Helsingfors stad

Protokoll

16/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/18

 

26.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 252

Den av ledamoten Ulla-Marja Urho väckta motionen om belysningen på Drumsövägen vid köpcentret

HEL 2018-002000 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Ulla-Marja Urho väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Ulla-Marja Urhon aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Ulla-Marja Urho och 14 andra ledamöter föreslår i sin motion att man ska förbättra belysningen på Drumsövägen, i synnerhet vid köpcentret.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Drumsö har fått ny gatubelysning 2004. Vid det nya köpcentret förnyades gatubelysningen då detta blev färdigt. Då belysningen kartlades i april 2018 konstaterades att det finns ett behov av att förbättra belysningen vid köpcentret samt att dämpa belysningen vid bussarnas vändplats under den mörka tiden. Staden har beställt ett byte av gatlyktorna till led-belysning av en entreprenör. HST har vidtagit åtgärder för att dämpa belysningen vid bussarnas vändplats på Drumsövägen 25. Justeringen av belysningen sker på hösten.

Största delen av fotgängarområdet mitt emot köpcentret ligger på en fastighet. Fastigheterna sköter själva om sin belysning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Ulla-Marja Urhon aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 537

HEL 2018-002000 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Ulla-Marja Urhon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 08.05.2018 § 232

HEL 2018-002000 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lauttasaarentien valaistus uusittiin vuonna 2004. Sitä ennen kadulla oli historialliset 30-luvulla kehitetyt Y-ripustusvalaisimet kahdessa rivissä. Kyseinen valaisinmalli ei ollut oikeassa historiallisessa ympäristössään ja horisontaaliset valotasot asuintalojen ikkunoiden kohdalla olivat siten tarpeettoman suuria ja paikoin 40 luxia. Se ylittää kaksikymmenkertaisesti nykystandardien suositukset. Lisäksi taloja ei ole rakennettu kiinni kadunreunaan, kuten kantakaupungissa. Yleisen alueen ja rakennusten väliset etupihat olivat valaistuneet kadun Y-valaisimilla, mutta kyseisten yksityisten alueiden valaistuksista vastaavat lopulta kiinteistöt.

Lauttasaarentien ostoskeskus Lauttis on uudisrakennus. Katualueen valaistus jouduttiin uusimaan, koska ripustusvalaistuksen rakentaminen ostoskeskuksen kohdalle ei ollut enää mahdollista. Valaistussuunnitelma valmistui vuonna 2015 ja nyt ostoskeskuksen kohdalta ripustusvalaistus on korvattu kolmella 10 m korkealla valaisinpylväällä. Läntisimmässä pylväässä Otavantien risteysalueen tuntumassa on T-varsi ja kaksi katuvalaisinta 150 W suurpainenatriumlamppuilla. Myös Lauttasaarentien ripustusvalaisimissa on sama lamppulaji- ja teho. Ostoskeskuksen edustan kaksi muuta pylvästä on varustettu kukin yhdellä valaisimella ja tehokkaammalla 250 W suurpainnenatriumlampulla. Niistä itäiseen pylvääseen oli kolaroitu ja pylväs oli kallistunut muutaman asteen ja kääntynyt n. 20 astetta, eikä enää saavutettu suunnitteluvaiheessa vaadittua M3a-valaistustasoa (kuvat liitteissä 1 ja 2).

Ostoskeskuksen edessä sijaitseva jalkakäytävä on pitkälti tontin puolella ja siinä on hyvä valaistustaso (täyttää luokan P2 vaatimukset). Viikolla 16 alueen valaistusta katselmoitiin pimeään ja valoisaan aikaan. Silloin katualueella sijaitsevaa pyörätietä ei aina käytetty ja pyöräilyä oli myös tontin puolella jalankulkualueella. Jalankulkijat ylittävät Lauttasaarentien sivummassa sijaitsevan suojatien sijaan myös suoraan ostoskeskuksen pääsisäänkäynnin kohdalta. Liikenteen monimuotoisuutta lisäävät ostoskeskuksen edessä sijaitsevat linja-autopysäkki ja taksitolppa. Valaistuskatselmuksissa kävi ilmi, että ostoskeskuksen kohdalla tarvitaan mitattua parempi valotaso. Kallistunut ja kääntynyt pylväs heikensi katselmuksessa saatuja valaistusmittaustuloksia. Pylväs suoristettiin ja käännettiin oikeaan asentoon katselmuksen jälkeen.

