotti Alviina Alametsän kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen valtuusto pitää tärkeänä, ettei häirinnän ja työpaikkakiusaamisen raportointi jää pois Helsingin oman työterveyskyselyn tulosten raportoinnista.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

3 äänestys

Valtuutettu Sydänmaan ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen valtuusto pitää tärkeänä, ettei häirinnän ja työpaikkakiusaamisen raportointi jää pois Helsingin oman työterveyskyselyn tulosten raportoinnista.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 73
Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Terhi Koulumies, Anna Laine, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Tyhjä: 11
Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Mia Nygård, Risto Rautava, Matias Turkkila, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari

Poissa: 1
Wille Rydman

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Sydänmaan ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan päällikkö, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Johanna Sydänmaan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Johanna Sydänmaa ja 24 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupungin työterveyskyselyn raportointia laajennetaan johtamistyön osalta ja kyselyn vastaajarajoja alennetaan.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Työterveyskyselyn vastaajarajojen alentaminen

Helsingin kaupungin henkilöstökyselyihin kuuluvat vuorovuosina tehtävät työterveyskysely ja Kunta10-tutkimus. Kunta10-tutkimus on valtakunnallinen Työterveyslaitoksen johtama seurantatutkimus, jossa selvitetään henkilöstön hyvinvointia ja työelämän kehittymistä. Tulokset tulee käsitellä jokaisessa työyksikössä ja tulosten pohjalta laaditaan tavoitteita työn, työyhteisöjen ja esimiesten kehittämiseen.

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että työyhteisöt ja esimiehet saavat palautetta toimintansa kehittämiseksi. Tutkimuksissa ja kyselyissä on kuitenkin aina huolehdittava yksilöiden suojasta ja tutkimuseettisistä kysymyksistä.

Kunta10-tutkimuksen valtakunnallisessa ohjausryhmässä keväällä 2018 päätettiin alentaa vastaajarajoja, jotta myös pienemmät työyksiköt saisivat palautetta toiminnastaan. Ohjausryhmässä päädyttiin ratkaisuun, että 30 vastaajan vastaajaraja säilytetään arkaluonteisten kysymysten eli syrjinnän, häirinnän ja työpaikkakiusaamisen kohdalla. Muissa raportoitavissa tuloksissa vastaajarajana on 10. Näin ollen pienetkin työyksiköt saavat palautetta työn sujumisesta, johtamisesta ja työyhteisön toimivuudesta.

Työterveyskyselyn osalta vastaajarajojen tarkoituksenmukaisuutta on myös arvioitu uudestaan ja rajat tullaan jatkossa asettamaan vastaavalla tavalla kuin Kunta10-tutkimuksessa. Kaikissa muissa paitsi yksilön terveyteen ja työkykyyn liittyvien kysymysten raportoinnissa on jatkossa 10 vastaajan vastaajaraja. Ainoastaan yksilön työkykyyn ja terveyteen liittyvissä kysymyksissä säilytetään 30 hengen vastaajaraja yksilön vastaajasuojan säilyttämiseksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että tällaisella vastaajarajojen alentamisella pienemmätkin yksiköt voivat nyt saada omat tuloksensa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan päällikkö, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Johanna Sydänmaan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 527

HEL 2018-002004 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Johanna Sydänmaan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan päällikkö, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566