Ostoskeskus Lauttista vastapäätä osoitteissa Lauttasaarentie 29 ja 27 sijaitsee kivijalkaliikkeitä. Suurin osa jalankulkualueesta on tonteilla. Siellä valaistustasot olivat pimeän ajan katselmuksen aikaan pimeiden näyteikkunoiden kohdalla alimmillaan hieman alle kaksi luksia, jolloin ei enää aivan saavutettu valaistusluokkia. Viistosti vastapäätä ostoskeskusta osoitteessa Lauttasaarentie 25 sijaitsee HKL:n linja-autojen kääntöpaikka. Kääntöpaikka on rakennettu talon sisään sen alimpaan kerrokseen. Linja-autojen sisäänajo katualueelta tapahtuu Taivaanvuohenkujalta ja ulosajo Lauttasaarentielle vastapuolelta ostoskeskuksen itäpäätä. Kyseisessä kohdassa risteää jalankulku- ja pyöräliikenne kiinteistöstä ulosajavan linja-autoliikenteen kanssa. Valoteknisesti tilanne on vaarallinen, sillä kiinteistön valaistus talon sisällä kääntöpaikalla on yli 300 luxia ja ulkona jalkakäytävällä se on vain 10 luxia. Silmä sopeutuu voimakkaisiin valaistustasovaihteluihin hitaasti. Lauttasaarentieltä päin katsottaessa kääntöpaikan korkeat ja leveät ylivalaistut sisään- ja ulosajoaukot saavat katualueen vaikuttamaan erityisen pimeältä ja turvattomalta. Suuret valaistut kohteet heikentävät sitä katselevan henkilön pimeännäköön sopeutumista. (Kuvat liitteissä 1 ja 3)

Katselmuksen havaintojen perusteella voitiin todentaa aloitteessa mainittu vilkas liikenne. Pylväsvalaisimiin tulee vaihtaa mahdollisimman korkeatasoiset ledivalaisimet, joista saadaan nykyisiä purkauslamppuvalaisimia parempi valonjako. Jatkossakin kyseisten kriittisten valaisimien ja pylväiden mahdollista korjausta tulee kiirehtiä heti, kun tieto viasta on saatu. Lauttasaarentie 25 HKL:n linja-autojen kääntöpaikan valaistusta tulee himmentää pimeään aikaan.

Ulkovalaistus on pimeän ajan liikkujalle tärkeä. Se luo turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Helsingin kaupungin tulee kulloinkin vallitsevien teknistaloudellisten mahdollisuuksiensa puitteissa valaista omistamansa tai hallitsemansa kohteet tarkoituksenmukaisella tavalla. Alueellisen keskuksien osalta, kuten ostoskeskus Lauttiksen edustalla, tämä tarkoittaa sitä, että vähimmäisvaatimuksena on luoda edellytykset turvalliselle liikkumiselle noudattamalla teknistaloudellisten mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiä valaistusstandardeja. Ne ovat tieteelliselle tutkimukselle pohjautuvia suosituksia ja siten luovat parhaan mahdollisen pohjan hyvälle valaistuksen suunnittelulle ja käytölle. Ostoskeskus Lauttiksen kohdalla Lauttasaarentiellä on vilkas ja monipuolinen liikenne. Vilkas liikenne on valaistusstandardien mukainen peruste paremman valaistusluokan käytölle. Lauttasaarentie 25 linja-autojen kääntöpaikka on katettua liikennöityä aluetta, joten valaistuksen käytössä tulee soveltaa tunnelivalaistusstandardeja. Kääntöpaikan valaistuksen pimeän ajan himmentämisellä saavutetaan turvallinen valaistus.  

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Olli Markkanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 39559

olli.markkanen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566